GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. s 113 OGEKOMEJf STI KKEN. N°. 262. Leiden, 25 October 1897. Ten vervolge op hetgeen door ons werd medegedeeld in de Memorie van Antwoord op het sectieverslag omtrent de be handeling van de ontwerp-begrooting voor 1898, Volgn. 113: Kosten der Schutterijhebben wij de eer aan Uwe Vergadering hierbij over te leggen een betrekkelijk rapport van den Majoor- Commandant der dienstdoende Schutterij, waarin de uitslag wordt medegedeeld van het dooi' Z.H E.G. ingesteld onderzoek omtrent de kosten der Schutterij in enkele andere gemeenten in het jaar 1895. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Leiden, 25 October 1897. Als vervolg op mijn schrijven, d.d. 13 dezer No. 45, heb ik de eer UEdelachtbaren het volgende mede te deelen, dat door mij ter vergelijking der verschillende door U aangehaalde Gemeentenook die genomen zijn over het jaar 1895. Leiden. De actieve sterkte bedroeg met inbegrip der vrijwil ligers, onder aftrek van de Officieren en Muzikanten, G74 leden, terwijl de Wet aangeeft 734 met OCom- pagniën. De begrooting bedroeg9021. hiervan moet worden afgetrokken de post voor de muziek, daar mij gebleken is, dat op geen der begrootingen van de an- dere gemeenten daarvoor een post is ge bracht ad3200. Blijft 5821.— Alzoo per Compagnie ƒ970. Arnhem. De actieve sterkte bedroeg 497 leden met 4 Com- pagniën. De begrooting was ƒ5294.425, en niet zooals ver meld is in Uw schrijven 5723.—, alzoo per Com pagnie/1323Hierbij zij opgemerkt datdeLuit.- Adjudant ƒ300.— geniet in plaats van 400.daar het volgens de Wet mag zijn 100.— per Compagnie. Nijmegen. De actieve sterkte bedroeg 432 leden met 4 Compagniën. De begrooting was 4036.— in plaats van 3220. volgens Uw schrijven, alzoo per Compagnie ƒ1009. Hierbij zij opgemerkt, dat de Luit.-Adjudant in plaats van 400.slechts 200.— geniet; de Auditeur 150.in plaats van 120.en de Secretaris van den Schuttersraad 80.in plaats van 40. Tilburg. De actieve sterkte was 317 leden met 3 Compagniën. De begrooting bedroeg 1860.en niet, zooals Uw schrijven vermeldt ƒ1923.—, alzoo per Com pagnie ƒ620.Hierbij zij opgemerkt, dat er geen Luit.-Adjudant is, waarvoor volgens de Wet 300.— zou kunnen worden uitgetrokken; de Auditeur ge niet ƒ75mocht zijn 90de zes tamboers staan uitgetrokken tezamen ad ƒ150.—; volgens de Wet kan het zijn /312.—terwijl wel voor den Admini strateur van kleeding 150staat vermeld. Haarlem. De actieve sterkte was 548 leden met 4 Com pagniën. De begrooting bedroeg 7610.50, alzoo per Com pagnie ƒ1900.Hierbij zij opgemer kt dat de Luit.- Adjudant ƒ500.— in plaats van volgens de formatie 400.geniet; de Auditeur 150.— in plaats van ƒ120.de Luitenant-Kwartiermeester ƒ250. in plaats van 200.— (bovendien geniet hij nog eene toelage van 150.—) en de 8 tamboers ieder 65.in plaats van f 52.—. Utrecht. De actieve sterkte was 722 leden, terwijl de formatie volgens de Wet moest zijn 1059 leden. De begrooting bedroeg ƒ8026.90 en niet zoo als Uw schrijven vermeldt 5379.alzoo per Compagnie 1003.Hierbij zij opgemerkt, dat de Luit.-Adju dant 400.in plaats van 800.de Adjudant- Onderoff. 125.in plaats van f 200.— geniet, terwijl er voor de 8 Sergeanten-Majoor geen tracte- ment is uitgetrokken, maar aan ieder een gratifi catie van 35.— wordt gegeven. OVERZICHT Leiden 686 6 5821.- f 970.— Arnhem 497 4 5294.42= 1323.- Nijmegen 432 4 4036.- 1009.- Tilburg 317 3 1860. 620. Haarlem 548 4 7610.— 1900.- Utrecht 722 8 8026.— 1 Hierbij moet niet uit het oog verloren worden, dat de Gemeente Leiden als een fabrieksstad zeer veel behoeftige schutterplichtigen telt, die allen door de Gemeente gekleed worden en alzoo in geen vergelijk met de Gemeenten LTrecht, Haarlem en Arnhem kunnen komen. Ik heb geen specificatie van de verschillende posten van de begrooting gegeven, omdat er een exemplaar in Uw bezit is. Mocht er sprake van bezuiniging zijn, dan zou zulks in verband met de verschillende begrootingen alleen toegepast kunnen worden op het tractement van den Luitenant-Adjudant. Hiermede vermeen ik aan het verzoek van UEdelAchtbaren voldaan te hebbenik wil niet ontveinzen dat het mij aan genaam zou geweest zijn indien het lid juiste information had genomen en de mij grievende bemerking niet had gebe zigd; de Wet op de Schutterij bestaat en die moet opgevolgd worden; in het midden latende de wenschelijkheid dat de kosten komen ten laste van het Rijk, maar zoo lang zulks het geval niet is, moeten wij er ons bij nederleggen. Tevens neem ik deze gelegenheid waar, UEdelAchtbaren mede te deelen, dat op de begrooting voor 1898 abusievelijk door mij is gebracht Volgn. 46: «Schietbaan" voor Memorie, alhoewel ik de zaak in Uwe aandacht blijf aanbevelen, over tuigd dat UEdelachtbaren de noodzakelijkheid ervan zult inzien. De Majoor Commandant der d.d. Schutterij Van Kaathoven. Aan H.H. Burgemeester en Wethouders van Leiden. N°. 263. Leiden, den 25 October 1897. De Commissie van Financiën heeft de eer Uwe Vergadering mede te. deelen dat zij geene bedenkingen heeft tegen het voorstel van Burgemeester en Wethouders dd. 21 October 1897 (Ing. Stukken n°. 257) tot vaststelling der verordening op de heffing van opcenten op de personeele belasting en van die tot invordering daarvan. Zij geeft IJ derhalve in overweging tot de vaststelling van de beide Verordeningen te besluiten. Aan den Gemeenteraad. De Comm. van Financiën. N°. 264. Leiden, den 26 October 1897. De Commissie van Financiën heeft de eer Uwe Vergade ring mede te deelen dat zij geen bedenkingen heeft tegen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van den20en October jl. (Ing. Stukken n°. 252) tot aankoop van een huis en erf aan de Noordzijde van de Lokhorststraat n°. 22 en het daarnaast gelegen huis n°. 20 voor de som van 4650, met de kosten van overdracht ad 496.— alzoo te zamen 5146 Zij geeft U derhalve in overweging tot den aankoop te be sluiten en den overgelegden suppletoiren staat van begrooting, strekkende tot verhooging van die begrooting in ontvangst en uitgaaf met ƒ5146.vast te stellen. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. Te Leiden, ter Boekdrukkerij van J. J. Groen Zoon. Gemeente. Leden. Compagniën. Bedrag' Begrooting. Per Compagnie. 0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1897 | | pagina 1