DONDERDAG 10 JANUARI 1901. 1 Zitting van Donderdag 1© Januari 1901. Geopend des namiddags te twee uren. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1°. Beëediging en installatie van het nieuwbenoemde lid van den Gemeenteraad, den heer P. J. Mulder. 2°. Verzoek van Dr. J. D. Filippo, om continuatie in de be trekking van Gemeente-Scheikundige. (2) 3°. Verzoek van Dr. Th. G. den Houter, om eervol ontslag als Stads-Geneesheer. (11) 4°. Verzoek van J. M. Obreen, om terugbetaling van school geld, Middelbaar Onderwijs. (3) 5°. Verzoek van Mevr. de Wed. J. Leegstra, om terugbe taling van schoolgeld, Lager Onderwijs. (9) 6". Begrooting, dienst 1901, van het College van Vrouwen- kraammoeders. (1) 7°. Voorstel tot continuatie van de huur van het perceel aan de Korte Mare No. 15, hoek Lammermarkt. (10) 8°. Voorstel betreffende de benoeming der teekenaars op het Bureau van Gemeentewerken en de regeling hunner jaarwedden. (0) 9°. Verzoek van het Hoofdbestuur der Schippersvereeniging »Schuttevaer" tot het doen aanbrengen van palen of remmingwerk in het Kort Galgewater vóór de brug aan de Beestenmarkt. (7) 10°. Verzoek van P. J. van Hoeken, om het gebruik van ge meentegrond aan de Havenkade en vergunning tot het leggen van rails in de Havenkade en de Minnebroers gracht. (8) 11°. Voorstel tot publieke verpachting van de Graanbeurs met bijbehoorende bovenwoning. (12) 12°. Vaststelling van de Verordening, houdende wijziging van de Verordening van den llen Januari 1894 (Gem. blad no. 4) bepalende het getal der scholen voor openbaar lager onderwijs te Leiden, den omvang van het ondér- wijs op elke school, den bijstand aan de hoofden der scholen te verleenen en de bezoldiging van het onder wijzend personeel, zooals deze nader is gewijzigd bij Verordening van 11 Maart 1897 (Gem. blad no. 5). (4) 13°. Vaststelling der Verordening tot regeling der bezoldiging van het onderwijzend personeel aan de school in de Heerenstraat. (4) 14°. Vaststelling van de Verordening op het Wielrijden. (13) 15°. Vaststelling van de Verordening, houdende wijziging van de Verordening op de Straatpolitie van den len April 1897 (Gem. blad No. 6). (13) 10°. Tweede suppletoir kohier der plaatselijke directe be lasting, dienst 1900. (5) Tegenwoordig zijn 23 leden, als de heeren: Kaiser, de Goeje, van Kempen, P. J van Hoeken, J. P. J. Driessen, de Lange, Hasselbach, de Vries, van Dissel, van Rhijn, Drucker, A. J. van Hoeken J.Jz., Pera, Dekhuyzen, Zaaijer, van Hamel, van Lidth de Jeude, Aalberse, Juta, L. Driessen, Kroon, Mulder, den Houter, alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig zijn de heeren: Zillesen, wegens bijzondere omstan digheden Fockema Andrea) en Kerstens wegens ongesteld heid en Korevaar, wegens huiselijke omstandigheden. De Voorzitter. Ik stel nu in de eerste plaats aan de orde. 1°. Beëediging en installatie van het nieuw benoemde lid van den Gemeenteraad, den heer P. J. Mulder. De heer Mulder legt de bij de wret voorgeschreven eeden af. De Voorzitter. Mijnheer Mulder, ik heet u hartelijk welkom in deze Vergadering en wensch U geluk met uwe benoeming tot lid van den gemeenteraad. Moge U de noodige kracht worden geschonken, om in deze gewichtige betrekking werk zaam te zijn tot heil van onze gemeente en tot uw eigen voldoening De heer Mulder. Ik dank u zeer, M. d. V., en ik beveel mij ten zeerste in de voorlichting van de heeren aan. Toejuiching De Voorzitter. Mijne heeren! Bij de intrede van het nieuwe jaar, bied ik U mijne beste w-enschen aan. Moge het jaar 1901 voor onze gempente en hare ingezetenen een gelukkig jaar zijn. Ik wensch u toe geluk en gezondheid in uw gezin, voorspoed in uwen maatschappelijken werkkring, lust, opge wektheid en kracht om mede te werken aan de bevordering van de belangen onzer gemeente. Mogen uwe beraadslagingen en besluiten strekken ter bevor dering van den bloei van onze dierbare gemeente! Toejuiching De Notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 22 December worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1°. Missive van den heer Mr. H. L. Drucker, houdende mede- deeling dat hij de benoeming tot lid der Commissie voor de eventueele onbewoonbaarverklaring van perceelen in de Mi- chielstraat enz., aanneemt. 2°. Dispositie van de Ged. Staten ten geleide van het goedge keurd raadsbesluit van 22 December jl. tot. het aangaan eener overeenkomst met het pensioenfonds voor weduwen en weezen van Burgerl. ambtenaren betreffende het sluiten eener leening groot f 400000.—. 3°. Missive van het Bestuur der afd. Leiden en omstreken van de Ned. Maatschappij tot bevordering van Geneeskunde, hou dende dankbetuiging voor de kostelooze beschikbaarstelling van de Gehoorzaal voor de op 1 en 2 Juli a. s. te houden Alge- meene Vergadering. 4°. Dispositie van de Ged. Staten ten geleide van het goedge keurd raadsbesluit tot onderhandsche aanbesteding van het reinhouden van die gedeelten der staddie vroeger tot Oegst- geest en tot Zoeterwoude en Leiderdorp behoorden. 5°. Missive van de Ged. Staten houdende mededeeling van het bedrag van de uitkeering aan de gemeente ingevolge art. 4 der wet van 24 Mei 4897 (St.blad N°. 156) over 4900 ad f 453493,59 en van die over de 4 e drie kwartalen van 4904 ad f 38298.— per kwartaal. 6°. Dispositie van de Ged. Staten, ten geleide van het goedge keurd raadsbesluit van 20 Dec. jl. tot aankoop van een per ceel op Vreewijk ten behoeve van de oprichting van een bergplaats voor een slangenwagen. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 4°. Verzoek van J. C. van der Kam, om terugbetaling van schoolgeldLager Onderwijs. 2°. Verzoek van Mej. P. W. van Amerom, om eervol ontslag als le onderwijzeres aan de Meisjesschool 2e klasse. 3°. Adres van het Bestuur der Leidsche Schietvereeniging «Willem Teil", houdende verzoek om het gebruik van een schoollokaal tot het houden van schietoefeningen met flobert geweer. 4°. Verzoek van de Commanditaire vennootschap: van der Weide, Helder en Co., om den eigendom van een gedeelte water van den Nieuwen Rijngrenzende aan perceel Hoogewoerd 4. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 5°. Adres van L. Schilthuizen, eervol ontslagen havenrecher cheur, houdende verzoek om uitkeering van te weinig genoten jaarwedde en verhooging van pensioen. De Voorzitter. Reeds vroeger is een adres van dezelfde strekking ingekomen. De Raad heeft toen besloten dit stuk in de leeskamer ter lezing neder te leggen en verder ter afdoening te zenden aan Burg. en Weth. Het geldt hier nu precies hetzelfde onderwerp. Ik stel dus voor om ook hetzelfde besluit te nemen, n.l. om het stuk neder te leggen ter lezing en verder de zaak ter afdoening te verzenden aan Burg. en Weth. Daartoe wordt bij acclamatie besloten. 6°. Missive van den heer P. J. van Hoeken, houdende mede deeling dat hij afziet van zijne aanvrage om vergunning tot het plaatsen van een hek langs den bij hem in gebruik zijnden grond aan de Havenkade. Te behandelen bij punt 40 der agenda. 7°. Adres van het Bestuur der vereeniging tot bevordering van den bouw vari werkmanswoningen, houdende verzoek om vergunning tot het opnemen van gelden onder hypothecair verband van alle eigendommen der vereeniging. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. Aan de orde is alsnu II. Verzoek van Dr. J. D. Filippo, om continuatie in de betrekking van Gemeente-Scheikundige. (Zie lng. St. n°. 2). De Voorzitter. Mag ik de heeren van Dissel, van Lidth de Jeude en Juta verzoeken met mij het stembureau uit te maken Met algemeene stemmen (22) wordt voor den tijd van één jaar herbenoemd de heer Dr. J. D. Filippo. De Voorzitter. Ik dank de heeren stemopnemers voor hunne welwillende medewerking.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1901 | | pagina 1