DONDERDAG 14 NOVEMBER 1901. 145 Zitting van Donderdag 14 Efoveiuber 1901. Geopend des namiddags te 2 uur. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1°. Benoeming van een derde onderwijzeres aan de openbare school der 4e klasse n". 1. (274) 2°. Benoeming van een derden onderwijzer aan de openbare school der 3e klasse n°. 5. (273) 3°. Benoeming van een leeraar in de Geschiedenis en Aard rijkskunde aan het Gymnasium. (277) 4°. Verzoek van den heer J. A. van Dijk, om ontslag als Directeur der Kweekschool voor onderwijzers en onder wijzeressen. (254) 5°. Benoeming van een Directeur der Kweekschool voor onder wijzers en onderwijzeressen. (254) 6°. Verzoek van den heer A, P. M. van Oordt, om ontslag als Regent van het Heilige Geest of Arme Wees- en Kinder huis. (253) 7°. Verzoek van J. Th. van der Plas, om terugbetaling van schoolgeld, Lager Onderwijs. (252) 8°. Verzoek van R. Scholtens, om terugbetaling van schoolgeld, Lager Onderwijs. (255) 9°. Verzoek van J. M. Vos Jz., om terugbetaling van school geld, Lager Onderwijs. (276) 10°. Suppletoire staat van begrooting, dienst 1901, van het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis. (251) 11°. Begrooting, dienst 1902, van het Heilige Geest of Arme Wees- en Kinderhuis. (251) 12°. Rekening, dienst 1900, van het Roomsch-Katholiek Wees- en Oudeliedenhuis. (262) 13°. Rekening, dienst 1900, van het Roomsch-Katholiek Arm bestuur. (262) 14°. Voorstel omtrent de uitbetaling van achterstallige coupons in de geldleening der gemeente. (260 en 272) 15°. Voorstel in zake de verlenging van de vastgestelde tarieven van de Stadsbank van leening. (259) 16°. Voorstel tot onderhandsche verhuring van den stal tegen over den molen »de Oranjeboom". (264) 17°. Voorstel tot onderhandsche verpachting van het grasgewas van het Plantsoen, het Park, de kleine plantsoenen en den Vest wal. (265) 18°. Voorstel tot onderhandsche verhuring van het pakhuis achter het perceel Nieuwsteeg 10. (258) 19°. Voorstel tot onderhandsche verhuring van de bovenwoning van het onlangs aangekochte perceel aan de Oude Heeren gracht, Sectie A n°. 787. (275) 20°. Voorstel tot continuatie van de levering van het gedrukt verslag der Handelingen van den Gemeenteraad door de firma J. J. Groen Zoon. (263) 21°. Voorstel tot het doen rooien en verkoopen van boomen. (267) 22°. Verzoek van J. A. F. Degon c. s., tot openstelling van de Gedempte Koolgracht voor het publiek verkeer. (268) 23°. Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor den bij bouw en de inrichting van een Wethouderskamer op de groote pers van het Raadhuis. (256 en 272) 24°. Voorstel betreffende de bestemming van het aangekochte terrein aan de Binnenvestgracht, nabij de Oude Heeren gracht. (257) 25°. Voorstel tot onderhandsche verhuring van het perceel aan de Oude Heerengracht, Sectie A n°. 875, aan A. Pijnaker en tot toekenning van eene vergoeding in de kosten zijner verhuizing. (257 en 272) 26°. Voorstel tot het leggen van eene brug over de Zoeter- woudsche Singelgracht en vaststelling van den desbetref- fenden suppletoiren begrootingsstaat. (269) 27°. Voorstel tot vergrooting van de school in de Heerenstraat door den bijbouw van een tweetal lokalen (266) 28°. Vaststelling der verordening, houdende wijziging van de verordening van den 17en Februari 1898 (Gemeenteblad n°. 7), regelende de heffing van eene plaatselijke belasting voor het gebruik van openbare gemeentewerken en bezit tingen te Leiden. (246 en 261) 29°. Vaststelling der verordening, houdende regeling van de jaarwedden der leeraren aan de Hoogere Burgerschool voor jongens te Leiden. (270) 30°. Missive van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, be treffende eene eventueele verlegging van de vaartverbin ding tusschen Rijn en Schie buiten deze gemeente. (244) 31°. Vaststelling der verordeningen, regelende de heffing en invordering van eene belasting onder den naam van «brug geld" in de gemeente Leiden. (245 en 271) 32°. Vaststelling der verordening, houdende wijziging der ver ordening van den 30en November 1899, regelende de heffing van eene belasting onder den naam van «Haven geld" in de gemeente Leiden. (245) Tegenwoordig zijn 29 leden, als de heeren: Fockema An- dreae, van Lidth de Jeude, Zaaijer, van Tol, van Kempen, Witmans, de Vries, Hasselbach, Kaiservan DisselP. J. van Hoeken, J. P. J. Driessen, Kerstens, Bots, Sijtsma, Bosch, A. Mulder, de Lange, P. J. Mulder, A. J. van Hoeken J.Jzn Juta, Pera, Drueker, van Hamel, Korevaar, Aalberse, Timp, Dekhuyzen en de Goeje ;[alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig zijn de heerenKroon wegens ongesteldheid en P. L. C. Driessen wegens uitstedigheid. De Notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 24 October worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1°. Dispositie van Ged. Staten ten geleide van het goedge keurd raadsbesluit van 17 Oct. jl. tot het aangaan eener over eenkomst met het Pensioenfonds voor weduwen en weezen van Burgerlijke Ambtenaren betreffende het sluiten eener 3| percents geldleening ad 500000.— 2°. Missive van Ged. Staten ten geleide van het goed gekeurd le suppletoir kohier der plaats, directe belasting, dienst 1901. 3°. Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, houdende mededeeling dat het raadsbesluitwaarbij aan den Rector van het Gymnasium eene personeele toelage van ƒ200. is verleend, wordt goedgekeurd. 4°. Missive van Ged. Statenten geleide van de vastgestelde begrooting van de dienstd. schutterij dienst 1902. 5°. Missive van Ged. Staten, houdende mededeeling dat door hen wordt berust in het besluit van den Raad, waarbij voor den dienst 1902 aan de Stedelijke Werkinrichting een subsidie van ƒ2840.is toegekend. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Adres van het Bestuur der afd. Leiden van het Algemeen Nederl. Werkliedenverbond tot ondersteuning van het verzoek van het Bestuur der vereeniging: «Schoolkindervoeding" om toekenning van subsidie. 2°. Verzoek van de Wed. IL C. van Leeuwen geb. Tjeenk Willink, om terugbetaling van schoolgeld, Lager Onderwijs. 3°. Verzoek van de firma J. de Groot Zn. te Noordwijk, om den eigendom van een gedeelte grond van de Haarlem mertrekvaart tusschen Noordwijkerhoek en Piet-Gijzenbrug. 4°. Verzoek van Dr. M. M. de Monchy, om afschrijving van plaats, directe belasting, dienst 1901, wegens woon plaats ver andering. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 5°. Adres van het Bestuur der vereeniging :»Leidens Belang", houdende verzoek om wijziging te brengen in de voorgestelde verordening op de heffing van havengelden. Aan den Raad der Gemeente Leiden. WelEd. Achtb. Heeren. De Vereeniging «Leidens Belang" (goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 24 Mei 1901, N°. 10), besloot in hare vergadering van 17 October 1.1. zich tot den Gemeenteraad te wenden met verzoek de verordening op het heffen van Havengelden in dien zin te wijzigen: dat ook de richting Vliet, Nieuwe Rijn enz. wordt openge steld voor doorvarende schippers en dat aan de doorvarende schippers meerdere gelegenheid zal worden gegeven dan de nu toegestane twee uren, zonder het betalen van havengeld, om hun inkoopen te doen. Eenige leden oordeelden eene uitbreiding van twee uur tot twee dagen gewenscht, terwijl in elk geval het kunnen blijven liggen van den eenen dag in den andere en van Zaterdag tot Maandag als eene groote verbetering van den tegenwoordigen toestand moet beschouwd worden. De Vereeniging hoopt, dat eene wijziging in dien geest in bedoelde verordening zal worden aangebracht. Voor de Vereeniging: «Leidens Belang", Namens het Bestuur Leiden, 13 November 1901. P. van Driel Bz., le Secretaris. Zal worden behandeld bij punt 32 der agenda.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1901 | | pagina 1