DONDERDAG 17 OCTOBER 1901. 121 Zitting van Donderdag 17 October 1901. Geopend des namiddags te 2 uur. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1°. Benoeming van ambtenaren van den Burgerlijken Stand. 2°. Benoeming van eene derde onderwijzeres aan de openbare school der 4e klasse n°. 1. (240). 3°. Verzoek van Dr. W. Pleyte, om ontslag als regent van het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis. (237). 4°. Verzoek van Prof. Dr. J. Olïerhaus Lzom ontslag als regent van het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinder huis. (237). 5°. Verzoek van F. W. J. de Witt Huberts, om terugbetaling van schoolgeld, Lager Onderwijs. (236). 6» Verzoek van J. F. L. Rietdijk, om terugbetaling van schoolgeld, Lager Onderwijs. (236). 7°. Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor de ver- nieuwing van een gedeelte walmuur aan den Ouden Singel. (241). 8°. Voorstel betreffende de benoeming van een adjunct-inspec teur der vee- en vleeschkeuring. (238). O®. Voorstel tot het aangaan van een 31/» percents geldleening ad 500,000. (242). 10°. Voorstel betreffende het invoeren eener regeling voor het verleenen van pensioen aan weduwen en weezen van gemeente-ambtenaren. (133). 11°. Eerste suppletoir kohier der plaatselijke directe belasting, dienst 1901. (239). Tegenwoordig zijn 28 ledenals de heerenKerstens, Fockema Andrea;, Zaaijer, van Lidth de Jeude, Drucker, van Hamel, Juta, Sijtsma, Witmans, de Lange, Bosch, A. Mulder, Pera, van Tol, Timp, Bots, J. P. J. Driessen, van Kempen, van Dissel, L. Driessen, Kaiser, Korevaar, P. J. Mulder, P. J. van Hoeken, de Goeje, Aalberse, Kroon, de Vries, alsmede de Bur gemeester, Voorzitter. Afwezig zijn de heeren: Ilasselbach, wegens uitstedigheid A. J. van Hoeken J.Jzn., en Dekhuyzen. De Notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 26 September worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1°. Missives van de Heeren J. A. van Hamel en Mr. P. J. M. Aalberse, houdende mededeeling dat zij de benoeming tot Wethouder dezer gemeente aannemen. 2°. Missives van de Heeren Prof. Dr. W. Nolen en Dr. A W. Kroon, houdende mededeeling dat zij de benoeming tot Curator van het Gymnasium aannemen. 3°. Missive van de Ged. Staten, houdende mededeeling dat het raadsbesluit, waarbij aan Mej. S. P. S. M. Dikshoorn eervol ontslag is verleend als onderwijzeres aan de openbare lagere school der 4<io klasse n°. 1, wordt goedgekeurd. 4°. Missive van Mej. C. M. W. Bos, houdende dankbetuiging voor hare benoeming tot 2<ï° onderwijzeres aan de Meisjes school 2de klasse. Worden voor kennisgeving aangenomen. 5°. Missive van het Bestuur der Rotterdamsche Watergeuzen- vereeniging waarbij het zijne gelukwenschen aanbiedt bij de viering van den gedenkdag van Leidens Ontzet. Wordt op voorstel van den. Voorzitter zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming besloten deze missive met een dank betuiging te beantwoorden. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Bezwaarschriften van verschillende personen tegen hun nen aanslag in de plaats, directe belasting. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 2°. Begrooting, dienst 1902, van het Heilige Geest-of Arme Wees en Kinderhuis. Wordt gesteld in handen van de Comm. van Financiën. 3°. Verzoek van J. Th. Van der Plas, om terugbetaling van schoolgeld, Lager Onderwijs. 4°. Verzoek van W. El. Doorman, om terugbetaling van schoolgeld, Lager Onderwijs, en afschrijving van plaats, directe belasting dienst 1901, wegens woonplaatsverandering. 5°. Verzoek van P. Kos te Amsterdam, om zijn a. s. schoonzoon te benoemen tot machinist aan het openbaar slachthuis. 6°. Adres van het Bestuur der Vereeniging: «Schoolkinder- voeding", houdende verzoek om toekenning van eene subsidie uit de Gemeentekas. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 7°. Begrooting, dienst 1902, van de Stedelijke Bank van leening. Wordt gesteld in handen van de Comm. van Financiën. 8°. Missive van den heer Mr. P. J. M. Aalberse, houdende mededeeling dat hij ontslag neemt als lid der Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. De Voorzitter deelt alsnog mede: dat aan den eervol ontslagen brugwachter J. Schreuder een pensioen is toegekend van 176,315 berekend naar eene jaar wedde van f 515 en een diensttijd van 20 jaren en 6ll» maand, ingaande 15 October j.l, op grond van ongeschiktheid tot waarneming zijner betrekking, wegens lichaamsgebreken. De Voorzitter, Ik wensch aan den Raad mede te deelen, dat de onderlinge verdeeling van de werkzaamheden tusschen Burg. en Weth. aldus is geregeld: de heer Juta behoudt financiën en de stedelijke gasfabriek den heer van Hamel wordt opgedragen de voorbereiding van zaken betrekkelijk het onderwijs; den heer Korevaar fabricage; den heer Aalberse burgerlijke stand, sociale aangelegenheden, oud-archief en Lakenhal terwijl aan <den Burgemeester is opgedragen Endegeest en Rhijngeest. Aan de orde is I. Benoeming van ambtenaren van den Burgerlijken Stand. De Voorzitter Mag ik den heeren A. Mulder, J. P. Dries sen en De Goeje verzoeken met mij het stembureau uit te maken De uitslag der stemmingen is, dat achtereenvolgens worden benoemd de heer Aalberse met 27 stemmen, de heer Sijtsma ver kreeg 1 stem; de heer Sijtsma met 20 stemmen, de heer P. J. Mulder verkreeg 4 stemmen, de heeren Witmans en J. P. j. Dries sen ieder 1 stem, terwijl 2 briefjes blanco waren ingeleverd; de heer P. J. Mulder met 23 stemmen, de heer J. P. J. Driessen verkreeg 4 stemmen, terwijl een briefje blanco was ingeleverd; de heer J. P. J. Driessen met 25 stemmen, de heer de Vries verkreeg 2 stemmen en de heer P. J. van Hoeken 4 stem. Al de benoemde heeren verklaren zich bereid de benoe ming aan te nemen. II. Benoeming van eene derde onderwijzeres aan de open bare school der 4e klasse n°. 4. (Zie Ing. St. n<>. 240). Wordt met algemeene stemmen benoemd Mej. S. M. Grönloh. De Voorzitter. Ik dank de heeren stemopnemers voor hunne welwillende medewerking. III. Verzoek van Dr. W. Pleyte, om ontslag als regent van het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis. (Zie lng. St. n». 237). Het ontslag wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stem ming op de meest eervolle wijze en onder dankbetuiging voor de goede diensten aan de gemeente bewezen, verleend. IV. Verzoek van Prof. Dr. J. Olïerhaus Lz., om ontslag als regent van het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis. (Zie Ing. St. n°. 237). Het ontslag wordt up de meest eervolle wijze en onder dankbetuiging voor de goede diensten aan de gemeente be wezen, verleend. V. Verzoek van F. W. J. de Witt Huberts, om terugbeta ling van schoolgeld, Lager Onderwiis. (Zie Ing. St. n». 236).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1901 | | pagina 1