GEMEENTERAAD VAN T.ETDF.N 125 im;kliim i,\ «ti kkes. N°. 266. Leiden, 25 October 1901. Naar aanleiding eener missive van Gedeputeerde Staten dezer provincie werd door den districtsschoolopziener bi] schrij ven van 0 Juli 1.1. de vraag tot ons gericht welke schoollokalen in deze gemeente verbetering eischen en welke plannen door ons waren voorbereid om de gewenschte verbeteringen aan te brengen. Omtrent de eerste vraag werd door ons het gevoelen gevraagd van de plaatselijke schoolcommissie, die ons in haar antwoord van 12 September j.l. onder meer mededeelde dat het bijbouwen van twee lokalen aan de school in de Heerenstraat als een dringende eisch mocht worden beschouwd. Het gevolg van deze mededeeling was, dat door onzen voorzitter in een op 11 dezer met den wethouder van onder wijs, den voorzitter der plaatselijke schoolcommissie en de" hoofden der scholen 3e en 4e klasse gehouden vergadering nader van gedachten werd gewisseld over de vraag of maat regelen behoorden te worden genomen ten einde in de be hoefte aan plaatsruimte op die scholen te voorzien. Het bleek toen uit eene vergelijking van de door de school hoofden overgelegde staten van de bevolking hunner scholen op 1 October 1.1. met het aantal beschikbare plaatsen, dat de meeste scholen 3e klasse thans overbevolkt zijn. Van de scholen n°. 3 en 5 hebben wij dan ook reeds een gedeelte der leer lingen moeten overbrengen naar de school n°. 2, ter voor koming, dat het bij de wet bepaalde maximum aantal leer lingen zou worden overschreden. Aangezien zij evenwel ook op deze school, wegens het daar reeds aanwezige plaatsgebrek, geen onderkomen kunnen vinden, zullen zij tijdelijk in de hulplokalen van het zoogenaamde Soephuis aan de Haarlem merstraat moeten worden ondergebracht. Overigens zijn op alle scholen klassen, waarin een groo- ter aantal leerlingen geplaatst is dan dat waarvoor de locali- teit feitelijk bestemd is. Allen tezamengenomen bedraagt het overcompleet van leerlingen niet minder dan 110 Alleen door een gewijzigde indeeling der klassen en het bijplaatsen van banken, waarvoor feitelijk geen behoorlijke plaatsruimte aan wezig was, kon dan ook aan dit bezwaar eenigszins worden tegemoetgekomen. Bovendien werden, in afwijking van hetgeen tot dusverre gebruikelijk was, bij de laatste inschrijving alleen die kinderen toegelaten, die of reeds den Ojarigen leeftijd bereikt hadden of in den loop van de maand October 6 jaar zouden worden. De anderen werden voorloopig afgewezen. Ware dit niet het geval geweest, het overcompleet van leer lingen zou nog grooter geweest zijn. Het spreekt intusschen van zelf, dat deze maatregel slechts eenmaal helpen kan. Voor een deel is deze toename der schoolbevolking zeker een gevolg van de invoering der Leerplichtwet, waardoor voor vele leerlingen het aantal schooljaren nog met een zevende vermeerderd werd. Maar ook afgescheiden daarvan, valt een geregelde aanwas der schoolbevolking te constateeren. Wij kwamen dan ook tot de slotsom dat in de behoefte aan meerdere plaatsruimte op de scholen 3e klasse alleen dan op behoorlijke en voor eenigen tijd afdoende wijze zou kunnen worden voorzien, indien tot den bouw van een nieuwe school voor 600 leerlingen werd overgegaan. Een voorstel daartoe zal u daarom binnen niet te langen tijd bereiken. Uit het boven medegedeelde blijkt echter voldoende dat niet op de voltooiing dier school kan worden gewacht zonder inmiddels andere maatregelen te nemen om de bestaande scholen van hare overbevolking te ontlasten. Immers er behoort voor te worden gezorgd, dat allen leerlingen, die zich bij de eerstvolgende inschrijving in Maart zullen aanmelden, een plaats kan worden aangewezen. Het kwam ons daarom wenschelijk voor, dat in deze eerste meest dringende behoefte zou worden voorzien door den bijbouw van een tweetal lokalen aan de school in de Heerenstraat, waartoe deze school zich uitstekend leent. De kosten, aan dezen bijbouw verbonden, zullen ongeveer f 6200,— bedra gen en voor zoover zij niet uit de subsidie van het Rijk zullen worden bestreden, door geldleening moeten worden gevonden. De kosten van het meubilair zijn in die f 6200, niet begrepen, wel echter die van den aanleg van vier pri vaten en twee urinoirs, de verplaatsing van de brandstoffen- bergplaats en den bijbouw van een nieuwe spreekkamer, alle werken welke noodzakelijk uit den bijbouw der lokalen voort vloeien. Wanneer dan later de nieuwe school 3e klasse in gebruik kan worden genomen, zal de aldus vergrootte school in de Heerenstraat weder kunnen dienst doen om de scholen 4e klasse te ontlasten, waarin zich eveneens reeds gebrek aan plaatsruimte begint te doen gevoelen. Bovenstaande denkbeelden werden door ons ter kennis ge bracht van de plaatselijke schoolcommissie en mochten, blijkens den inhoud van hare missive van 21 dezer, hare volle instem ming verwerven. Ook mocht het ontworpen bouwplan de goedkeuring van de commissie van fabricage wegdragen. Op grond van een en ander geven wij u daarom in over weging tot de vergrooting van de school in de Heerenstraat door den bijbouw van een tweetal lokalen te besluiten en ons te machtigen, ter verkrijging van de Rijkssubsidie, de daar voor vereischte stappen bij de Regeering te doen. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 267. Leiden, 1 November 1901. Onder aanbieding van onderstaande lijst van boomenwelke blijkens een door de Commissie van Fabricage ingesteld onder zoek behooren te worden gerooid, geven wij Uwe Vergadering in overweging tot het doen rooien en den openbaren verkoop van die boomen te besluiten. 1 Iep, Vestwal vóór perceel n°. 3, dood. 1 Eschdoorn, Plantsoen vóór den molen, dood. 1 Eik, Plantsoen vóór perc. n°. 97, slecht. '1 id. id. 75, dood. 2 Eiken, id. Musis Sacrum, dood. 1 Eik, id. perc. n°. 9, dood. 1 Iep, Hooge Rijndijk vóór perc. n°. 45, slecht. 1 id. id. 72, hol. 1 id. Lage Rijndijk, 3e boom v/d brug b/h Raadhuis te Lei derdorp, hol. 1 id. 6e boom v/d brug b/h Raadhuis te Leiderdorp, hol. 1 id. vóór de woning Vromesteijn, Lage Rijndijk, hol. 2 Iepen vóór de woning Filippo, id. id. 1 Iep vóór het hek v/d tuin van Hemerik, Lage Rijnd., hol. 1 id. vóór het woonhuis van H.; W. v. Zanten, L. Rijnd., id. 1 id. vóór het hek (linksch) van Welgelegen, id. id. 1 id. bij de Spanjaardsbrug, n°. 3, Lage Rijndijk, hol. 3 Iepen vóór perceelen n° 32, 30 en 28, Lage Rijndijk, slecht. 1 Iep id. 4 of 6, id. id. 1 id. Heerensingel n°. 31, slecht. '1 id. id. 20, id. 5 Iepen id. over de Klopperij, hol en slecht. 3 id. Maresingel over de Gasfabriek, bijna dood. 1 lep, Haarlemmervaart (Groenoordstraat), dood. 1 Linde, Rijnsburgersingel bij den Maredijk, dood. 1 id. id vóór perceel n°. 9, id. 3 Populieren, Gevangenlmislaan, slecht. '1 Kastanje, Morschsingel vóór perc. n°. 1, slecht. 2 Iepen, Stationsweg vóór Zomerzorg, id. 2 id. id. tuin Amicitia, hol. 2 id. Steenstraat n°. 35 en 55, slecht. Iep, Nieuwe Beestenmarkt n°. 1, slecht, id. Oude Singel vóór n°. 72, id. Iepen, Volmolengracht. id. Iep, O. Singel vóór perc. n°. 116, id. Linden, id. fabriek Zuurdeeg. id. Iepen, id. hoek Oostdwarsgr., 2 id., 1 staat in den weg waardoor de groei wordt belemmerd. Esch, Langegracht n°. 166, dood. Iep, Oude Singel hoek Houtmarkt, slecht. id. Haven n°. 16, id. Linden, Kalvermarkt hoek Zuidsingel id. Iepen, Heerengracht 130, 134, 134b, id. Linde, Oude Rijn n°. 64a, id. id. id. 37, id. Iep, Voldersgracht 57, id. id. Oude Vest 55, id. Linde id. 45, id. Iep, Mare 82, id. id. Mare b/d Stillen Rijn, id. Kastanje, Apothekersdijk n°. 2, dood. Iep, Haagweg, vóór «Rijnoever", slecht. Kastanje, Doelengracht n°. 11, slecht. lep, Kaiserstraat n°. 28, slecht. id. Heerenstraat n°. 3, id. id. Geeregracht n°. la, dood. id. Oranjegracht n°. 51, slecht. id. id. 54, id. id. Nieuwe Rijn hoek Waardgracht, hol. Kastanje, Nieuwe Rijn n°. 96, slecht. id. id. 82, Peer, Burcht b/d Kegelbaan, dood. EikPlantsoen over Musis Sacrum, dood. Iep, Maresingel over de Gasfabriek, slecht. Linde, Rijnsburger Singel b/d Maredijk, slecht, id. Oude Vest n°. 7, slecht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1901 | | pagina 1