VRIJDAG 29 OCTOBER 1897. 109 Zitting van Vrijdag 2» October 1S97, geopend des avonds te half acht. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: Voortzetting van de behandeling der begrooting van in komsten en uitgaven der gemeente voor 1898. Tegenwoordig waren 25 leden, als de heeren: Kaiser, Van Lidth de Jeude, A. J. Van Hoeken J.Jzn., Van Kempen, P. J. Van Hoeken, Stadhouder J. P. J. Driessen, Van Hamel, Kroon, Van Rhijn, Juta, Korevaar, Dekhuyzen, Zillesen, Zaaijer, Drucker, Fockema Andreoe, Pera, Kerstens, Van Dissel,'De Vries, De Goeje, Siegenbeek van Heukelom, L. Driessen, Verster van Wulverhorst, alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig: de heer Hasselbach. De Notulen van het verhandelde in de vorige Vergadering van 28 October worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat is ingekomen Verzoek van A. Hakkert, om vrijstelling van de betaling van schoolgeld, lager onderwijs, wegens woonplaatsverandering. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. Begrooting, dienst 1898 van het Gereformeerd Minne- of Arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Wordt gesteld in handen van de Comm. van Financiën. Eindelijk deelt de Voorzitter nog mede, dat in de vergadering van het College van Dag. Best. de regeling van werkzaamheden aldus is vastgesteld: de heer Juta blijft heiast met Financiën, de heer Dekhuijzen met Fabricage, terwijl aan den heer Korevaar is opgedragen de voorbereiding van den Burgerlijken Stand. De afdeeling onderwijs zal voorloopig geheel komen bij B. en W., en ten gevolge daarvan niet meer een afzonderlijk wethouder van onderwijs optreden. Aan de orde is alsnu: Herstemming over het amendement van den heer Fockema Andrese, strekkende om volgn. 4: y>opcenten op de hoofdsom, der belasting op het personeel f 80000.—" te verminderen met f 18000.— Het amendement wordt verworpen met 13 tegen 12 stemmen. Tegen hebben gestemd de heeren: Drucker, Van Dissel, De Vries, De Goeje, Siegenbeek van Heukelom, L. Driessen, Kaiser, Van Lidth de Jeude. Kroon, Juta, Korevaar, Dek huijzen en Zillesen. Voor hebben gestemd de heeren: Zaaijer, Fockema Andreae, Pera, Kerstens, Verster, A J. Van Hoeken J.Jzn., Van Kempen, P. J. Van Hoeken, Stadhouder, J. P. J. Driessen, Van Hamel, en Van Rhijn. Volgn. 4 wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. De Verordening op de heffing van opcenten op de hoodsom der Rijks Personeele belasting. (Zie Ing. St. n°. 257 en 263). De Verordening op de invordering van de opcenten op de hoofdsom der Rijks Personeele Relasting in de gemeente Leiden. (Zie Ing. St. n°. 257 en 263). Deze Verordeningen worden achtereenvolgens zonder beraad slaging of hoofdelijke stemming goedgekeurd. Volgn. 6 der begrooting; Plaatselijke directe belastingen wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming goed gekeurd De Vergadering wordt voor eenige oogenblikken geschorst daarna hervat. De Voorzitter. De post voor onvoorzien, Volgn. 176 wordt nu verminderd met 5396 en bedraagt nu 43301, en de ge- heele begrooting in ontvangst en uitgaaf f 1 080.637. De begrooting der uitgaven en der ontvangst worden met algemeene stemmen goedgekeurd. Niemand verder het woord verlangende wordt de Vergadering gesloten. Te Leiden, ter Boekdrukkerij van J. J. Groen Zoon.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1897 | | pagina 1