DONDERDAG 14 MAART 1901. 41 Zitting van Donderdag 14 Maart 1901. geopend, des namiddags te 2 uren. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen 1°. Benoeming van eene eerste onderwijzeres aan de Meisjes school 2e klasse. (48) 2°. Benoeming van een Gemeente-archivaris. (54) 3°. Benoeming van een lid van het Bestuur der Vereeniging: de Practische Ambachtsschool. (64) 4°. Benoeming van twee leden van het Bestuur der Vereeni ging tot bevordering van den bouw van werkmanswo ningen. (65) 5°. Verzoek van J. C. Thonus, om terugbetaling van school geld, Middelbaar en Lager Onderwijs. (44) 6°. Verzoek van N. G. Spaargaren, om vrijstelling van de betaling van schoolgeld, Hooger Onderwijs. (68) 7°. Verzoek van J. M. van Baak, om vrijstelling van de be taling van schoolgeld, Middelbaar Onderwijs. (71) 8°. Verzoek van M. de Vries, om vrijstelling van de betaling van schoolgeld, Middelbaar Onderwijs. (72) 9°. Verzoek van Mej. M. F. W. Tonnet, om eervol ontslag als leerares in het teekenen aan inrichtingen voor Mid delbaar en Lager Onderwijs. (69) 10°. Staat van af- en overschrijving, dienst 1900, op de begroo ting der dienstdoende Schutterij. (51) 11°. Staat van af- en overschrijving, dienst 1900, van het Gere formeerd Minne- of Arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis. (52) 12°. Rekening, dienst 1900, van de Plaatselijke Schoolcom missie. (55) 13°. Verzoek van A. Raar, om continuatie van de huur van het perceel Lokhorststraat 22. (00) 14°. Voorstel tot aanvaarding van een door wijlen Mr. Ch. M. Dozy aan de gemeente vermaakt legaat. (50 en 59) 15°. Voorstel tot het onttrekken aan den openbaren dienst van terreinen aan de Lammermaakt, de le Binnenvest gracht, de Nieuwe Beestenmarkt en de Boomrnarkt en verpachting dier terreinen ten behoeve van standplaatsen op de kermis. (67) 10°. Rapport der raadscommissie inzake de onbewoonbaarver- klaring van de perceelen Paradijshof nummers 13, 14,15 en 16 en Pektonpoort nummers 1, 2 en 3. (56) 17°. Voorstel betreffende de regeling der periodieke aftreding van de in Juni te kiezen vier nieuwe raadsleden. (49) '18°. Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor de her stelling van het perceel Aalmarkt 5. (45 en 63) 19°. Voorstel tot het aanbrengen van nog 8 seinlichten op de bruggen in de Nieuwe Vaart. (66 en 70) 20°. Voorstel tot uitbetaling aan I. J. Planjer van het wegens te late oplevering gekort bedrag van de aannemingssom van den bouw der Graanbeurs. (46) 21°. Voorstel tot toekenning van gratificaties aan den opzichter de Ridder en den teekenaar Splinter. (61) 22°. Verzoek van H. Kleijkamp en Kok c. s. tot het doen leggen van eene brug over de Haarlemmertrekvaart. (53) 23°. Voorstel tot verhuring van gemeentegrond aan de Rem brandstraat aan G. J. Couvée te Arnhem. (47) 24°. Voorstel tot den aankoop ten behoeve van de Stedelijke Gasfabriek van het perceel aan de Westvolmolensteeg, kadastraal bekend onder Sectie B N°. 2158,Gemeente Leiden, (42, 62, 70) 25°. Voorstel tot aanvulling van het Uitbreidings- en Ver nieuwingsfonds der Stedelijke Gasfabriek, in verband met den bouw van een nieuw zuiverhuis. (43 en 70) Tegenwoordig zijn 21 leden, als de heeren: de Goeje, van Lidth de Jeude, Fockema Andreee, A. J. van Hoeken J.Jzn., Kaiser, de Lange, Mulder, Zaaijer, Dekhuyzen, Korevaar, Has- selbach, J. P. Driessen, Pera, Zillesen, L. Driessen, van Dissel, Juta, P. J. van Hoeken, van Hamel, van Rhijn, den Houter, alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig zijn de heerende Vries wegens ambtsbezigheden, Kroon en Aalberse wegens verhindering, van Kempen en Drucker wegens Kamerzitting, en Kerstens wegens uitstedigheid. De Notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 2 Maart worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1°. Missive van de Ged. Staten ten geleide van een afschrift der beschikking van den Minister van Binnenl. Zaken, waarbij wordt bepaald dat voor 1901 een bedrag van f 41116.78, bij wijze van voorschot, in de kosten van het Lager Onderwijs zal worden uitbetaald. 2°. Dispositie van de Ged. Staten, ten geleide van het goed gekeurd raadsbesluit van 31 Januari j.l. tot ruiling van grond en water aan en van den Nieuwen Rijn met de Naamlooze Vennootschap: Biscuitsfabnek Nutrix. Worden voor kennisgeving aangenomen. 3°. Missive van het Bestuur der afd. Leiden en Omstreken van de Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plant kunde, houdende uitnoodiging tot bijwoning van een afdeelings- vergadering op Maandag 18 Maart a. s., des avonds half acht in de bovenzaal van: »den Vergulden Turk", waarin eene verhandeling zal worden gehouden over het snoeien van boomen op de Stadsgrachten en Singels. 1 De Voorzitter. Ik zal aan de heeren zenden een convocatie briefje om die vergadering bij te wonen. 40. Verzoek van Dr. Th. B. van Wettum, leeraar aan de Hoogere Burgerschool voor Jongens, om verlenging van het hem verleend verlof tot herstel van gezondheid, met de daar omtrent ingewonnen rapporten. De Voorzitter. Ik stel voor dit dadelijk af te doen. De heer van Wettum is nog niet herstelden de Commissie van Toezicht en de Directeur stellen voor het verzoek in te willigen en het verlof met drie maanden te verlengen. Bestaat er geen bezwaar tegen dadelijke afdpening? Hiertoe wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besloten. Op het verzoek wordt zonder beraadslaging en zonder hoof delijke stemming gunstig beschikt. De Voorzitter legt vervolgens over 1°. Verzoek van Mevrouw van der Goes geb. van Loghem, om terugbetaling van schoolgeld, Middelbaar Onderwijs. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. 2°. Verslag omtrent den toestand van het Middelbaar Onder wijs over 1900. Wordt opgenomen in het Gemeenteverslag en aan de leden rondgezonden. 3°. Verzoek van A. C. van den Berg, om terugbetaling van schoolgeld, Lager Onderwijs. 4°. Verzoek van Mr. D. van Riessen te Katwijk, om terug betaling van schoolgeld, Middelbaar Onderwijs. 5°. \erzoek van G. C. A. Gijzen, om terugbetaling van schoolgeld, Lager Onderwijs. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. Aan de orde is: I. Benoeming van eene eerste onderwijzeres aan de Meisjes school 2e klasse. (Zie Ing. St. n°. 48). De Voorzitter. Mag ik de heeren Zaaijer, Korevaar en van Dissel uitnoodigen met mij het stembureau uit te maken? De heer Pera. M. d. V., ik zou gaarne naar aanleiding van een van de punten, die in behandeling komen, een woord spreken en U daarom vriendelijk willen verzoeken voor eenige oogenblikken eene geheime zitting te houden. De Voorzitter. Ik schors de openbare zitting en verander die in eene zitting met gesloten deuren. De openbare zitting heropend zijnde, wordt opnieuw aan de orde gesteld punt I. (De heeren den Houter en van Rhijn zijn ter vergadering gekomen). Benoemd wordt Mejuffrouw C. B. Renaud, met 16 stemmen; 5 stemmen zijn uitgebracht op Mejuffrouw J. B. Weijers. II. Benoeming van een Gemeente-archivaris. (Zie Ing. St. n°. 54). Benoemd wordt de heer Mr. Dr. J. C. Overvoorde, met 15 stemmen; 5 stemmen zijn uitgebracht op Dr. J. de Hullu, terwijl 1 biljet in blanco is. III. Benoeming van een lid van het Bestuur der Vereeniging: de Practische Ambachtsschool. (Zie Ing. St. n°. 64). Benoemd wordt de heer J. Roem, met algemeene stemmen,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1901 | | pagina 1