GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 129 IKGEKOMEIf STUKKEJT. N°. 302. Leiden4 December 1897. W ij hebben de eer Uwe Vergadering hierbij over te leggen het verzoekschrift van den heer S. Y. Stoel, om eervol ontslag uit de betrekking van tweeden onderwijzer aan de Openbare lagere school 3e klasse n°. 1, met het daaromtrent ingewonnen rapport van het Hoofd der school. Onder mededeeling dat wij ons kunnen vereenigen met dat rapport, geven wij U in overweging aan adressant eervol ont slag uit de genoemde betrekking te verleenen, met ingang van 1 Januari 1898, op grond van ongeschiktheid voor de ver dere waarneming van zijne betrekking uit hoofde van lichaams gebreken, blijkens de overgelegde verklaringen, bedoeld bij art. 38, derde lid, der wet op het lager onderwijs. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Leiden, den 23 October 1897. In antwoord op Uw apostille van den 21 sten dezer, waarbij een verzoek van den 2en onderwijzer S. Y. Stoel, om tegen 1 Januari e. k. eervol uit zijne betrekking te worden ontslagen, heb ik de eer U te berichten, dat bij mij geen bezwaar be staat tegen eene gunstige beschikking op dat verzoek. Sedert geruimen tijd is de heer Stoel door lichaamszwakte niet meer in staat zijn werk naar behooren te volbrengen. Met het einde van dit jaar is hij juist 25 jaren onderwijzer in deze gemeente, waarvan 21 en een half jaar aan mijne school. Het hoofd der openb. School 3e kl. n°. 1, A. Van der Harst. Den Heer Burgemeester der Gemeente Leiden. Aan den Gemeenteraad van Leiden. Geeft ondergeteekendeonderwijzer 2e klasse aan de open bare school der 3e kl. n°. 1 kennis, dat hij zich genoodzaakt zietuithoofde van ernstige lichaamsgebrekeneen eervol ont slag uit zijne betrekking te vragen. Hij is daarom zoo vrij beleefd te verzoeken, dat hem dit ontslag met ingang van 1 Januari 1898 worde verleend. 't Welk doende enz. S. Y. Stoel. N°. 306. Leiden, 3 December 1897. Wij hebben de eer U hierbij over te leggen een staat, ver meldende aanslagen van het primitief kohier der plaatselijke directe belasting voor 1897, op welke afschrijving kan worden verleend wegens vertrek uit de gemeente of overlijdenbe nevens eenige rectificatiën in dat kohier. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. No. 307. Leiden, 6 December 1897. Tegen de ingediende begrooting van het College van Vrou- wen-kraammoeders, dienst 1898, bestaat bij de Commissie van financiën geen bezwaar en stelt zij U voor tot goedkeuring van die begrooting over te gaan. Aan den Gemeenteraad. De Comm. van Financiën. No. 808. Leiden, 4 December 1897. No. 303. Leidenden 4 December 1897. Ter vervulling der vacature van tweeden onderwijzer aan de Openbare lagere school 3e klasse No. 1die zal ontstaan wanneer aan den heer S. Y. Stoeleervol ontslag zal zijn verleendhebben wij de eer Uwe Vergadering hierbij eene voordracht aan te bieden opgemaakt in overleg met den Arrondissements-Schoolopzienerna ingewonnen bericht van het hoofd der school, als: 1°. A. HORREE3e onderwijzer aan de school 4e klasse N°. 1. 2°. J. VROOM, 3e onderwijzer aan de school4e klasse N°. 2. 30. J. M. POS, 3e onderwijzer aan de school 3e klasse N°. 1. Onder mededeeling dat de betrekkelijke stukken ter inzage van de leden in de leeskamer zijn nedergelegd, geven wij U in overweging tot eene benoeming over te gaan. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. No. 304. Leiden, 3 Decembér 1897. Bij de Commissie van Financiën bestaan geene bedenkingen tegen de ingediende begrootingen van het H. G. of Arme Wees- en Kinderhuis, het R. C. Wees- en Oudeliedenhuis en het R. C. Armbestuur, alle den dienst 1898 betreffende. Zij stelt U mitsdien voor die begrootingen goed te keuren. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N°. 305. Leiden, 3 December 1897. De Commissie van Financiën vereenigt zich met de voor dracht van Burgemeester en Wethouders ter zake van vol doening van een bedrag van 194.825 uit den post »Onvoorziene Uitgaven" van dit jaar en adviseert U den betrekkelijken staat model A vast te stellen. Aan den Gemeenteraad. De Comm. van Financiën. De Commissie van financiën heeft de eer Uwe vergadering mede te deelen, dat zij geene bedenkingen heeft tegen het Vn°rooei\Van Bur®" en. Weth. van 2 December j.l. (Ing. stukken n 298) tot verhooging van eenige posten der gemeentebe- grooting voor 1897, sommige als een gevolg van genomen laadsbesluiten in den loop van dit jaar, andere wegens te laa» gebleken raming. Zij stelt U derhalve voor de overgelegde staten model C en B der begrooting voor 1897 vast te stellen. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. No. 309. Leiden, 6 December 1897. Wij hebben de eer U hiernevens over te leggen de 2e lijst van reclames tegen het primitief kohier der plaatselijke directe belasting voor 1897. Wij stellen U voor op die reclames te beschikken overeen komstig ons advies, opgenomen in kolom 9 van die lijst en dientengevolge Af te wijzen de reclames van: LV^lbe/STerg (33i)' N' Van AkLeren (239). S. Van Ameron- gen (256), L. J. H. Baaten (388), G. F. Bartelsman (255), Wed. C B. Beausar (198), F. Bekkers (370), D. M. Van den Berg (217), R. t X ?en B~g (356)' F- A' Bienen (281)> C- Bloot J-Rzri' (289), J. C.Bodenstaff (393), Wed. A. Boekkooij (351), G. Borrani (337), V' Aao !rakel (335)>M- van den Brander (306), J. Broekman (235), A,B: C; Jan Bruf?ge (346), A. B. Bruggink (292),G. J. Buitendorp (219), Wed J. Buitendijk (374), D. Busscher (298), S. G. Van Buuren (324), T. J. Bijl (219a), J. Van Campen (221), J. Christiaanse (261), G. J. M. Couvee (197), J. Dirkse (345), Wed. B. Van Dorsten (280), L. WC J. v. d. Drift (333) W Som (2v,4)'JB ,1)ubb0e13 (240), I. Van Ees (185), W. A. El'shoff (230), N. Erades (34/), C. H. Van Es (188), J. P. J. Van ëSSf J!' (203), J. Fleur(242), M. H. Fontein (262), J. J. Geenjaar S' J- ^O'i'lk.ide^ (224). G. Groen (300), J. P. Groenendijk ,,ubbl (82o), Wed. J. J. Gij zen ij (253), E. H. Haarlem /Qörn t p I,eI ,s (204), M. De Haas (381), J. J. Hagemans (389„ J. C. Hakkenberg(223), Wed. Harderwijk (373),F. Harkink qÏÏc' Hayin8a (369), A. Hazelhorst (316), J. F. v. d. Henst 310), J. v. d. Heijden (225), A Den Hoed (379), A. H. v. d. ?ofo!en/3/^'l' Be ^ong (210), Wed. J. Jongeneel—Koopman (313), J. A. Karstens (250), J A. Van Keeken (284), P. M. ünoF\ B'r/' Fenens (268), E. Kerkhoven (275), M. Keijzer /o/ox' £r Kievit (385), E. Klaassen (287), J. De Koning (248), M. Koolhaas (355), B. Kooreman (180), A. Koorenhof (349), J. Koot (308), J. J. Kostermans (282), C. Kracht (288), ynek (271) J. Kruijk (315), J. Laman (260), M. C. Laman n Lan<jkr°on (257), P. Laterveer (184), A. Leemans (26o), R L Lolkes de Beer (276), Wed. D-A. Lombert (234), C. Los (390) G H. Maat (189), W. J. Meijeringh (357), P. J. Montagne (328), Wed. J B. Mulié (244), J S. Muth (231) P L Neuteboom (269), C. de Nie (330), J. W. Nieuwenhuizen-Segaar (270), A. Nu ij ens (392), Wed. J. J. v. Oerle (358), J. Paats 5'G: Bel (228), D. Piena (391), J. Pieters (319), H. v.d. Pol (19B).'J:.A Pommee(209), J. Pijnakker (207), J. v.d. Reijden(182), £v (290)' H" R De Roos C1")- P- Aan Rooijen (297), J. W. H. Rotteveel (200), A. De Ru (215), H. F. Ruisch (283), H. Ruitenbeek (251), J. H. Ruijsch v. Dugteren (259), G. W. Schretlen (266a), J. A. S. Sciaroni (353), J. M. Slewe (216), A. Shenngs (348), H. J. Smit (208), J. G. Snel (380), N. G. Spaargaren (196), P. L. Speel (354), S. Van Straten (206), f. Steffen (366), fH. Swaak (387), Wed. C. L. Taats (233), J. J. ralfijn (178). C. Van Tertholen (278), M. De Tombe (270), J. H. Trel (232), J. v. d. Tuin (334), W. Vellekoop (322), A. Verschoor (326), H. D. R Verspijck (386), P. Vervark (241), N. Vetten (195), H. A. Vissers, (205) J. Vlasman (194), J. G.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1897 | | pagina 1