DONDERDAG 30 MEI 1901. 73 Zitting van Donderdag 30 Mei 1901. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, Burgemeester. Geopend des namiddags te 2 uur. Te behandelen onderwerpen: 1°. Aanwijzing van een lid van den Gemeenteraad om, zoo noodig, als plaatsvervanger op te treden voor den Burge meester, als voorzitter van het Hoofdstembureau voor de eventueele stemmingen en herstemmingen ter benoeming van een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van drie leden van de Provinciale Staten. 2°. Benoeming van de leden en plaatsvervangende leden in het Hoofdstembureau en van de voorzitters, leden en plaatsvervangende leden in de overige stembureaux voor de eventueele stemming en herstemming ter benoeming van een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 3°. Benoeming van de leden en plaatsvervangende leden in het Hoofdstembureau en van de voorzitters, leden en plaatsvervangende leden in de overige stembureaux voor de eventueele stemming en herstemming ter benoeming van drie leden van de Provinciale Staten. 4°. Benoeming van eene 3e onderwijzeres aan de openbare school der 3e klasse n°. 4. (136). 5°. Verzoek van W. J. van 'tSant, om terugbetaling van schoolgeld, Lager Onderwijs. (137). 6°. Verzoek van de Leidsche Katoenmaatschappij, voorheen de Heyder Co., om vrijstelling van de betaling van recognitie voor de door haar te leggen waterleiding en de daarvoor vereischte werken. (138). 7°. Verzoek van H. B. Rübenkamp en A. F. de Rooi te Oegstgeest, om vergunning tot het aansluiten van hunne perceelen aan de Leidsche gasleiding. (139). 8°. Voortzetting der behandeling van de verordening op het wielrijden. (97). 9°. Vaststelling van de verordening, houdende wijziging van de verordening op de straatpolitie. (97). 10°. Vaststelling van het kohier der plaatselijke directe be lasting, dienst 1901. (140). Tegenwoordig zijn 20 leden, als de heeren: van Kempen, Mulder, de Lange, J. P. Driessen, Aalberse, van Rhijn, Kerstens, van Dissel, Hasselbach, Kaiser, L. Driessen, Juta, Korevaar, FockemaAndrete, Zaaijer, Pera, A. J. van Hoeken J. Jzn. van Hamel, de Goeje, den Houter alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig zijn de heeren: Drucker en Dekhuyzen, wegens uit- landigheid; de Vries, wegens ambtsbezigheden; Zillesen, wegens ongesteldheid; Kroon, wegens uitstedigheidP. J. van Hoeken, wegens drukke bezigheden; en van Lidth de Jeude. De notulen van het verhandeldé m de vorige vergadering van 23 Mei worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1°. Dispositie van de Ged. Staten ten geleide van de goed gekeurde raadsbesluiten tot het sluiten van eene overeen komst met de Gebrs. Stork Co. te Hengeloo voor de levering van een personenlift voor het Sanatorium Rhijngeest en met de Maschinenbau Actien-Gesellschaft vorm. Beek und Henckel voor de levering enz. van alle transport- en slachtinrichtingen voor het openbaar slachthuis. 2°. Dispositie van de Ged. Staten ten geleide van het goed- fekeurd raadsbesluit tot verhooging van de begrooting dienst 901 in ontvang en uitgaaf met f 3424.voor den aankoop van een terrein op Vreewijk voor de oprichting van een rijkszuivelstation. 3°. Dispositie van de Ged. Staten ten geleide van het goed gekeurd raadsbesluit tot het doen van af- en overschrijving op de begrooting dienst 1901, ad ƒ134.— voor de verhooging van den post: «Kosten van het Herhalingsonderwijs", wegens uitbreiding van het hulppersoneel. 4°. Missive van de Ged. Staten, houdende mededeeling dat aan Mej. P. W. van Amerom, eervol ontslagen onderwijzeres aan de Meisjesschool 2e klasse, een pensioen ten laste van den Staat is verleend van 590.'sjaars, met ingang van 1 Januari 1901. Worden voor kennisgeving aangenomen. 5°. Missive van Dr. Th. G. den Houter, houdende mede deeling dat hij ontslag neemt als lid van den Gemeenteraad. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. 6°. Missive van den heer W. Cramer, houdende dankbe tuiging voor zijne benoeming tot hoofd der Jongensschool 2e klasse. Wordt voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Verzoek van H. K. Overdiep te Voorschoten, om vrijstel ling van de betaling van schoolgeld, Middelbaar Onderwijs. 2°. Adres van D. van Leeuwen, houdende verzoek om intrek king van het raadsbesluit tot onbewoonbaarverklaring van zijne perceelen in de Pektonpoort of daarvoor schadeloos ge steld te worden. 3°. Verzoek van W. C. van Heyningen te Leimuiden, om vrijstelling van de betaling van schoolgeld, Middelbaar Onderwijs. 4°. Verzoek van Mej. E. C. van Manen, om in aanmerking te komen voor de betrekking van leerares in het teekenen aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes. 5°. Adres van J. Leutner en andere bewoners van den Zoeterwoudschen Singel, houdende verzoek om eene brug te doen leggen over de Zoeterwoudsche Singelgracht. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. (De heeren van Hamel en de Goeje komen ter vergadering). De Voorzitter. Mijne heeren! Alvorens met de behandeling van de agenda aan te vangen, zou ik eerst even een onder werp van zeer geringen omvang wenschen te behandelen. Er is nl. ingekomen een request van den volgenden inhoud Aan Burgemeester en Wethouders der gemeente Leiden. EdelAchtbare Heeren, Geeft met verschuldigden eerbied te kennen De Kerkeraad der Gereformeerde' Kerk te Leiden A, Dat hij exploiteert in het gebouw aan den Ouden Rijn No. 174 eene bewaarschool; Dat hij besloten heeft dit gebouw geheel te verbouwen, waardoor het beter aan de eischen voor eene goede bewaar school zal voldoen; dat hij tijdens de verbouwing behoefte heeft aan een ander gebouw. Redenen waarom hij U eerbiedig verzoekt van af 1 Juni e.k. tot 1 December a.s. kosteloos gebruik te mogen maken van de twee bovenlokalen boven het Soephuis aan de Haar lemmerstraat alhier, met het daarin aanwezige meubilair (voor zoover dit meubilair geene andere bestemming heeft) om daarin gedurende dien tijd te houden: a. op de week dagen de bewaarschool; en b. op Maandag, Dinsdag, Woens dag, Donderdag en Vrijdag, tot namiddags 7 ure, in een der lokalen bovendien eene breischool. 't Welk doende enz. De Kerkeraad der Geref. Kerk te Leiden A, H. J. Kouweniioven Dz., praeses. D. Eggink, scriba. Leiden, 25 Mei 1901. Heeft iemand er bezwaar tegen om dit request dadelijk te behandelen? Niemand? dan wensch ik te vragen of iemand het woord er over verlangt? De heer Mulder. M. d. V. Is er rekening gehouden met de verdeeling van de uren? De Voorzitter. De toestand is nu deze, dat het zooge naamde soephuis ten gebruike is afgestaan tot wederopzeggens toe aan de Diaconie tot het houden van catechisatiën. Ik zou nu voorstellen om aan het bestuur van de Gereformeerde Kerk A, die het gebouw tijdelijk wenscht te gebruiken, dat gebruik kosteloos toe te staanmits dat bestuur zich in contact stelle met de Diaconie lot regeling van de uren. De Diaconie heeft de oudste brieven, maar het is, dunkt mij, wel mogelijk de verdeeling van de uren zoo te doen geschie den, dat ieder tevreden is. Het voorstel van Burg. en Weth. wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Aan de orde is: I. Aanwijzing van een lid van den Gemeenteraad om, zoo noodig, als plaatsvervanger op te treden voor den Burge meester, als voorzitter van het Hoofdstembureau voor de eventueele stemmingen en herstemmingen ter benoeming van een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van drie leden van de Provinciale Staten. De Voorzitter. Mag ik de heeren J. P. Driessen, Aalberse en Kaiser uitnoodigen met mij het stembureau uit te maken Benoemd wordt de heer Fockema Andreae, met 18 stem men; 1 stem is uitgebracht op den heer Zaaijer. (De heer den Houter komt ter vergadering). II. Benoeming van de leden en plaatsvervangende leden in het Iloofdstembureau en van de voorzitters, leden en plaats-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1901 | | pagina 1