GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 31 1S6EKOMEN ST I K K I'.\. N°. 68. Leiden, den 5 Maart 1901. Onder overlegging van bijgaand adres van N. G. Spaargaren, houdende verzoek om vrijstelling van de betaling van school geld, hebben wij de eer Uwe Vergadering mede te deelen, dat de zoon van adressant wegens verandering van bestem ming den 26sten Februari j.l. voor het laatst de lessen aan het Gymnasium heeft bijgewoond. Wij geven U daarom in overweging aan adressant vrijstel ling van de betaling van schoolgeld te verleenen over de laatste 2 kwartalen van den cursus 1900/1901 tot een bedrag van f 50.—. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan Burgemeester en Wethouders te Leiden. De ondergeteekendeSpaargaren, N. G., verzoekt beleefd vrijstelling van betaling van schoolgeld voor zijn zoon Jacques, dien hij, ten einde hem eene andere bestemming te doen vol gen, de lessen aan het gymnasium niet meer wenscht te doen bijwonen (over de 2 laatste kwartalen). Hoogachtend, Uwe Dw. Leiden, 28 Februari 1901. N. G. Spaargaren. N°. 69. Leiden, 6 Maart 1901. Onder overlegging van nevensgaand verzoek van Mej.M. F. W. Tonnet om ontslag uit hare betrekkingen van leerares in het teekenen aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes, aan de Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen en aan de Meisjesschool der 2e klasse, alhier, en van de daaromtrent ingekomen adviezen van de Commissie van Toezicht en van den Inspecteur op het Middelbaar Onderwijs, van den Districts schoolopziener en van den Directeur der Kweekschool, en van het Hoofd der Meisjesschool 2e klasse, hebben wij de eer U mede te deelendat ook bij ons College tegen de inwilliging van het verzoek geen bezwaar bestaat. Mitsdien geven wij U in overweging aan Mej. M. F. W. Tonnet op haar verzoek eervol ontslag te verleenen uit bovengenoemde betrekkingen, met ingang van 1 September a.s., onder dank betuiging voor de gedurende vele jaren aan de gemeente be wezen diensten. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. 's Gravenhage, 2 Maart 1901. Met terugzending der bijlagen van Uw nevensvermeld schrij ven heb ik de eer U te berichtendat er bij mij geenerlei bezwaar bestaat tegen het verleenen van een eervol ontslag als leerares aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes aan Mej. M. F. W. Tonnet. Ik heb mitsdien de eer U voor te stellen, het verzoek in te willigen. De Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs J. Campert. Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van Leiden. Leiden, 19 Februari 1901. Ten antwoord op Uw schrijven van 15 Februari (n°. 255) hebben wij de eer U nopens het (hierbij teruggaand) ver zoekschrift van Mej. Tonnet te berichten dat tegen de inwil liging daarvan bij ons geen bezwaar bestaat, weshalve wij U in overweging geven aan den Gemeenteraad voor te stellen haar het gevraagde ontslag eervol te verleenen tegen 1 Sep tember, onder dankbetuiging voor de gedurende lange jaren immers voorzooveel de Hoogere Burgerschool voor Meisjes betreft van den aanvang af aan de gemeente bewezen diensten. Wij nemen deze gelegenheid te baat om reeds thans als ons oordeel uit te spreken dat het aanbeveling zou verdienen de tot dusverre laatstelijk, voor zooveel ons bekend is, bij de Verordening van 24 December 1896 (Gembl. 1897, n°. 4) vereenigde betrekking van leerares in het hand- teekenen aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjesde Kweekschool voor Onderwijzers en de Lagere school voor Meisjes in tweeën te splitsen, waardoor het mogelijk zou worden een leerares alleen voor de Hoogere Burgerschool aan te stellen: iets waarop wij prijs zouden stellen, niet alleen ten einde de beschikking te krijgen over een leerares met een gering aantal lesuren die bij ontstentenis iemand zou kunnen vervangenmaar ook en vooral om zoodoende iemand aan de school te verbinden, niet overladen met lesuren en daardoor in staat om op frissche, opgewekte wijze onderwijs te geven, en ook aan de lessen in kunstgeschiedenis eenige meerdere diepte en breedte te verleenen. Dit laatste zou inzonderheid ge wenscht zijn met het oog op de door ons beraamde uitbreiding in laatstgenoemd vak, samenhangende met de andere plannen, U medegedeeld in ons schrijven van 7 Mei j.l. Bij den tegenwoordigen omvang der betrekking zouden wij het aanvangstraktement op f 700.met ééne verhooging van f 100.na twee jaar, en het maximum der lesuren op 14 gesteld willen zien. Bij eene uitbreiding van het onderwijs in den geest als boven bedoeld is zouden deze cijfers vanzelf herzien moeten worden. Wij geven U derhalve in overweging bij de oproeping van gegadigden hiermede rekening te houden. De Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs, H. A. Lorentz, Voorzitter. J. W. Muller, Secretaris. Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van Leiden. Den Haag, 26 Februari 1901. Met kennisneming van het bericht van den Directeur der Kweekschool heb ik de eer Uw College te adviseeren adres sante het door haar gevraagde ontslag eervol te verleenen, met ingang van 1 Sept. a. s. De Districts-Schoolopziener, L. WlCIIERS. Aan H.H. Burgemeester en Wethouders van Leiden. Leiden, den 9den Februari 1901. Ter voldoening aan de uitnoodiging, vervat in uwe Apostille van den Oden dezer maand, n°. 445, heb ik de eer U te be richten, dat werkelijk het lesgeven Mejuffrouw Tonnet te zwaar begint te vallen, zoodat ik, hoewel met leedwezen, haar besluit verstandig noemen en haar verzoek ondersteunen moet. De genoemde datum, 1° September e. k., komt mij geschikt voor. De Directeur der Kweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen, J. A. van Dijk. Aan den Heer Burgemeester der Gemeente Leiden. Leiden, 13 Februari 1901. In antwoord op Uwe apostille van 12 dezer heb ik de eer U mede te deelen, dat bij mij geen bezwaar bestaat tegen het verleenen van het door Mej. Tonnet gevraagd ontslag. Het Hoofd der Openbare Meisjesschool 2e klasse, S. Winkler. Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van Leiden. Aan den Raad der Gemeente Leiden. Geeft met verschuldigden eerbied te kennen: de onderge teekende, leerares in het teekenen aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes, aan de Kweekschool voor Onderwijzers en On derwijzeressen en aan de Meisjesschool 2e klasse alhier, dat zij wegens lichaamszwakte ontslag verzoekt uit hare betrek kingen tegen 1 Sept. 1901. 'tWelk doende, Leiden, 31 Januari 1901. M. F. W. Tonnet. N°. 70. Leiden, den 7 Maart 1901. De Commissie van Financiën heeft de eer Uwe Vergadering mede te deelen dat er bij haar geen bezwaar bestaat tegen de voorstellen van Burgemeester en Wethouders: 1°. tot aanvulling van het uitbreidings en vernieuwingsfonds der Stedelijke Gasfabriek met f 45000.voor het bouwen van een geheel nieuw zuiverhuis met vier nieuwe kisten; 2°. tot beschikbaarstelling van een bedrag van 140. voor het aanbrengen van nog 8 seinlichten op de bruggen in de zoogenaamde Nieuwe Vaart; en 3°. tot beschikbaarstelling van gelden voor den aankoop van een perceel in de Westvolmolensteeg ter uitbreiding van de Stedelijke Gasfabriek. Zij stelt U derhalve voor tot de vaststelling van de over gelegde begrootingsstaten over te gaan. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N°. 71. Leiden, den 8 Maart 1901. Onder overlegging van bijgaand adres van J. M. van Baak, houdende verzoek om vrijstelling van de betaling van school-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1901 | | pagina 1