GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 09 ISCEKOHEir STI liKEX. N°. 141. Leiden, 1 Juni 190'1. Bij de behandeling in de eerste raadsvergadering van dit jaar van het adres der schippersvereniging »Schuttevaer'', houdende het verzoek om in het Kort Galgewater bij de Blauwpoortsbrug remmingwerk te doen aanbrengen (zie Ing. St. n°. 7), werd door ons het groote belang van dit werk erkend maar tevens bezwaar gemaakt om nog geheel in den aanvang van het dienstjaar over een zoo belangrijk onderdeel van den betrekkelijk kleinen post voor Onvoorziene Uitgaven te beschikken, lntusschen werd tevens door ons een nader voorstel, om alsnog tot de uitvoering van dit werk in dit jaar over te gaan, in uitzicht gesteld, indien in den loop van het. jaar mocht blijken, dat deze uitgave veilig, hetzij dan uit de Onvoorziene Uitgaven, hetzij op andere wijze zou kunnen worden bestreden. Nu is inmiddels gebleken, zooals U reeds in ons voorstel van den 23en Mei j. 1., opgenomen in n°. 14 der Ingekomen Stukken, werd medegedeeld, dat het dienstjaar 1900 een zeer belangrijk batig saldo zal opleveren, zoodat er zelfs geenerlei bezwaar bestaat om over een gedeelte daarvan ten behoeve van dit dienstjaar te beschikken in mindering van de ver- eischte opbrengst der plaatselijke directe belasting. Evenzeer nu zou, naar het ons voorkomt, over een gedeelte van dat batig saldo, dat vermoedelijk 70.000zal be dragen, kunn'en worden beschikt ten behoeve van het boven bedoelde werk in het Galgewater waaraan dringend behoefte bestaat en waarvan de uitvoering dan nog vóór het najaar kan plaats hebben. Op grond van het bovenstaande geven wij Uwe Vergadering dus in overweging te beschikken over 1400.— van het vermoedelijk batig saldo van het dienstjaar 1900 ten behoeve van de plaatsing van remmingwerk in het Kort Galgewater en tot de vaststelling van den hierbij overgelegden suppletoiren begrootingsstaat over te gaan. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. No. 142. Leiden, 24 Mei 1901. Naar aanleiding van nevensgaand adres van Mevrouw A. E. LugtGroeneboom, houdende verzoek om terugbetaling van schoolgeld, Lager Onderwijs, geven wij Uwe Vergadering in overweging aan adressante wegens vestiging in deze ge meente met 1 Mei j. 1., terugbetaling van schoolgeld te ver- leenen VQor haren zoonover de maand April tot een bedrag van f 1.33. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Leiden, 22 Mei 1901. Aan Heeren leden van'den Raad der Gemeente Leiden. Mevrouw A. E. LugtGroeneboom, die zich met 1 Mei hier ter stede heeft gevestigd, vraagt teruggave van betaald schoolgeld over de maand April j. 1. ten behoeve van haar zoontje. 't Welk doende, A. E. Lugt—Groeneboom. N°. 143. Leiden, 24 Mei 1901. Onder overlegging van nevensgaand adres van Mevr. de Wed. J. Leegstra geb. Schrok, houdende verzoek om terug betaling van schoolgeld Lager Onderwijs, hebben wij de eer U mede te deelen dat de pupil van adressante wegens woon plaatsverandering den 1 Meij.l. de school heeft verlaten, waarom wij U in overweging geven terugbetaling van school geld te verleenen over de maanden Mei en Juni tot een bedrag van ƒ10,—. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan den Gemeenteraad van Leiden. Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, Mevrouw de Wed. Leegstra; dat haar pupil Nicolaas Schrok met 1° Mei de stad heeft verlaten en opgehouden heeft leerling te zijn van de jongensschool 1° klasse; dat zij het schoolgeld voor het kwartaal April—Juli ten volle heeft betaald; dat zij nochtans meent aanspraak te hebben op gedeeltelijke teruggave van het betaalde schoolgeld. Redenen, waarom zij tot Uwe Vergadering het eerbiedig verzoek richt, haar wel teruggave te willen verleenen van hetgeen door haar voor genoemd kwartaal te veel is betaald. 't Welk doende, Mevrouw de wed. J. Leegstra—Schrok. Leiden, Mei 1901. No. 144. Leiden 30 Mei 1901. De Commissie van Financiën heeft de eer U te berichten dat zij geene bedenkingen heeft tegen de suppletoire begroo ting en den staat van af- en overschrijving van de Stedelijke Werkinrichting over het dienstjaar 1900 en adviseert U tot goedkeuring. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N°. 145. loeiden, den 31 Mei 1901. Wij geven Uwe Vergadering in overweging gunstig te beschikken op het hierbij overgelegd verzoek van H. K. Overdiep te Voorschoten, om vrijstelling van de betaling van schoolgeld voor zijn zoon Cornelis, vroeger leerling der Hoogere Burger school voor jongens, over het laatste kwartaal van den loopenden cursus, aangezien deze sedert het begin der maand Mei om gezondheidsredenen de lessen niet meer heeft kunnen bijwonen. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan den Raad der gemeente Leiden. EdelAchtbare Heeren Geeft met verschuldigden eerbied te kennen: de onder- geteekende, hoofd der O. L, School te Voorschoten, dat hij tot zijn leedwezen genoodzaakt was, zijnen zoon Cornelis, leerling van de 4e klasse der H. B. School voor jongens te Leiden, wegens gezondheidsredenen deze inrichting te doen verlaten dat bedoelde jongen sedert het begin der maand Mei de lessen reeds niet meer heeft kunnen bijwonen. Redenen waarom ondergeteekende H.E. A. beleefd verzoekt, hem het voor zijnen zoon verschuldigde schoolgeld over het laatste kwartaal van den loopenden cursus te willen kwijt schelden. 't Welk doende: U.E.A. dienstw. dienaar Voorschoten, 24 Mei 1901. H. K. Overdiep. N°. 146. Leiden, 31 Mei 1901. Aangezien de leerlingen Leonora en Carolina Antonia Woest- hoff wegens vertrek uit deze gemeente respectievelijk de Hoogere Burgerschool voor Meisjes en de Meisjesschool ie klasse aan het einde van April j.l. hebben verlaten, geven wij Uwe Ver gadering in overweging aan P. F. Woesthoff, particulier, thans woonachtig te Nijmegen, vrijstelling te verleenen van de be taling van schoolgeld over het laatste kwartaal van den loo penden cursus voor zijne dochter Leonora en teruggave van schoolgeld voor zijne dochter Carolina Antonia over de maanden Mei en Juni tot een bedrag van ƒ10. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Nijmegen, 22 Mei 1901. Aan den Gemeenteraad van Leiden. Geeft met gepasten eerbied te kennen: P. F. Woestholï, particulier, thans woonachtig te Nijmegen; dat adressants kinderen Leonora en Carolina Antonia einde April, de eerstgenoemde de Hoogere Burgerschool voor Meisjes en de tweede de Meisjesschool, Directrice Mej. Maclaine Pont, voor inrichtingen van onderwijs te 's Gravenhage hebben ver laten. Reden waarom hij zich tot Uwen Raad wendt met het be leefd verzoek, dat hem het te veel gestorte schoolgeld alsnog worde gerestitueerd. 't Welk doende P. F. Woesthoff. N°. 147. Leiden 31 Mei 1901. Onder overlegging van het verzoek van A. van der Harst om eervol ontslag uit zijne betrekking van leeraar aan de Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen, alhier, en van de daaromtrent uitgebrachte adviezen van den Districts-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1901 | | pagina 1