GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 107 IITCBKOIIBA' STl kkHV. N°. 259. Leiden, 22 October 1897. Naar aanleiding van nevensgaand verzoek van het Bestuur der sociëteit Amicitia alhier'hebben wij de eer U mede te deelen dat dezerzijds geen bezwaar bestaat tegen de oplich ting van een kegelbaan op het terrein der Buitensocieteit en het doen rooien van drie boomen aldaar. Wij geven Uwe Vergadering mitsdien in overweging het Bestuur der sociëteit Amicitia voor zooveel noodig toestemming te verleenen tot oprichting van een kegelbaan op het terrein der Buitensocieteit en te besluiten tot het doen rooien van drie boomen staande op genoemd terrein, op de overgelegde teekening aangegeven. Burg. en Weth. van Leiden. Aan den Gemeenteraad. Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Leiden. Geeft eerbiedig te kennen het bestuur der Sociëteit «Amicitia" te Leiden dat het voornemens is op het terrein der Buitensocieteit volgens bijgaande schetsteekening een kegelbaan op te richten dat het noodzakelijk is daartoe drie boomen te rooien gelijk door de stippen op de teekening is aangegeven Redenen waarom het Bestuur zich tot Uw College wendt met het eerbiedig verzoek het bestuur voornoemd, voor zoover noodig, verlof te verleenen tot het oprichten van ge noemde kegelbaan en tot het rooien van drie boomen. 't Welk doende enz Namens het bestuur voornoemd, P. Alma Lz. Voorzitter. J. H. GounsMiT, Secretaris. No. 260. Leiden23 October 1897. Wij hebben de eer IJ hiernevens over te leggen de eerste lijst van reclames tegen het primitief kohier der plaatselijke directe belasting voor 1897. Wij stellen U voor op die reclames te beschikken overeenkomstig ons advies, opgenomen in kolom 9 van die lijst en dientengevolge Af te wijzen de reclames van: L. G. Aalbertsberg (152), W. Alt (26), W. J. Batist Jr. (39), W. v. d. Berg (137), A. v. Bergen Henegouwen (171), A. Beuk (2), W. G. Blom (68), J. N. Bogaards (161), P. Bongaarts (82), A. H. Boudier (78), J. R. Brouwer (141), Th G. Buttner (3), T. J. Bijl (52), J. Bijleveld (107), M. C. J. Carton (111), G.J. de Casparis (84), J. J. Colpa (75), K. Crama (117), A. Crama van Duuren (116), P. Van Daalen (22), A. Delfos (20), J. v. Dissel (62), G. W. v. d. Drift (139), L. P. v. d. Drift (47), J. Duindam (37), C. J. Eggink Jr. (92), J.G. H, Eggink (136), E. H. Esser en J. F. S. Esser (4), P. J. Van Eijk (115), J. Fles Jr. (40), J. B. Van Galen (99), Wed. G. Van Genderen Stort (158), C. J. A. N. Van der Gent (66), J. R. Van Geuns (129), A. De Graaff (15), G.Groenendijk (19), L. Groenewegen (29), S. Van Groningen (151), H. M. Gijbeis (60), F. Haalebos (102), A. v. d. Haas Jr. (156), J. H. Henzing (142), W Van Heusden (104), R Hill (95), G. Hillenaar (35), R A. Hofkes (36), A. D. J. Van 't Hooft (173), C. v. d. Horst (147), N. Japikse (25), J. Jellema (46), Wed. J. Kanbier (108), G. Knotter (10), H. De Koning (110), Wed. J. C. Kres (12), J. Kret (114), G. H. Laag land (85), J. Labree (13), J. De Lange (167), J. Lardee (9), Wed. Laverman (5), C. Van Leeuwen (45), H. J. Van Leeuwen (54), Wed. P. C. MaanKoevoet (135), N. Van der Mark (18), Wed.D.MaterFrancken (145), M.F.Meinders (61), S. Meijers (8), W. F. Meijers (101), J. Midderham (172), J. Montagne (57), G. J. Van Mourik (38), A. Neuteboom (59), Wed. J. Neute boom (128), J. Nieuwenburg (113), L. E. Nieuwenhuizen (130), A. C. M. Van Noord (24), J. Oostelaar (51), T. Ouwerkerk (123), J. A. Owel (63), M. C. Owel (64), A. M. Pander (44), J. Plant- feber (16), J. Du Pon Hz. (55), D. C. Post (112), J. H. C. Ples- man (131), J. Prins (103), H. Pufkus (49), W v. d. Reyden (170), R. J. Roelofs (32), F. Van Romburgh (67), G. Romein (146), C. Van Santen (154), M. C. Schouten (93), B. J. Schrader (89), A. J. Simonis (74), J. v. d. Sluijs (80), J. C. Smit (175), H. J. Smit (30), II. L. Speel (53), J. J. H. C. Speet (69), L. Stafleu Jr.(48), P. Steenvoorden (56), Mej. G. Thesingh (42), J v. d. Tuin (121), II. Vallentgoed (14), S. Vallentgoed (6), E. J. Veldhuyzen (106), D. J. N. Verboog (159), A. Verboeven (50), Wed. H. J. Ver hoeven (70), A. N. Visser (76), G. v. d. Water (124), F. B. Werner (144), P. v. d. Westen (81), J. D. Wiersma (87), W. C. v. d. Wilk (83), J. F. E. Willemson (73), N. v.Wingen (27), J v. d. Wijngaard (23), E. J. Wijntjes (100), W. F. Wijting (43) en A. Zinkveijl (169). Te verminderen de aanslagen van: C. v. d. Berg (Volgn. 132" van de lijst) met /432; W. H. Brakel (1) met 2.82; J. Bruning (160°) met ƒ2 52; H. C. Cas- pane (11) met ƒ4 50; P. A. W. Cornelissen (41) met ƒ5.25: J. J. Curvers (163) met. ƒ6.00; F. Eswilder (77) met 2.19; H. E. H Fortanier (153) met ƒ26 25; H. L. A. Gadet (71) met ƒ15.00, W. v. d. Goorberg (149) met 26.25; B. Th. Baron Van Heemstra (31) met ƒ33.00; A. v. d. Heyden (118) met 2.25P. Hillenaar (72) met ƒ6.00; C. M. Van Hoek (79) met ƒ13 50; F. J. Van 't Hooft (174) met ƒ10.50; G. F. Japikse (86) met ƒ31.71; J. H. Koppers (134) met ƒ6.75; H A. Korenhof (90) met 7.05; J. Kraneveld (166) met ƒ8.10; F. Laken (98) met ƒ6.00; 11. Lambooy (28) met ƒ5.76; J. v. Leeuwen (143) met ƒ18.00; C. v. Lemmeren (91) met 3 75; W. Van der Linden (119) met ƒ0.63; C. L. Loos (65) met ƒ6.75; W. Van der Meyden (157) met ƒ14.70; M. Meijers (122) met ƒ1.50; G. Meyster (21) met ƒ150; W. Neuteboom (127) met ƒ6.09; A. J. Nieuwenhuis (150) met 15.00; D. J. Parmen- tier (94) met 33.00; J. v. d. Plas (155) met ƒ15.00; J.Pont Jz (120) met ƒ6.00; D. J. v. d. Reyden (162) met ƒ1.35; Wed. J. Van RijnswouRientsma (164) met ƒ3.00; S J. Sasse—Arentz (138) met ƒ18.00; A. Serdijn (58) met 2.01: J. Sirag (125) met 1.29; B. J. Sliggers (34) met 1.50; J. B. Sliggers (33) met 3.00; A. 'Jh. Van Slooten (148) met 15.00; J. Smit (133) met 5.25; J. Teske (126) met ƒ219; J. M. J. Verhaaf (140) met ƒ3.00; A. Vogelaar (160) met 1 11; D. tl. J. v. d. Voorden (109) met 11.25 J. Th. L. Withof (168) met 64,50, S. Baron van Wijker- sloot (88) met ƒ32.10; J. v. Zijp (96) met 6.75; en P. J. Van Zijp (97) met ƒ6.00. En te roieeren de aanslagen van: A. M. J. Dirkse—Van Vuuren (132), J. L. Pierlot (7) en Wed. N. v. d. Reyden (17). Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. ERRATUM. In N°. 257 der Ingekomen Stukken, is in de 3e kolom aan het hoofd van het lijstje vermeld: «Totaal hunner belastbare huurwaarde in hoofdsom". Dit moet zijn: «Totaal hunner belasting in hoofdsom". Te Leiden, ter Boekdrukkerij van J. J. Groen Zoon.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1897 | | pagina 1