DONDERDAG 11 NOVEMBER 1897. Ill Zitting van Donderdag 11 November 1S97, geopend des namiddags te twee uren. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1°. Voorstel tot benoeming van een tijdelijk leeraar in de Oude talen aan liet Gymnasium. (280) 2°. Benoeming van den tijdelijken leeraar, bedoeld sub 1°. (280) 3°. Verzoek van J. Boter mans, omtrent de demping van een gedeelte sloot langs den Hoogen Rijndijk. (271) 4°. Suppletoire staat van begrooting, dienst 1897, van het H. G. of Arme Wees- en Kinderhuis. (273) 5°. Verzoek van A. Kapteyn den Boumeester, om terugbe taling van schoolgeld, lager onderwijs. (272) 6°. Idem alsvoren van J. Hakkert. (274) 7°. Idem als voren van D. A. Van Vuuren, Iloogere Bur gerschool voor Jongens. (268) 8°. Idem van het bestuur der 3-October-Vereeniging, om eene tegemoetkoming in de kosten van de uitvoering der Kindercantate. (269) 9°. Idem van de Stoomboot-Maatsch. »Carsjens", om een gebouw te mogen plaatsen aan de Haven. (Hooimarkt). (276) 10°. Idem van H. J. Sloots en J. G. Rietbergen, ter bekoming van goedkeuring op het door hen ingediend stratenplan in verband met het bouwen van woningen aan den Haar lemmerweg. (279) 11°. Concept-verordening op de wateren in de gemeente. (267) 12°. Staat van af- en overschrijving en rekening over 1896 van het College van Vrouwen Kraammoeders. (270) 13°. Begrooting voor '1898 van de Bank-van-Leening. (266) 14°. Idem als voren van het Gereformeerd Minne- of Arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis. (275) 15°. Verzoek van de firma P. Clos en Leembruggen, ter be koming in eigendom van gemeentegrond in de Verver straat. (278) 16°. Idem van het Bestuur der Vereeniging »Vergunning", omtrent de wijze van schatting van de localiteiten, alwaar sterke drank in het klein wordt verkocht. (277). 17°. Benoeming van een derden onderwijzer aan de school 3de klasse No. 2. (282) 18°. Voorstel tot aanvulling van de verordening op de invor dering van een recht voor de sneeuwopruiming van ge meentewege. (283) 19°. Idem tot aanleg van gasleiding in de school aan de Heerenstraat. (281) Tegenwoordig zijn aanvankelijk 23 leden, later 24, als de heeren: Drucker, Korevaar, Kaiser, L. Driessen, De Goeje, Van Dissel, P. J. Van Hoeken, J. P. J. DriessenStadhouder. A. J. Van Hoeken J.Jz., Kerstens, Pera, Zaaijer, Zillesen, Dek- huyzen, Van Lidth de Jeude, Verster van Wulverhorst, Juta, Fockema Andreae, De Vries, Siegenbeek van Heukelom, Has- selbach, Kroon, Van Rhijn, alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig zijn de heeren: Van Kempen en Van Hamel. Er is één vacature. De Voorzitter. De heer Van Rhijn heeft bericht gezonden eenigen tijd later ter vergadering te zullen komen. De notulen der vergadering van 28 October j.l. worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter. Ik heb de eer mede te deelen, dat zijn ingekomen: 1°. Dispositie van de Ged. Staten van Zuid-Holland dd. 26/29 October j.l. B. N°. 3529 (3e afd.) G. S. n°. 32/3, ten geleide van het goedgekeurd raadsbesluit van 14 October j.l. tot verhooging der Gemeentebegrooting dienst 1897 in ontvang en uitgaaf met f 9800,voor uitbreiding van het bedrijf- kapitaal van de Gasfabriek voor den aanleg van gasmuntmeters. 2°. Idem als voren dd. 26/29 October j.l. B. N°. 3548 (3e afd.) G. S. n°. 31/1, tot onderhandsche verhuring van het huis aan de Aalmarkt n°. 6 aan de Wed. G. Karg—Doormaar voor f 304,'sjaars. 3°. Missives van den Hoofdinspecteur van politie en de agenten van politie der le, 2e en 3e klasse, houdende dank betuiging voor de toekenning van verhooging hunner jaar wedden. Worden aangenomen voor kennisgeving. (De heer De Vries is ter vergadering gekomen). De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Bezwaarschriften van verschillende personen tegen hunnen aanslag in de plaats directe belasting, dienst 1897. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. 2°. Verzoek van Mej. S. Speijer, om den eigendom van of in erfpacht te bekomen een aan de gemeente toebehoorend erf naast het perceel Apothekersdijk 34, kadastraal bekend gemeente Leiden, Sectie II N°. 2526. 3°. Verzoek van Th. Van den Burg, om afschrijving Van plaats, directe belasting, dienst 1897, wegens woonplaatsver andering. 4°. Verzoek van de Wed. Van Klingeren, om vrijstelling van de betaling van schoolgeld, lager onderwijs, wegens woon plaatsverandering. 5°. Verzoek van J. J. Hagemans, om vrijstelling van de be taling van plaats, directe belasting, dienst 1897. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. De Voorzitter. Alvorens over te gaan tot behandeling der onderwerpen op de agenda vermeld, wensch ik nog twee punten te bespreken en voor te stellen daarover nog in deze zitting te beslissen. Wij zullen n. 1. in den loop van dit jaar nog 50.000 kas geld moeten hebben. Willen wij de leveranciers van de ge meente tijdig betalen, dan is het noodig in kasgeld te voorzien. Daarom stel ik voordat de Raad B. en W. daartoe machtige. De heeren weten, dat op de begrooting voor 1897, met twee verhoogingen, ter voorziening in de behoefte aan kasgeld is uitgetrokken f 150.000en op die voor 1898 200 000. Ik stel dus voor B. en W. machtiging te verleenen ƒ50,000.-- op te nemen en den staat van ontvangst en uitgaaf daarvoor vast te stellen. Tot dadelijke behandeling wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming besloten. Overeenkomstig het voorstel wordt eveneens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming de gevraagde machtiging verleend en de overgelegde suppletoire staat van begrooting, dienst 1897, vastgesteld. De Voorzitter. Dan is er nog een ander punt van eenigs- zins ondergeschikt belang, dat de Raad, dunkt mij, in deze zitting kan af doen. Zooals u weet is het krankzinnigengesticht »Endegeest" thans geheel voltooid. Bij koninklijk besluit van 16 Sept. 1895, Staatsblad n°. '161 is vergunning verleend in het ge sticht 350 patiënten op te nemen. Maar bij de opneming door den Inspecteur van het Staatstoezicht op de verpleging van krankzinnigen is gebleken, dat de verschillende paviljoens te zamen 377 patiënten kunnen bevatten. Nu is, ook met het oog op de finantiën der gemeente, onze wensch dat een wijziging van dat besluit worde geprovoceerd, ten einde 350 veranderd te krijgen in 377. Ik heb de zaak reeds met den Minister van Binnenlandsche Zaken besproken. Deze heeft daartegen geen bezwaar, maar meende, dat het verzoek daartoe eerst moest uitgaan van het Gemeentebestuur. Daarom stel ik voor, dat de Raad besluite aan H. M. de Koningin-Regentes een adres te zenden met verzoek van wijziging van het oorspronkelijk koninklijk besluit. Tot dadelijke behandeling wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming besloten. Het voorstel wordt eveneens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Aan de orde is: I. Voorstel tot benoeming van een tijdelijk leeraar in de Oude talen aan het Gymnasium. (Zie Ing. St. n°. 280). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. (De heer Siegenbeek van Heukelom komt ter vergadering). II. Benoeming van een tijdelijken leeraar bedoeld sub I. (Zie Ing. St. n°. 280). De Voorzitter. Ik verzoek den heeren Zaaijer, Dekhuyzen en Van Lidth de Jeude met mij het stembureau te willen uitmaken. Benoemd wordt de heer Dr. J. R. Koopmans van Boekeren met 19 stemmen. Twee biljetten in blanco. XVII. Benoeming van een derden onderwijzer aan de school 3e klasse No. 2. (Zie Ing. St. n°. 282). Benoemd wordt de heer J. M. Koolhaas met 18 stemmen. Drie biljetten zijn in blanco. De Voorzitter. Ik dank de heeren voor hunne medewerking. (De heeren Hasselbach en Kroon komen te vergadering). III. Verzoek van J. Botermans, omtrent de demping van een gedeelte sloot langs den Hoogen Rijndijk. (Zie Ing. St. n°. 271).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1897 | | pagina 1