GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 121 INdEKOM£?f STUKKE5T. No. 250. Leiden, 22 Oct. 1901. De Commissie van Financiën heeft de eer U te berichten, dat zij geene bedenkingen heeft tegen de door Commissarissen der Stads Bank van Leening ingediende begrooting dier instelling voor 1902. Zij stelt U voor die begrooting goed te keuren, in ontvangst zoowel als in uitgaaf op een bedrag van 9990.—, waarbij is gerekend op eene bijdrage uit de gemeentekas van f 1535.— Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N°. 251. Leiden, 22 October 1901. De Commissie van Financiën heeft de eer U rnède te deelen dat zij tegen den in hare handen gestelden suppletoiren staat van begrooting, dienst 1901, en tegen de begrooting, dienst 1902, van het IJ.-G. of Arme Wees- en Kinderhuis, geene bedenkingen heeft. Zij adviseert U derhalve tot goedkeuring van beide begroo tingen te besluiten. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N°. 252. Leiden, 22 October 1901. Wij geven U in overweging afwijzend te beschikken op nevensgaand verzoek van J. Th. van der Plas om terugbe taling van schoolgeld, aangezien ons bij onderzoek gebleken is, dat adressant's dochter niet in het laatst van Maart, maar eerst op 17 Mei de school voor het laatst heeft bezocht, ter wijl adressant eerst op 28 Augustus d. a. v. heeft kennis ge geven, dat zijn dochter de school had verlaten. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan den Gemeenteraad van Leiden. Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, de onderge- teekende, dat zijne dochter Betsy Marie sedert het laatst der maand Maart wegens voortdurende ongesteldheid, zoo zelfs dat zij nu in 't buitenland vertoeft, de school van Mej. Maclaine Pont niet heeft kunnen bezoeken redenen waarom adressant restitutie verzoekt van het reeds door hem gestorte schoolgeld over het 4e kwartaal van het schooljaar 1900/1901 (April tot en met Juni). 't Welk doende, Leiden, 12 October 1901. J. Th. van der Plas. Hooge Rijndijk 11. N°. 253. Leiden, 29 October 1901. Onder overlegging van nevensgaande, stukken geven wij Uwe Vergadering in overweging aan den heer A. P. M. van Oordt op zijn verzoek op de meest eervolle wijze ontslag te verleenen als regent van het H. G. of Arme Wees- en Kinder huis alhier, onder dankbetuiging voor de goede diensten, door hem gedurende een reeks van jaren, waaronder verscheidene als secretaris van het bestuur, aan die stichting bewezen. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Leiden, den 24 October 1901. In antwoord op uw schrijven van den 22 October j.l. n°. 1672 hebben wij de eer U te berichten, dat er bij ons tegen de inwilliging van het verzoek om ontslag van den Heer A. P. M. van Oordt, als regent van het H. G. of Arme Wees- en Kinderhuis, ofschoon wij met groot leedwezen daarvan kennis namen, geenerlei bezwaar bestaat en dat wij van oordeel zijn, dat dit ontslag op de meest eervolle wijze moet worden verleend. Gedurende ongeveer veertien jaren toch als regent, en ge durende negen daarvan als secretaris van het Bestuur, is hij in weerwil van de moeilijkheid voor hem aan het bijwonen der avondvergaderingen verbonden, met groote nauwgezetheid en toewijding in het belang van het aan onze zorg toever trouwde gesticht werkzaam geweest. Het Bestuur van het H. G. of Arme Wees- en Kinderhuis J. Offerhaus Lzn, Voorzitter. Abr. Corts, Loco-secretaris. Aan Ileeren Burgemeester en Wethouders van Leiden. Leiden, 18 October 1901. Edelachtbare Heeren Bij dezen neem ik de vrijheid u mijn ontslag te verzoeken als regent van het Heilige Geest of Arme Wees- en Kinder huis alhier. De afstand mijner tegenwoordige woonplaats van Leiden maakt het mij op den duur te bezwaarlijk de avond- vfergaderingen geregeld bij te wonen. Met alle hoogachting Uw dw. dr. A. P. M. van Oordt. Aan HH. Burgemeesten en Wethouders der Gemeente Leiden. N°. 254. Leiden, 29 October 1901. Zooals Uwe Vergadering bekend is heeft de Heer J. A. van Dijk in verband met de in het volgend jaar aan de Kweek school voor onderwijzers en onderwijzeressen in te voeren reorganisatie, zijn verzoek om ontslag als Directeur dier in richting voorloopig teruggenomen en zich welwillend bereid verklaard alsnog tot 1 Mei van het volgende jaar in functie te blijven, ten einde ons bij de regeling dier reorganisatie met zijn zeer gewaardeerden raad en steun te kunnen terzijde staan. In verband daarmede werd door U bij besluit van 20 Juni 1,1. o. m. besloten met ingang van 1 Mei 1902 een Directeur der Kweekschool te benoemen op een jaarwedde als zoodanig van f 1700.zonder vrije woning of vergoeding van huishuur, behalve zijn jaarwedde als leeraar aan de Kweekschool, waaraan hem 20 lesuren zullen worden opgedragen, berekend ad 75. per wekelijksch lesuur. Het komt ons wenschelijk voor dat deze benoeming thans niet langer worde uitgesteld. Het behoeft toch geen betoog, dat het alleszins raadzaam is, dat ook de nieuwe Directeur zijn inzichten omtrent de in te voeren reorganisatie tijdens hare voorbereiding kan doen kennen. üp grond van het bepaalde bij art. 6 der verordening van 14 October 1880 (Gem. BI. n°. 10) hebben wij mitsdien de eer, onder mededeeling dat het daarbij vereischte advies van den Districts-Schoolopziener in de Leeskamer ter inzage is neergelegd, U de volgende voordracht aan te bieden: 1°. N. Brouwer, hoofd der operib. lagere school 3e kl. n°. 2. 2°. J. Wuyster, hoofd der openb. lagere school 3e kl. n°. 3. met verzoek alsnu tot eene benoeming te willen overgaan, terwijl wij U tevens in overweging geven aan den heer J. A. van Dijk, op zijn verzoek, met ingang van 1 Mei 1902, op de meest eervolle wijze ontslag te verleenen als Directeur der Kweekschool onder dankbetuiging voor de vele gewichtige diensten door hem gedurende een reeks van jaren aan de gemeente bewezen. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 255. Leiden, 29 October 1901. - Onder overlegging van nevensgaand verzoekschrift van R. Scholtens om terugbetaling van schoolgeld, Lager Onderwijs, geven wij Uwe Vergadering in overweging aan adressant restitutie te verleenen van het door hem over de maanden Mei en Juni van dit jaar betaalde schoolgeld voor zijn zoontje, vroeger leerling der Jongensschool 2e klasse, tot een bedrag van f 2.66, aangezien adressant met zijn gezin in April j.l. de gemeente metterwoon heeft verlaten. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Tilburg, 22 October 1901. Aan de Secretarie van Leiden. Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, R. Scholtens, thans te Tilburg; dat hij UEd.Achtbare beleefd teruggave verzoekt van het te veel betaalde schoolgeld over het 4e kwartaal 1900. Reden omdat mijn zoontje slechts eene maand van dat kwartaal de school heeft bezocht en dus geen ƒ4. schuldig was. Hoogachtend, Lange Nieuwstraat 076, Tilburg. R. Scholtens. N°. 256. Leiden, 30 October 1901. Aangezien thans alle vertrekken van het Raadhuis voor den dienst zijn in beslag genomen en ons bij onderzoek bleek dat het onmogelijk is door eene verplaatsing of gewijzigde

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1901 | | pagina 1