DONDERDAG Zitting; van Donderdag; 2S Maart. Geopend des namiddags te twee uren. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1°. Benoeming van eene Commissie van drie leden in zake eene eventuecle onbewoonbaarverklaring van de perceelen Krakeelpoort, nummers 1, 2, 3, 4, 5 en 6, Uiterstegracht nummer 136, KorteLangestraat nummer 6 en Sanderspoort nummers 1 en 2. (80) 2°. Verzoek van Mr. van Riessen te Katwijk, om terug betaling van schoolgeld, Middelbaar Onderwijs. (75) 3°. Verzoek van A. C. van den Berg, om terugbetaling van schoolgeld, Lager Onderwijs. (77) i 4°. Verzoek van G. C. A. Gijzen, om terugbetaling van school geld, Lager Onderwijs. (79) 5°. Verzoek van het Bestuur der Gymnastiek- en Schermver- eeniging »de Charette", om het gebruik van een school lokaal. (78) 6°. Staat van af- en overschrijving dienst 1900, op de be grooting van de stadsbank van leening. (76) 7°. Verzoek van N. Kret, om goedkeuring van een stratenplan voor terreinen aan en bij de Gasthuislaan, kadastraal bekend onder Sectie K Nis. 304 en 305 en Sectie A N°. 1565, gemeente Leiden. (81) 80. Voorstel tot verlaging van den Gasprijs. (82) 9°. Voorstel tot het aangaan van een contract met de Holl. IJzeren Spoorweg-Maatschappij, betreffende den aanleg en de exploitatie van een verbindingslijntje naar het openbaar slachthuis. (83) 10°. Voorstel tot verhooging van de voor de op- en inrichting van het Sanatorium op Rhijngeest beschikbaar gestelde gelden. (74) 11°. Voorstel tot vaststelling van bepalingen omtrent minimum loon en maximum-arbeidsduur in bestekken van gemeente werken. (73) Tegenwoordig zijn 22 leden, als de heeren: Juta, Dekhuyzen, .T. P. Driessen, Mulder, A. J. van Hoeken J.Jzn., L. Driessen, Kaiser, de Goeje, Hasselbach, de Lange, Fockema Andre®, Pera, van Kempen, van Dissel, van Lidth de Jeude, Zaaijer, Zillesen, Korevaar, P. J. van Hoeken, van Hamel, van Rhijn, de Vries, alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig zijn de heeren: den Houter en Aalberse wegens verhindering, Drucker wegens Kamerzitting, Kroon wegens ongesteldheid, en Kerstens wegens familieomstandigheden. De Notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 14 Maart worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1°. Dispositie van de Ged. Staten ten geleide van het goedge keurd raadsbesluit tot aankoop van een terrein aan de Dwars straat op Vreewijk en tot kostelooze overdracht van dat terrein aan het rijk voor de oprichting van een rijks zuivelcontróle- station. 2°. Mededeeling van Dr. A. W. Kroon Jr. dat hij de benoeming tot lid van het Bestuur der Vereeniging tot bevordering van den bouw van werkmanswoningen aanneemt. 3°. Dispositie van de Ged. Staten ten geleide van het goed gekeurd raadsbesluit tot onderhandsche verhuring van het perceel Lokhorststraat 22 aan A. Raar. 4°. Dispositiën van de Ged. Staten ten geleide van de goed gekeurde raadsbesluiten tot aankoop van het perceel West- volmolensteeg, kadastraal bekend Sectie B N° 2158, gemeente loeiden, ten behoeve van de Stedelijke Gasfabrieken tot ver hooging van de begrooting dienst 1901 in ontvangst en uit gaaf met f 4042.— tot vinding der kosten van den aankoop van bovengenoemd perceel. 5°. Missive van het Comité voor de vermakelijkheden bij gelegenheid van het Huwelijk van Hare Majesteit de Koningin, houdende dankbetuiging voor de medewerking door het Ge meentebestuur verleend tot het welslagen der feestelijkheden. De Voorzitter deelt hierbij mede, dat de bijdrage der ge meente in de kosten van de uitdeeling van levensmiddelen en brandstollen aan minvermogenden bij gelegenheid van het huwelijk van Hare Majesteit de Koningin, waarvoor bij raads besluit van 31 Januari 1901 een crediet tot f 3000.— is toegestaan, heeft gevorderd eene som van 2606.875. Worden voor kennisgeving aangenomen. 6°. Missive van het hoofd der Meisjesschool le klasse be treffende het beschikbaar stellen van een lokaal harer school voor een proefles in de Italiaansche taal door den heer G. Anselmi, op een Woensdag- of Zaterdagmiddag. 3 MAART 1901. 45 De Voorzitter. De heer Anselmi wenscht twee proeflessen te geven in de Italiaansche taal, directe methode; aangezien twee onderwijzeressen aan die school leerlingen van hem zijn, wenscht hij dat aantal leerlingen uit te breiden. Daartoe dienen de proeflessen. Heeft iemand bezwaar tegen dadelijke behandeling? Tot de dadelijke behandeling wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besloten. De Voorzitter. Bestaat er bezwaar den heer Anselmi te vergunnen een paar keer des Woensdag- of Zaterdagmiddags van de school gebruik te maken? Het verzoek wordt zonder beraadslaging en zonder hoofde lijke stemming toegestaan. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Verzoek van den heer J. D. van Wijk, om eervol ontslag als hoofd der Jongensschool 2e klasse, met ingang van 1 Juli 1901. 2°. Verzoek van notaris J. F. Meiners om goedkeuring der overdracht aan K. Wezelenburg te Hazerswoude van het recht van gebruik van een strook gemeentegrond, uitmakende het noordelijk gedeelte van den grond bij het kadaster bekend onder Sectie K No. 973, gemeente Leiden. 3°. Verzoek van Mevr. de Wed. J. M. de Kempenaer, om terugbetaling van schoolgeld, Hooger Onderwijs. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 4°. Adres van het Bestuur van den Leidschen Bestuurders- bond, houdende verzoek om, met afwijking van het voorstel van Burg. en Weth., de minimum uurloonen voor opperlieden en sjouwers één cent, en voor de ambachtslieden twee centen hooger vast te stellen. Zal behandeld worden bij punt 11 der agenda. 5°. Verzoek van A. Verhoeven, om den eigendom van een ge deelte gemeentegrond achter zijn perceel Lammermarkt N° 27. 6°. Verzoek van den Directeur van Gemeentewerken, den heer G. H. de Vries Broekman, om eervol ontslag uit zijne betrek king, wegens zijne benoeming tot Hoogleeraar aan de Poly technische School te Delft, zoo mogelijk met ingang van 16 April a. s. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. De Voorzitter deelt alsnog mede: dat op Maandag 25 Maart jl. heeft plaats gehad de opneming der boeken en kas van den Gemeenteontvanger, waarvan procesverbaal is opgemaakt, dat in de leeskamer ter inzage is nedergelegd en in afschrift gezonden aan de Gedeputeerde Staten. Aan de orde is: I. Benoeming van eene Commissie van drie leden in zake eene eventueele onbewoonbaarverklaring van de perceelen Krakeelpoort, nummers 1, 2, 3, 4, 5 en 6, Uiterstegracht nummer 136, Korte Langestraat nummer 6 en Sanderspoort nummers 1 en 2. (Zie Ing. St. n°. 80). De Voorzitter. Mag ik de heeren de Lange, van Lidth de Jeude en Zaaijer uitnoodigen met mij het stembureau uit te maken Achtereenvolgens worden benoemd: a. de heer Drucker met 19 stemmen, terwijl één stem is uitgebracht op den heer P. J. van Hoeken. De Voorzitter. Ben heer Drucker zal van zijne benoeming worden kennis gegeven. b. de heer van Lidth de Jeude met 16 stemmen, terwijl verder zijn uitgebracht 3 stemmen op den heer Hasselbach en 1 stem op den heer de Lange. De Voorzitter. Is de heer van Lidth de Jeude bereid de benoeming te aanvaarden De heer van Lidtii de Jeude. Jawel, M. d. V. c. de heer van Rhijn met algemeene stemmen. De Voorzitter. Den heer van Rhijn zal van zijne benoe ming worden kennis gegeven. Ik dank de heeren voor hunne medewerking. II. Verzoek van Mr. D. van Riessen, te Katwijk, om terug betaling van schoolgeld, Middelbaar Onderwijs. (Zie Ing. St. n°. 75). Wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming gunstig op beschikt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1901 | | pagina 1