GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 83 No. 171. OGEKOMEBf STURKEJf. Leiden, 17 Juni 4901. De Commissie van Financiën heeft de eer Uwe Vergadering mede te deelen dat zij geene bedenkingen heeft tegen het voorstel van Burg. en Weth. van 1 Juni j. 1. (Ing. Stukken n°. 148), tot verhooging van verschillende begrootingsposten van het dienstjaar 1900. waarvan de raming te laag is geble ken voor de vereischte uitgaven. Zij stelt U derhalve voor den overgelegden begrootingsstaat goed te keuren. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. No. 172. Leiden, 20 Juni 1901. Naar aanleiding van art. 3 van het reglement van beheer, hebben wij de eer U de volgende dubbeltallen voor te dragen van de leden van ons bestuur buiten den Gemeenteraad, die jaarlijks op 1 Juli moeten aftreden, zijnde de Heeren Dr. D. de Loos, Dr. J. G. van der Sluijs en F. de Stoppelaar, welke weder op nieuw benoembaar zijn 1°. Dr. D. de Loos. W. F. Verhey van Wijk. 2°. Dr. J. G. v. d. Sluijs. Dr. C. L. Rumke. 3°. F. de Stoppelaah. H. W. Tieleman. Bestuurderen der Stedelijke Werkinrichting, L. Driessen, Voorzitter. H. C. Juta, Secretaris. Aan den Gemeenteraad van Leiden. No. 173. Leiden, 22 Juni 1901. Ter vervulling van de vacature van len onderwijzer aan de Openbare Jongensschool der 2e klasse alhier, welke den lsten Juli a. s. zal ontstaan tengevolge van de benoeming van den heer Cramer tot hoofd dier schoolhebben wij de eer Uwe Vergadering de volgende voordracht aan te bieden: 1° D. J. M. DE HONDT, 2e onderwijzer aan de Openbare Jongensschool 2e klasse; 2° A. J. J. VERBRUGGE2e onderwijzer aan de Openbare School der 2e klasse voor Jongens en Meisjes; 3° W. J. JONG, 2e onderwijzer aan de sub 1° genoemde school. Voor het geval N°. 1 van deze voordracht mocht worden benoemd, zal tevens moeten worden voorzien in de vacature van 2en onderwijzer. Teneinde nu den geregelden gang van het onderwijs zooveel mogelijk te bevorderen, nemen wij de vrijheid u ter vervulling daarvan tevens de volgende voor dracht aan te bieden: 1° A. TUK, 20 J. J. LECKER, 30 J. T. RINKEMA allen 3e onderwijzer aan de Openbare Jongensschool 2e klasse. Onder mededeeling, dat beide voordrachten zijn opgemaakt in overleg met den Arrondissements-Schoolopziener, na inge wonnen bericht van het hoofd der school, en dat de des betreffende stukken in de Leeskamer ter inzage liggen geven wij U in overweging alsnu tot eene benoeming over te gaan. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. No. 174. Leiden, 25 Juni 1901. Onder overlegging van nevensgaand verzoek van H. Chou- four, om terugbetaling van schoolgeld Middelbaar Onderwijs, geven wij Uwe Vergadering in overweging aan adressant terugbetaling van schoolgeld te verleenen over het laatste kwartaal van den loopenden cursus voor zijn zoon Elisa Johannes, die den 8en Mei j. 1. de school heeft verlaten, ten einde werkzaam te zijn in de zaak zijn vader. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan den Gemeenteraad van Leiden. Geeft eerbiedig te kennen: Hermanus Choufour, Fabrikant wonende alhier, dat zijn zoon Elisa Johannes, leerling der Hoogere Burgerschool 3e klasse, die school op 5 Mei j. 1. heeft moeten verlaten, ten einde de technische werkzaam heden op zich te nemen vvelke anders in ondergeteekende's zaak door een thans Militie-plichtig zoon werden verricht, en verzoekt derhalve beleefd om terugbetaling van het reeds tot 1 September a. s. betaalde schoolgeld. 't Welk doende, 11. Choufour. Leiden, 21 Juni 1901. NE 175. Leiden. 25 Juni 1901. Zooals U reeds vroeger werd medegedeeld acht ons College met het oog op den reeds vergevorderden staat van voorbe reiding, waarin de plannen voor den bouw van het openbaar slachthuis en van het sanatorium »Rijngeest" verkeeren, vervulling van het ambt van tijdelijk ingenieur bij gemeente werken, tot dusverre door den heer Driessen bekleed, niet meer noodzakelijk. En zooals uit haar in de Leeskamer ter inzage neergelegd Rapport van de Commissie van Fabricage blijkt, is ook die commissie dat gevoelen toegedaan. Met haar en den Directeur van Gemeentewerken zijn wij dan ook eenstemmig van oordeel, dat onder de gegeven om standigheden de gemeente meer profijt zal trekken van de diensten van een goed ontwikkeld, in de practijk doorkneed opzichter, die bij de uitvoering der werken voortdurend toe zicht zal houden en den Directeur van Gemeentewerken ge regeld op de hoogte zal houden van hetgeen op het werk omgaat, dan van een wetenschappelijk opgeleid man, die slechts voor den tijd van twee jaren zou worden benoemd en van wien men moeilijk zou kunnen verwachten, dat hij ook van de practijk door en door op de hoogte zal zijn. De jaarwedde van zulk een buitengewonen hoofd-opzichter zou naar de Commisssie van Fabricage meent behooren te wbrden bepaald op f 2000.en de duur zijner aanstelling op 2 jaar. Op grond van het bovenstaande geven wij Uwe Vergadering dan ook in overweging: 1° aan uw besluit van 25 October 1900 tot aanstelling vpor den tijd van drie jaren van een bouwkundig ingenieur op een jaarwedde van f 3500 geen verdere uitvoering te géven 20. ons te machtigen tot de aanstelling voor den tijd van twee jaren van een buitengewoon hoofd-opzichter bij den bouw van het openbaar slachthuis en van het sanatorium wijngeest" op een jaarwedde van f 2000. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. No. 176. Leiden, 28 Juni 1901. Naar aanleiding van nevensgaand verzoek van P. F. Rol- landet geven wij Uwe Vergadering in overweging aan adres sant terugbetaling te verleenen van het over het laatste kwartaal voor zijne dochter Anna Elisabeth, eertijds leerlinge der Hoogere Burgerschool voor meisjes, betaalde schoolgeld, ten bedrage van f 15,— aangezien deze de school op 1 Juni 1.1. heeft verlaten om over te gaan naar eene inrichting voor onder wijs in het buitenland. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan den Gemeenteraad van Leiden geeft beleefd te kennen Philibert Frangois Rollandet, wonende aan den Nieuwen Rijn n°. 3 te Leiden: dat zijne dochter Anna Elisabeth, wegens vertrek naar het buitenland, den lsten Juni 1.1. de Hoogere Burgerschool voor Meisjes te Leiden verlaten heeft; redenen waarom hij terugbetaling verzoekt van het door hem over het kwartaal van 1 Juni tot 1 September voor haar betaalde schoolgeld. Leiden, 21 Juni 1901. NE 177. 't Welk doende enz. P. F. Rollandet. Leiden, 28 Juni 1901. De Commissie van Financiën heeft de eer U te berichten, dat zij geene bedenkingen heeft tegen de rekening van het Krankzinnigengesticht »Endegeest" over het jaar 1900. Zij adviseert U die rekening goed te keuren, in ontvangst ad f 121187.94 in uitgaaf ad 100914.03, sluitende alzoo met een batig slot van f 20273.91. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1901 | | pagina 1