DONDERDAG 31 JANUARI 1901 9 Zitting van Donderdag 31 Januari 1901. geopend des namiddags te 2 uren. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, 'Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1°. Voorstel tot instelling van ééne Commissi.e tot wering van schoolverzuimbestaande uit 9 leden en benoeming van de leden dier commissie. (26) 2°. Benoeming van een stadsgeneesheer. (24) 3°. Benoeming van een lid en van een plaatsvervangend lid der Commissie van aanslag voor de belasting op bedrijfs- en andere inkomsten. (28) 4°. Voorstel tot vaste aanstelling van Dr. G. M. Rutten als leeraar in de scheikunde aan het Gymnasium en de Hoo- gere Burgerschool voor jongens. (22) 5°. Verzoek van Mej. P. W. van Amerom, om eervol ontslag als le onderwijzeres aan de Meisjesschool 2e klasse. (18) 6°. Verzoek van J. C. van der Kam, om terugbetaling van schoolgeld, Lager Onderwijs. (23) 7°. Verzoek van F. van der Kloot, om continuatie van de huur van het perceel Lokhorststraat 20. (17) 8°. Voorstel tot regeling op de begrootingdienst 1900, van de kosten van de gehouden 8e algemeene tienjarige volks telling. (16 en 33) 9°. Verzoek van J. H. Kray, om vergunning tot het gebruik van een kleedkamer der Gymnastiekschool aan de Pieters kerkgracht ten behoeve van de Leidsche Stenografen- vereeniging. (21) 10°. Verzoek van C. A. Simonis, om ontbinding van de huur van een perceel gemeentegrond in de 2e Haverstraat. (19) 11°. Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor het aan brengen van verbeteringen in de Stads-Gehoorzaal. (20 en 33) 12°.' Rapport van de Raadscommissie in zake eene eventueele onbewoonbaarverklaring van de perceelen Michielstraat 12, 16,18 en 20, Klooster 42, Schagensteeg 16, Lange Agnieten- straat 1 en Dijkkenhof 6. (30) 13°. Verzoek van het Bestuur der vereeniging tot bevordering van den bouw van werkmanswoningen, om vergunning tot het opnemen van gelden onder hypothecair verband van de eigendommen der vereeniging. (29) 14°. Verzoek van de Commanditaire Vennootschap: van der Weide, Helder Co. tot het bekomen in erfpacht of in eigendom van een gedeelte van den Nieuwen Rijn. (32) 15°. Voorstel betreffende de verdeeling der gemeente in kies districten. (27) 16°. Vaststelling van de volgende verordeningen: a. Verordening, regelende de samenstelling en den werk kring der Commissie van Fabricage; b. Verordening, regelende de samenstelling en den werk kring der Commissie tot het ontwerpen en herzien van de Huishoudelijke verordeningen; c. Verordening, regelende de samenstelling en den werk kring der Commissie van Financiën. (25 en 31) 17°. Bezwaarschriften tegen aanslagen in de plaatselijke directe belasting, dienst 1900. (3e lijst) (15) 18°. Verzoek van het Bestuur der plaatselijke afdeeling van de Nederlandsche vereeniging tegen de Prostitutie, te Leiden, om intrekking van de bestaande verordening op de huizen van ontucht en de publieke vrouwen en die te vervangen door een andere, waarbij het houden van huizen van ontucht wordt strafbaar gesteld. (296 van 1900) Tegenwoordig zijn 22 leden, als de heeren: Kaiser, J.P.J. Driessen, Mulder, Hasselbach, Drucker, van Lidth de Jeude, Zillesen, L. Driessen, van Rhijn, Zaaijer, de Vries, A. J. van Hoeken J.Jzn., Pera, Dekhuyzen, Fockema Andrese, de Lange, de Goeje, Korevaar, van Hamel, den Houter, Kroon, P. J. van Hoeken, alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig zijn de heerenvan Kempen wegens uitlandigheid, van Dissel wegens uitstedigheid, Kerstens en Juta wegens ongesteldheid en Aalberse. De Notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 10 Januari worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1°. Dispositie van de Ged. Staten, d.d. 15/19 Januari j.l., ten geleide van het goedgekeurd raadsbesluit van 10 Januari, j.l., tot onderhandsche verhuring van het perceel Korte Mare hoek Lammermarkt, aan C. Los. 2°. Missive van de Ged. Staten, dd. 14/19 Januari j.l., ten geleide van het goedgekeurd 2e Supplet. kohier der plaats, dir. belasting, dienst 1900. 3°. Missive van de Ged. Staten, d.d. 22/28 Januari j.l., hou dende mededeeling van de goedkeuring der verordening tot regeling der bezoldiging van het onderwijzend personeel aan de openbare school in de Heerenstraat. Worden voor kennisgeving aangenomen. 4°. Voorstel tot kostelooze beschikbaarstelling van de Gehoor zaal ten behoeve van een der feestvieringen op 11 Februari a.s. De Voorzitter. Ik stel voor dit dadelijk af te doen en daartoe toestemming te verleenen. De heer de Goeje. Mag ik even eene vraag doen, M. d. V. Hangt die voorstelling samen met de feestviering tereere van het huwelijk van de koningin? De Voorzitter. Jawel. De heer de Goeje. Dit staat dus niet in verband met de subsidie-aanvrage van de commissie voor die feestviering? De Voorzitter. Zooals de heeren waarschijnlijk weten hebben eenige Vereenigingen het plan opgevat een feestavond te geven voor de burgerij, geheel en al voor eigen rekening; maar het eenige wat zij vragen is dien avond gratis gebruik te mogen maken van de Gehoorzaal. OveVigens zullen op verschillende plaatsen door die Veree nigingen concerten worden gegeven, waarvan de bevolking gebruik kan maken tegen een zeer matige entrée: 25 cents voor de grootere gelegenheden, en verder 15 en 10 ets. Maar dat staat absoluut niet in verband met de uitdeeling van brandstoffen en levensmiddelen aan de on- en minvermogenden. De heer Zillesen. Op welken datum is dat? De Voorzitter. Den llden Februari a. s. Tot de dadelijke behandeling wordt besloten, en daarna zonder hoofdelijke stemming gunstig op de aanvrage beschikt. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Verzoek van J. P. Riedel, om terugbetaling van school geld, Middelbaar Onderwijs. 2°. Verzoek van Dr. F. Schreinemakers, om eervol ontslag als leeraar aan de Kweekschool voor onderwijzers en onder wijzeressen, met ingang van 1 Maart a. s. 3°. Verzoeken van Mr. J. Acquoy te Deventer, Dr. J. de Hullu en W. den Houter om in aanmerking te komen voor de be trekking van Gemeente-archivaris. 4°. Verzoek van F. H. A. Sabron, om terugbetaling van schoolgeld, Lager Onderwijs. 5°. Verzoek van R. Rientsma, om .terugbetaling van school geld, Lager Onderwijs. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 6°. Verslag van den Gemeente-Scheikundige over het jaar 1900. Wordt gedrukt en aan de leden rondgezonden, 7°. Verzoek van J. P. van Daalen en andere eigenaren van perceelen in de Plattepoort, om toekenning van schadever goeding voor de onbewoonbaarverklaring van perceelen in die poort. De Voorzitter. Dit request is niet op zegel geschreven, waarom ik voorstel het als ongezegeld ter zijde te leggen. Intusschen zal dit aan requestranten worden medegedeeld; dan kunnen zij hun verzoek op zegel herhalen. Dienovereenkomstig wordt besloten. 8°. Missive van J. P. van Daalen, betreffende het verleenen van schadevergoeding voor de onbewoonbaarverklaring van een hem toebehoorend perceel in de Platte poort. 9°. Adres van G. J. Couvée te Arnhem, houdende verzoek om den eigendom van een perceel grond, bezijden het perceel Rembrandstraat 27 gelegen. 10°. Verzoek van Mej. M. F. W. Tonnet, om eervol ontslag als leerares in het teekenen aan de scholen voor Middelbaar en Lager Onderwijs, tegen 1 Sept. a. s. 11°. Verzoek van A. van der Jagt, om eervol ontslag als derde onderwijzer aan de openbare school der 3e'klasse n°. 1, met ingang van 1 Februari a. s. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. De Voorzitter. Nu wensch ik nog mede te deelendat het voornemen bestaat de zaak betreffende de uitbreiding van de veemarkt in een volgende besloten vergadering aan de orde te stellen. De heeren wetendat die stukken alle gedurende geruimen tijd in de leeskamer hebben gelegenen nu waarschuw ik daarom, omdat ik begrijp, dat de heeren die stukken nog wel eens zullen willen inzien. Wij meenen nu, dat het

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1901 | | pagina 1