DONDERDAG 2G SEPTEMBER 1901. 115 Zitting van Donderdag 26 September 1901. Geopend des namiddags te 2 uur. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1°. Voorstel tot aanvulling van het College van Burg. en Weth. met een vierden Wethouder. (214). 2°. Benoeming van een lid en van een plaatsvervangend lid van de Commissie van aanslag voor de belasting op bedrijfs- en andere inkomsten. (221). 3°. Benoeming van twee Curatoren van het Gymnasium. (217). 4°. Voorstel tot continuatie van H. H. Breuning als tijdelijk leeraar aan de Hoogere Burgerschool voor jongens. (222). 5°. Benoeming van een Directeur-Scheikundige van den keu ringsdienst van eet- en drinkwaren. (218). 6°. Benoeming van een le:raar aan de Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen. (220). 7°. Benoeming van een tweede onderwijzeres aan de openbare Meisjesschool 2e klasse. (219). 8°, Benoeming: a. van een Wethouder ter vervulling van de vacature Dr. M. C. Dekhuyzen. b. bij aanneming van het sub 1°. vermelde voorstel, van een vierden Wethouder. (232). 9°. Verzoek van M. Dijkhuis, om eervol ontslag als derde onder wijzer aan de openbare school der 3e klasse n°. 5. (230). 10°. Rekening, dienst 1900, van het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis. (226). 11°. Rekening,dienst 1901,van de Stedelijke Werkinrichting.(229). 12°. Suppletoire staat van begrooting. dienst 1901, van het Gereformeerd Minne- of Arme Oude Mannen- en Vrou wenhuis. (228). 13°. Staat van af- en overschrijving, dienst 1900, van het Roomsch- Katholiek Wees- en Oudeliedenhuis. (227). 14°. Voorstel tot machtiging van Burg. en Weth. om te voor zien in de lessen van Dr. Th. B. van Wettum, aan de Hoogere Burgerschool voor Jongens. (233). 15°. Rapport van de raadscommissie inzake onbewoonbaarver- klaring van de perceelen Klompenpoort nummer 1, Breeh- tenpoort nummers 1, 2, 3, 6, 7, 8 en 9 en Danielspoort nummer 9. (231), 16°. Verzoek van C. Henner, om het gebruik van het Gym nastieklokaal van de school 3e klasse n°. 4. (235). 17°. Voorstel tot toekenning van eene geldelijke toelage aan de weduwe van wijlen den agent van politie De Vries. (224). 18°. Voorstel tot toekenning van eene geldelijke toelage aan de weduwe van wijlen J. G. den Tonkelaar, boekhouder aan de Bank van leening. (234). 19°. Verzoek van bewoners van de Haarlemmerstraat, om ver andering te brengen in den toestand van de Zaterdagavond- markt aan de Haarlemmerstraat. (223). 20°. Voorstel tot wijziging van de regeling der jaarwedden van de leeraren aan de Hoogere Burgerschool voor Jongens. (198). Tegenwoordig zijn 29 leden, als de heeren: van Lidth de Jeude, de Vries, Fockema Andreae, Dekhuyzen, Zaaijer, P. J. Mulder, A. Mulder, Bosch, Witmans, Sijtsma, Juta, Korevaar, Drucker, A. J. van Hoeken J.Jz Timp, van Tol, Bots, Aalberse, J. P. Driessen, P. J. van Hoeken, van Kempen, Hasselbach, de Goeje, Kroon, L. Driessen, Kaiser, Pera, van Dissel, de Lange alsmede de burgemeester, Voorzitter. Afwezig met kennisgeving de heerenKerstens en van Hamel. De Notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 3 September worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1°. Missive van het Bestuur der vereeniging tot bevordering van den bouw van werkmanswoningen, houdende dankbetui ging voor het raadsbesluit tot toekenning van een jaarlijksch subsidie boven en behalve de rentegarantie. 2°. Missive van Dr. R. Horst, houdende mededeeling dat hij de benoeming tot lid der Commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs aanneemt. 3°. Dispositie van de Ged. Staten ten geleide van het goedge keurd raadsbesluit van 3 September j. 1. tot onderhandsche verhuring van de bovenwoning van perceel Nieuwstraat 10 aan J. A. van der Valk Bouman. 4°. Dispositie van de Ged. Staten ten geleide van het goedge keurd raadsbesluit van 29 Augustus j.l tot voldoening uit den post voor Onvoorziene Uitgaven op de begrooting dienst 1901 van een bedrag van ƒ244.wegens onbetaald gebleven coupons van geldleening en onbetaalde erfpacht. 5°. Dispositie van de Ged. Staten ten geleide van het goedge keurd raadsbesluit van 29 Augustus j.l. tot overbrenging van den dienst 1900 op dien van 1901 van een bedrag van ƒ500835,25 voor werken die in 1900 niet konden worden uit gevoerd. Voorts deelt de Voorzitter mede dat de heer J. A. Bots de benoeming tot lid van het Bestuur der Stedelijke Werkin richting heeft aangenomen. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over 1° Rekening, dienst 1900, van het Roomsch-Katholiek arm bestuur en het Roomsch-Kath. Wees- en Oudeliedenhuis. Wordt gesteld in handen van de Comm. van Financiën. 2". Bezwaarschriften van verschillende personen tegen hun nen aanslag in de plaatselijke directe belasting. 3°. Verzoek van F. W. J. de Witt Huberts, om terugbeta ling van schoolgeld, Lager Onderwijs. 4°. Verzoek van J. A. F. Degon e. a. om de gedempte Kool gracht wederom voor het openbaar verkeer open te stellen. 5°. Verzoeken van Dr. W. Pleyte en Prof. Dr. J. Offerhaus Lz., om ontslag als regent van het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis. 6°. Verzoek van J. F. L. Rietdijk, om terugbetaling van school geld, Lager Onderwijs. 7°. Verzoek van C. A. van der Loo, om afschrijving van plaats, directe belasting dienst 1901, wegens woonplaatsverandering. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 8°. Suppletoire staat van begrooting, dienst 1901, van het Heilige Geest- of arme Wees- en Kinderhuis. Wordt gesteld in handen van de Comm. van Financiën. 9°. Adres van y>eenige Ingezetenen"houdende verzoek om het laatstelijk aanbestede gedeelte van den bouw van het open baar slachthuis alhier op te dragen aan een der aannemers in deze gemeente woonachtig. De Voorzitter. Dit stuk is niet onderteekend en ik beschouw het dus niet als een adres aan den Raad gerichtik stel voor om het ter zijde te leggen. Daartoe wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming besloten. '10°. Missive van het Bestuur der afd. Leiden en omstreken van den Roomsch-Kath. Volksbond, waarbij wordt verzocht om het werk van den bouw van het openbaar slachthuis, Bestek II, te gunnen aan den inschrijver N. Kloots, alhier woonachtig. Leiden, 24 September 1901. Aan den Raad der Gemeente Leiden. Edel Achtbare Heeren. Door deze richt het Bestuur der Afd. Leiden van den Ned. R. K. Volksbond zich tot u, (omreden zij jongstleden 13 Sep tember, door het Leidsch dagblad vernamen, alsdat de open bare aanbesteding van het maken van het hoofdgebouw en de bijgebouwen, de rioleering, de terreinsophooging en de be strating voor het Openbaar Slachthuis heeft plaats gehad, waarvan de uitslag was alsdat de Heeren W. H. Thunnissen en J. Chr. Kropman van Nijmegen de minste inschrijvers waren voor de som van 135,875 en de minste inschrijver onzer stadgenooten den Heer Nic. Kloots voor den som van 156,000) met het beleefd en nedrig verzoek, om zoo het kan zijn het daarheen te willen leiden, alsdat dit grootsche werk wordt opgedragen aan een onzer Stadgenooten, opdat wellicht daardoor onze Leidsche arbeiders verzekerd kunnen zijn voor geruimen tijd van werk te zijn voorzien. Dewensch uitsprekende alsdat u ons beleefd en nedrig verzoek in over weging moge nemen, zoo teekenen wij namens het Bestuur der Afd. Leiden van den Ned. R. K. Volksbond Hoogachtend uw ond. dw. dn. G. J. Bik, Voorzitter. H. J. van Kerkhoff, Secretaris. De Voorzitter. In de eerste plaats behoort dit adres niet bij den Raad maar bij Burg. en Weth., omdat deze en niet de Raad over de gunning beslissen; in de tweede plaats is moeilijk aan het verzoek te voldoen, omdat de inschrijving reeds heeft plaats gehad, met het verloop dat den heeren bekend is. Ik stel dus voor het adres voor kennisgeving aan te nemen. Daartoe wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming besloten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1901 | | pagina 1