DONDERDAG 30 SEPTEMBER 1897. 83 Zitting van Donderdag- JJO September 1S97, geopend des namiddags te twee uren. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen 1°. Aanwijzing van een lid van den Gemeenteraad om, zoo noodig, als plaatsvervanger op te treden voor den Bur gemeester, als Voorzitter in het Hoofdstembureau van het Eerste Kiesdistrict, voor de stemming ter benoe ming van een lid van den Gemeenteraad op Dinsdag 5 October en voor de eventueele herstemming op Vrijdag 15 October a. s. 2°. Benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden in het Hoofdstembureau van het Eerste Kiesdistrict voor de benoeming van een lid van den Gemeenteraad en van de Voorziters, leden en plaatsvervangende leden in de overige stembureaux van het Eerste Kiesdistrict voor de stemming op Dinsdag 5 October en voor de eventueele herstemming op 15 October a. s. 3°. Verzoek van de Wed. J. M. Couvée, geb. Boucher, om ontslag als lid van het College van Vrouwen-Kraammoe- ders (210) 4°. Benoeming van een lid van het College van Vrouwen- Kraammoeders. -(210) 5°. Idem van een tijdelijk leeraar in de oude talen aan het Gymnasium. (212) 6°. Idem van twee Curatoren van het Gymnasium. (216) 7°. Voorstel tot de benoeming van drie raadsleden in zake eene eventueele onbewoonbaarverklaring van perceelen in de Gekroonde Liefdepoort en de Heerenlaan. (218) 8°. Benoeming van de leden der sub 7°. bedoelde commis sie. (218) 9°. Verzoek van W. R. J. Hackfoort, om terugbetaling van schoolgeld, lager onderwijs. (208) 10°. Idem als voren van H. H. Herting. (213) 11°. Idem als voren van C. T. Steffelaar. (215) 12°. Voorstel omtrent bestrating van het voetpad aan de Heerenstraat. (211) 13°. Idem omtrent de regeling der lessen in de geschiedenis, aardrijkskunde en plant- en dierkunde aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes. (209) 14°. Idem omtrent de uitbetaling van te weinig uitgekeerd pensioen aan enkele gepensionneerde agenten van po litie. (217 en 226) 15°. Idem tot verlenging van de huur van de bovenwoning van perceel Nieuwsteeg N°. 10. (219) 16°. Idem omtrent de inrichting van een der lokalen van het Raadhuis voor Bureau van Militie en Schutterij. (220) 17°. Rekening dienst 1896 van het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis. (221), 18°. Voorstel tot verhuring van het woonhuis aan de Korte Mare n°. 15, hoek Lammermarkt. (223). 19°. Idem omtrent verlegging van rails van de Noord-Zuid- Hollandsche en Rijnlandsche stoomtrammen aan den Rijns- burgerweg en het doen rooien van 6 boomen aldaar. (222) Tegenwoordig zijn de heeren: Juta, A. J. Van Hoeken J.Jzn., Stadhouder, J. P. L Driessen, Pera, P. I. Van Hoeken, De Goeje, Verster van WulverhorstKorevaar, L. Driessen, Van Lidth de Jeude, Kroon, Drucker, Fockema Andrete, Zaaijer,Zillesen, Dekhuyzen, Van Rhijn, De Vries, Van Hamel, alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig zijn de heeren: Van Kempen, Van Dissel, Kerstens, Siegenbeek van Heukelom en Hasselbach. De Voorzitter. Alvorens tot de werkzaamheden over te gaan, stel ik allereerst aan de orde de beëediging van den heer De Goeje. De heer De Goeje legt de bij de wet gevorderde eeden af. De Voorzitter. Mijnheer De Goeje. Ik wensch U hartelijk geluk en ik meen te mogen spreken namens den geheelen Raad met-uwe benoeming als lid dezer Vergadering. Ik hoop en vertrouw dat Gijevenals Gij reeds zoovele jaren gedaan hebt, steeds met denzelfden ijver en dezelfde toewijding de belangen dezer gemeente zult blijven behartigen. Toejuiching De Notulen van het verhandelde in de vorige Vergadering van 7 September worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen: 1°. Missives van de heeren J. J. Hasselbach, Mr. E. De Vries en Dr. D. E. Siegenbeek van Heukelom, houdende mededeeling dat zij de benoeming aannemen respectievelijk tot lid der Commissie van fabricage, tot lid der Commissie van financiën en van de Commissie voor de strafvorderingen en tot lid dei- Commissie van beheer over het Krankzinnigengesticht Ende geest. 2°. Missive van den heer W. F. Verhey van Wijkhoudende mededeeling dat hij de benoeming tot Commissaris-voorzitter der Leidsche Duinwatermaatschappij aanneemt. Worden aangenomen voor kennisgeving. 3°. Missive van het Bestuur der 3-October-Vereeniging, hou dende uitnoodiging tot bijwoning van de uitvoering der kin dercantate Leidens strijd en zegepraalop Maandag 4 October a. s. des namiddags te twee uren in de Pieterskerk. De Voorzitter. Met het oog op den tijd is het noodig deze zaak dadelijk te behandelen. Kunnen de heeren er zich mede vereenigendat aan het Bestuur der 3 October-Vereeniging wordt geantwoorddat de Raad gaarne van de vereerende uitnoodiging zal gebruik maken? Toejuiching Dan zou ik den heeren willen verzoeken, tenzij zij mochten verlangen in het Raadhuis bijeen te komen, ieder op zichzell, en niet als College, naar de kerk te gaan. Verder is ingekomen: 4°. Dispositie van de Ged. Staten dd. 7/11 September j.l. B. N°. 2747 (3e afd.) G. S. n°. 85/1 ten geleide van het goed gekeurd raadsbesluit van 26 Augustus j. 1. tot afstand in eigen dom van grond van de Waardstraat aan de Leidsche Katoen maatschappij. 5°. Dispositie als vorendd. 7/14 September j.l. B N°. 2736 (3e afd.) G. S. 86/3 ten geleide van de goedgekeurde raads besluiten van 26 Augustus j.l. tot verhooging der begrooting 1897 in ontvang en uitgaaf met 78095,09 voor de overbrenging van gelden van den dienst 1896 op dien van 1897 en met 4465,voor de kosten van de oprichting van twee politie huisjes. 6°. Idem als voren dd. 7/11 September j.l. B N°. 2736 (3e afd.) G. S. n°. 86/2, tot het doen van af- en overschrijving op de begrooting dienst 1897 tot een bedrag van ƒ3500,— voor de verhooging van 2 begrootingsposten. 7°. Idem als voren tot voldoening uit den post voor Onvoor ziene Uitgaven van een bedrag van ƒ1975,— voor de kosten van het instellen van een deskundig onderzoek in zake de uit te voeren werken in verband met de grensverandering der gemeente. Worden aangenomen voor kennisgeving. 8°. Missive van de Ged. Staten dd. 14/17 September j.l. ten geleide van het besluit tot handhaving van de beslissing van den Gemeenteraad tot niet-toelating van den heer W. Fontein als raadslid en alzoo tot ongegrondverklaring van het daar tegen ingesteld beroep. Is gedrukt en aan de leden rondgezonden. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Bezwaarschriften van verschillende personen tegen hun nen aanslag in de plaats, directe belasting, dienst 1897. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 2°. Begrooting, dienst 1898, van de Stedelijke werkinrichting. 3U. Idem als voren van de dienstd. Schutterij. Worden gesteld in handen van de Comm. van financiën. 4°. Verzoek van Dr. J. J. L. Van Rhijn, om afschrijving van plaats, directe belasting, dienst 1897, wegens woonplaats- verandering. 5°. Idem als voren van F. N. Thiange. 6°. Verzoek van W. J. Tilanus, om restitutie van betaald schoolgeld, lager onderwijs, over de maanden Juli en Augustus j.l. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 70. Begrooting dienst 1898 van de Stads-bank van leening. 8°. Idem als voren van de Plaatselijke Schoolcommissie. Worden gesteld in handen van de Commissie van financiën. 9°. Adres van Mej. M. L. Dijkman, houdende verzoek om ontslag van de huur van het huis aan de Aalmarkt n°. 6 met 1 November e. k., wegens het overlijden harer moeder. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. 10u. Voordrachten ter benoeming van een tweeden en een derden onderwijzer aan de Jongensschool 2e klasse. Is gedrukt en rondgezonden. De Voorzitter. De Wethouder van Onderwijs heeft verzocht om, indien daartegen geen bezwaar bestaat, reeds nu tot eene benoeming over te gaanomdat er groote behoefte aan perso neel is. Daartoe wordt besloten. De Voorzitter legt alsnog over: 11°. Adres van den aannemer van den bouw van het Krank zinnigengesticht Endegeest, houdende verzoek om teruggave van boete ad ƒ2450.wegens te late oplevering van den eersten en tweeden termijn van het werk, bij het bestek bepaald. Wordt gesteld in banden van Burg. en Weth.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1897 | | pagina 1