DONDERDAG 20 JUNI 1901. 89 Zitting van Donderdag 20 Juni 1901. geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1°. Aanwijzing van een lid van den Gemeenteraad om, zoo noodig, als plaatsvervanger op te treden voor den Burge meester, als voorzitter van het Hoofdstembureau in het eerste kiesdistrict, voor de eventueele stemming en her stemming ter benoeming van leden van den Gemeenteraad. 2°. Benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van het Hoofdstembureau in het eerste kiesdistrict en van de voorzitters, leden en plaatsvervangende leden van de overige stembureaux, voor de eventueele stemming en her stemming ter benoeming van leden van den Gemeenteraad. 3°. Verzoek van R. Jesse Rz., om continuatie in de betrekking van gemeente-apotheker. (167) 4°. Verzoek van Dr. W. de Jong, om continuatie in de be trekking van Stads-Geneesheer. (167) 5°. Verzoek van Dr. A. C. Hartevelt, om continuatie in de betrekking van Stads-Geneesheer. (167) 6°. Voorstel tot continuatie van de tijdelijke aanstelling van Dr. L. Vuyck als leeraar in de Natuurlijke Historie aan het Gymnasium en de Hoógere Burgerschool voor jongens. (151) 7°. Verzoek van Mej. W. Klinkert, om eervol ontslag als 2e onderwijzeres aan de Meisjesschool 2e klasse. (161) 8°. Verzoek van Mevr. A. E. LugtGroeneboom, om terug betaling van schoolgeld, Lager Onderwijs. (142) 9°. Verzoek van Mevr. de wed. J. Leegstra, geb. Schrok, om terugbetaling van schoolgeld, Lager Onderwijs. (143) 10°. Verzoek van H. K. Överdiep om vrijstelling van de be taling van schoolgeld, Middelbaar Onderwijs. (145) 11°. Verzoek van P. F. Woesthoff, om terugbetaling van school geld, Middelbaar en Lager Onderwijs. (146) 12°. Verzoek van W. C. van Heyningen, om vrijstelling van de betaling van schoolgeld, Middelbaar Onderwijs. (158) 13°. Verzoek van J. A. Hammes, om terugbetaling van school geld, Lager Onderwijs. (160) 14°. Verzoek van Mevr. van der Goesvan Loghem, om terug betaling van schoolgeld, Middelbaar Onderwijs. (166) 15°. Suppletoire staat van begrooting en staat van af- en over schrijving, dienst 1900 van de Stedelijke Werkinrichting. (144) 16°. Rekening, dienst 1900, van het Gereformeerd Minne- of Arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis. (157) 17°. Rekening, dienst 1900, van de dienstdoende Schutterij. (164) 18°. Rekening, dienst '1900, van de Stads-bank van leening, (165) 19°. Rekening, dienst 1900, van de Stedelijke Gasfabriek. 20°. Rekening, dienst 1900, van het krankzinnigengesticht »Endegeest". 21°. Voorstel tot verhooging van begrootingsposten van het dienstjaar 1900, waarvan de raming te laag is gebleken. (148) 22°. Verzoek van den Directeur van het Museum van oudheden om vergunning tot den bouw van een houten gebouwtje in den tuin van het Museum. (168) 23°. Voorstel tot goedkeuring van de waarneming der betrek king van len Luitenant-Adjudant bij de dienstdoende Schutterij tegelijk met die van Kapitein bij die Schutterij. (170) 24°. Voorstel tot reorganisatie van de Kweekschool voor onder wijzers en onderwijzeressen en van het onderwijs aan de openbare scholen der 2e klasse. (153) 25°. Voorstel tot het aangaan van eene overeenkomst met de firma A. Borsig te BerlijnTegel, betreffende de leverantie eener stoomkoelinrichting en ijsfabriek ten behoeve van het openbaar slachthuis. (154) 26°. Voorstel tot het weder ter bewoning geschikt verklaren van het perceel Klooster no. 42. (149) 27°. Verzoek van D. van Leeuwen, om intrekking van het be sluit tot onbewoonbaarverklaring van de perceelen Pekton poort nummers 1, 2 en 3 of toekenning van schadeloos stelling. (152) 28°. Verzoek van bewoners van de Maarsmanssteeg om den naam Maarsmanssteeg te veranderen in Maarsmansstraat. (163) 29°. Verzoek van bewoners van de Kloksteeg om den naam Klok- steeg te veranderen in Klokstraat of Academiestraat. (169) 30°. Verzoek van M. H. van Waveren, om goedkeuring van een Stratenplan voor de terreinen achter de Haarlemmertrek vaart, kadastraal bekend onder Sectie K, no. 928, 1034— 1036 gemeente Leiden. (150) 31°. Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor het leggen van een riool in de Heerenstraat. (159) 32°. Verzoek van het Bestuur der vereeniging tot bevordering van den bouw van werkmanswoningen, om toekenning van een jaarlijksch subsidie. (162) 33°. Voorstel tot het invoeren van een algemee'nen keurings dienst van levensmiddelen. (156) 34°. Vaststelling van de verordening op de keuring van eet- en drinkwaren. (156) 35°. Voorstel tot het invoeren eener pensioens-regeling ten behoeve van weduwen en weezen van gemeente-ambte naren. (133) Tegenwoordig zijn 21 leden, als de heeren: Kaiser, Fockema Andrese, Zaaijer, L. Driessen, de Goeje, Hasselbach, van Dissel, J. P. Driessen, Kerstens, de Lange, Mulder, Pera, Dekhuyzen, Juta, Drucker, van Kempen, van Rhijn, Korevaar, P. J. van Hoeken, van Hamel, den Houter, alsmede de Burge meester, Voorzitter. Afwezig zijn de heerenKroon, van Lidth de Jeude en de Vries wegens uitstedigheid, Zillesen om gezondheidsredenen, A. J. van Hoeken J.Jzn. wegens verhindering en Aalberse wegens beroepsbezigheden. De Notulen van het verhandelde in de vorige Vergadering van 6 Juni worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1°. Missive van de Gedeputeerde Staten, houdende ontvangst- bericht van de vastgestelde verordening op het Wielrijden en van die tot wijziging van de verordening op de Straatpolitie. 2°. Missive van de Gedeputeerde Staten, ten geleide van het goedgekeurd primitief kohier wegens de plaats, directe belasting voor den dienst 1901. 3°. Dispositie van de Gedeputeerde Staten, ten geleide van het goedgekeurd raadsbesluit tot het aangaan van eene over eenkomst met de firma Arendt, Mildner en Evers voor de ver warming en ventileering van het Sanatorium »Rhijngeest". 4°. Missive van de Ged. Staten, houdende mededeeling dat aan den eervol ontslagen onderwijzer A. van der Jagt een rijks-pensioen is verleend van ƒ101.— 'sjaars. Voorts, dat aan den Burgemeester een verlof is verleend van 23 Juni a. s. tot den Hen Augustus d. a. v. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Verzoek van G. J. van Huizen, om terugbetaling van schoolgeld, Lager onderwijs. 2°. Verzoek van den Directeur en de leeraren van de school van het GenootschapMathesis Scientiarum Genitrix, om op genomen te worden in het pensioenfonds voor weduwen en weezen van Gemeente-ambtenaren. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 3°. Suppletoire begrooting en staat van af- en overschrijving van het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis, dienst 1900. Wordt gesteld in handen van de Commissie van Financiën. 4°. Nader verzoek van M. H. van Waveren, om goedkeuring van het stratenplan voor het terrein achter de Haarlemmer trekvaart, kadastraal bekend sectie K n°. 928, 10341036, gemeente Leiden. Zal worden behandeld bij punt 30 van de agenda. De Voorzitter Verder is nog ingekomen een nader adres van de bewoners van de Maarsmanssteeg. Ik verzoek den Secretaris dat voor te lezen. Het adres luidt: Aan den Gemeenteraad van Leiden. EdelAchtbare Heeren! De ondergeteekendenbewoners van de Maarsmanssteeg, hebben met verwondering kennis genomen van het advies van Burg. en Weth., om afwijzend te beschikken op het door hen tot UEdel Achtb. Heeren gericht adres, om den naam Maarsmanssteeg te veranderen in Maarsmansstraat. Zij zijn ten zeerste verbaasd, dat Burg. en Weth. een adres van alle inwoners der Maarsmanssteeg noemen: particuliere liefhebberijen. Zij nemen de vrijheid den Gemeenteraad te verzoeken niet op het advies van Burg. en Weth. in te gaan, daar het adres niet is geweest eene opwelling van eenige jongelieden, doch in gemeenschappelijk overleg is geschied door mannen van zaken en ondervinding.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1901 | | pagina 1