DONDERDAG 23 MEI 1901. 69 Zitting van Donderdag 23 Mei 1901. geopend des namiddags te 2 aren. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1°. Benoeming van een Directeur der Gemeentewerken. (122). 2°. Benoeming van een hoofd der openbare Jongensschool 2e klasse. (124) 3°. Benoeming van een Curator van het Gymnasium. (134) 4°. Verzoek van J. W. van Cittert, om terugbetaling van schoolgeld, Lager Onderwijs. (125) 5°. Rekening, dienst I960, van de vereeniging tot bevorde ring van den bouw van werkmanswoningen. (126). 6°. Voorstel tot onderhandsche verpachting van de aardappel tiend te Leiderdorp. (128) 7°. Verzoek van A. Verhoeven, om den eigendom van een gedeelte van den tuin van het Stedelijk Museum in de Lakenhal (132). 8°. Voorstel tot toekenning van eene jaarlij ksche toelage aan Mej. Tonnet, eervol ontslagen onderwijzeres in het hand- teekenen. (130) 9°. Voorstel betreffende de splitsing van de betrekking van onderwijzeres in het handteekenen aan de Hoogere Bur gerschool voor Meisjes, de Kweekschool voor onderwijzers en eene lagere school. (131) 10°. Voorstel tot opdracht van de levering der verwarming en ventilatie-inrichting ten behoeve van het gesticht »Rhijngeest" aan de firma Arendt Mildner en Evers te Hannover. (116). 11°. Voorstel tot den aankoop ten behoeve der gemeente Leiden van de terreinen aan den Zoeterwoudschen Singel, kadastraal bekend onder Sectie M nis. 765 en 766, gemeente Leiden en tot vaststelling van den desbetreffenden sup- pletoiren begrootingsstaat.^'(129) 12°. Voortzetting der behandeling van de verordening op het wielrijden. (97) 13°. Vaststelling van de verordening, houdende wijziging van de verordening op de straatpolitie. (97) Tegenwoordig zijn 24 leden, als de heeren: Fockema An- dreae, Kerstens, van Lidth de Jeude, Zillesen, Mulder, Has- selbach, Kaiser, Dekhuyzen, Zaaijer, Pera, van Rhijn, J. P. Driessen, P. J. van Hoeken, van Dissel, de Vries, de Goeje, Juta, van Hamel, de Lange, van Kempen, Korevaar, A. J. van Hoeken J.Jzn., den Houter, Aalberse, alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig zijn de heeren: Kroon en Drucker wegens uitste- digheid en L. Driessen wegens ongesteldheid. De Notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 9 Mei worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1°. Dispositie van de Ged. Staten ten geleide van het goed gekeurd raadsbesluit tot onderhandsche verhuring van het perceel Aalmarkt 5 aan A. Gaemers te Voorschoten. 2°. iMissive van den Minister van Binnenlandsche zaken, hou dende mededeeling dat ten behoeve van het Gymnasium voor het jaar 1901 een rijkssubsidie van f 9981.is verleend. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Adres van het Bestuur van het Centraal Israëlietisch Kinder- Wees- en Doorgangsweeshuis, betreffende het leggen van eene brug over de Zoeterwoudsche Singelgracht. Aan den Raad der Gemeente Leiden. Het Bestuur van het Centraal Israëlietisch Kinder-, Wees- en Doorgangsweeshuis alhier, neemt bij dezen de vrijheid zich tot UEd. Achtbaren te wenden met een beleefd verzoek. Het gesticht, tot dusver gevestigd aan den Stillen Rijn, is sinds lang te klein voor het aantal verpleegden, en voort durend komen aanvragen tot plaatsing in, die moeten worden afgewezen. Dit is oorzaak dat Regenten reeds lang uitzien naar eene geschikte gelegenheid tot het bouwen van een nieuw gesticht, beter ingericht dan het tegenwoordige en geschikt tot opne ming van een belangrijk grooter aantal kinderen als tot dusver. Zij zijn er in geslaagd een geschikt stuk bouwterrein voor dat doel aan te koopen, aan den Zoeterwoudschen Singel bij de Stadsmolensloot. Een bezwaar dat hun weerhoudt om tot bouwen over te gaan, bestaat in de afwezigheid van eene brug over de Singel gracht, ten einde langs geen al te grooten omweg de stad te bereiken. Is dit een bezwaar met het oog op de goede verzorging van het gesticht; het is evenzoo een bezwaar voor de ver pleegden die eenige malen daags tot het bezoek der scholen den afstand daarheen en terug zouden moeten doorloopen. Zij meenen daarom hun bezwaar onder Uwe aandacht te moeten brengen en daarbij Uwe medewerking te mogen inroepen tot het verkrijgen van eene brug over de Zoeter woudsche Singelgracht, die behalve in het boven beschreven belang, zeer zeker ook in het belang zou zijn van de tegen woordige Singelbewoners en ongetwijfeld moet bijdragen tot verdere ontwikkeling van een nieuwe stadswijk aldaar. 't Welk doende Regenten voornoemd, S. B. Vos, Voorz. Leiden, 14 Mei 1901. H. v. Gelder Jr. Seer. Wordt gesteld in handen van Burg, en Weth. 2°. Verzoek van W. J. van 't Sant, om terugbetaling van schoolgeld, Lager Onderwijs. Wordt gesteld in handen van Burg en Weth. 3°. Rekening, dienst 1900, van de Sted. Gasfabriek. 4°. Suppletoire begrooting en Staat van af-en overschrijving, beide dienst 1900, van de Stedelijke Werkinrichting. Worden gesteld in handen van de Comm. van Financiën. 5°. De balans over 1900 van de Leidsche Duinwater-Maat schappij met exploitatie-rekening, proefbalans en finantiëel uittreksel. Wordt ter inzage van de leden in de leeskamer neder- gelegd. 6°. Verzoek van A. van der Harst, om eervol ontslag als leeraar aan de Kweekschool voor Onderwijzers tegen 1 September a. s. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. 7°. Adres van C H. Speel en andere bewoners van de Maarsmanssteeg, houdende verzoek om den naam van Maars manssteeg te veranderen in Maarsmanssteaafi Aan den Gemeenteraad van Leiden. WelEdelAchtbare Heeren! Ondergeteekendenbewoners van de Maarsmanssteeg alhier, nemen hiermede de vrijheid UWelEdelAchtbaren Heeren beleefd te verzoeken, in eene uwer aanstaande raadsvergaderingen te besluiten: de naam Maarsmanssteeg te doen veranderen in Maarsmanssfraaf, aangezien het woord steeg voor andere plaatsen een vreemden indruk maakt. Hetwelk doende: C. H. Speel. Volgen nog 19 namen van adressanten. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. 8°. Verzoeken van Mevr. de Wed. J. LeegstraSchrok en Mevr. A. E. LugtGroeneboom, om terugbetaling van school geld, Lager Onderwijs. 9°. Verzoek van R. F. Woesthoff, om terugbetaling van schoolgeld, Middelbaar en Lager Onderwijs. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 10°. Missive van A. Vermetten in zake de aanbesteding der ventilatie-inrichting. Zal worden behandeld bij punt 10 der agenda. Aan dé orde is: 1. Benoeming van een Directeur der Gemeentewerken. (Zie Ing. St. n°. 122). De Voorzitter. Door den heer A. J. van Hoeken J. J.zn. is mij -verzocht punt 1 en 2 van de agenda te behandelen in eene vergadering met gesloten deuren. Bij mij bestaat daartegen geen bedenking, en daarom stel ik voor dienovereenkomstig te besluiten. De openbare vergadering wordt veranderd in eene ver gadering met gesloten deuren, en na eenigen tijd weder her opend. De Voorzitter. Mag ik den heeren De Goeje, van Kempen en den Houter verzoeken met mij het stembureau te willen uitmaken De uitslag der stemming is, dat wordt benoemd met 19 stemmen de heer G. L. Driessen; de heer P. Iluffnagel ver kreeg 5 stemmen. -ük. - - m»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1901 | | pagina 1