GEMEENTERAAD VAN LEIDEN, x;i kinistitkkm. 135 No. 319. Leiden27 December' 1897. Wij hebben de eer U hierbij ter vaststelling aan te bieden het 2e Suppletoire Kohier der Plaatselijke Directe Belasting voor 1897, met 120 aanslagen en eene opbrengst van 1029.50. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. So. 320 is vervallen; zie No. 2 van 1808. N°. 321. Leiden, 27 December 1897. In verband met het verhandelde omtrent het onderhoud van de Spanjaardsbrug (Volgn. 88 der begrooting voor 1898), hebben wij de eer U mede te deelen, dat het ons niet wenschelijk is voorgekomen, het onderhoud dier brug in het openbaar aan te bestedenook naar aanleiding van het Raadsbesluit van I September 1890 omtrent de aanbesteding van het onderhoud der gebouwen (zie lng. Stukken n°. 197 van dat jaar), maar- dat wij er de voorkeur aan hebben gegeven om enkele per sonen, die voor dit werk geschikt kunnen worden geacht, onder de hand uit te noodigen daarvoor in te schrijven, zoo als meermalen bij dusdanige werken geschiedt. Wij zijn hieromtrent met 11.11. Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland in overleg getreden welk College ons heeft mede gedeeld dat het mede van meening is, dat een openbare aan besteding vari dit onderhoud niet noodwendig vereischt wor dt, doch dat met eene uitnoodiging aan enkele personen, aan wie de uitvoering van het werk met vertrouwen kan worden op gedragenom ondershands in te schrijven, gevoegelijk kan worden volstaan. Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland hebben dan ook geen bezwaar tegen het volgen van den door ons voorgestelden weg en ons verzocht en gemachtigd, om mede namens hun college het werk te gunnen aan den in schrijver, die daarvoor naar ons inzien in de eerste plaatsin aanmerking komt. Uit de ingediende inschrijvingsbiljetten is ons alsnu gebleken, dat voor het onderhoud in de eerste plaats in aanmerking komt I. Van der Kamp, alhier. Wij geven Uwe Vergadering mitsdien in overweging het onderhoud vart de Spanjaardsbrug' gedurende den tijd van vijf jaren, ingaande l Januari 1898, op te dragen aan Izaak Van der Kamp, aannemer alhier, voor 589.— per jaar, overeen komstig de door ons vastgestelde bepalingen. Van dit bedrag komt twee derde gedeelte of 392.67 ten laste van de gemeenteen een derde gedeelte of 196.33 ten laste van Rijnland. Vermits voor onderhoud der Spanjaardsbrug en pachters woning op de begrooting voor 1898 een bedrag van192.66 is uitgetrokkenzal een voorstel tot verhooging van het betrek kelijk artikel aan Uwe Vergadering worden ingediend. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 322. Leiden, den 28 December 1897. Ter vervulling van de vacature van derden onderwijzer aan de school 4e klasse n°. 1, welke den Isten Januari a. s. zal ont staan door de benoeming van A. Horree tot tweeden onder wijzer aan de school 3e klasse n°. 1, hebben wij de eer Uwe Vergadering onderstaande voordracht aan te bieden, opgemaakt in overleg rnet den Arrondissements-Schoolopziener, na inge wonnen bericht van het hoofd der school, als; lo. E. D. ABSPOEL. 20. 11. P. E. LATERVEER. 30. M. DE CARPENTIER WILDERVANK, allen kweekelingen aan openbare lagere scholen in deze ge meente. Onder mededeeling dat de aanvangsjaarwedde f 500.be draagt, en dat de betrekkelijke stukken ter inzage van de leden in de leeskamer zijn nedergelegdgeven wij U in over weging tot eene benoeming over te gaan. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Te Leiden, ter Boekdrukkerij van J. J. Groen Zoon.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1897 | | pagina 1