DONDERDAG 20 AUGUSTUS -1897. 73 Zitting van Donderdag 2ti Augustus 1S97, geopend des namiddags te twee uren. Voorzitter: de heer H. C. JUTA, Weth., waarn. Burgemeester. Te behandelen onderwerpen 1°. Onderzoek van de geloofsbrieven van de benoemde leden van den Gemeenteraad. 2°. Benoeming van een tweeden onderwijzer aan de Jongens school le klasse. (193). 3°. Verzoek van Dr. W. F. R. Suringar, in zake de aanslui ting van het Buitengoed Rhijngeest aan de leiding van de Stedelijke Gasfabriek. (185) 4°. Voorstel omtrent het doen van herstellingen aan de Span- jaardsbrug. (186) 5°. Verzoek van E. Van der Leest, om terugbetaling van schoolgeld, lager onderwijs. (187) 0°. Verzoek vari de Leidsche Katoen maatschappijom den eigendom van een stukje gemeentegrond van de Waard- straat. (188 en 196) 7°. Voorstel tot voldoening uit den post voor onvoorziene uitgaven van de kosten van het deskundig onderzoek in zake de uit te voeren werken in verband met de grens- uitbreiding. (190 en 201) 8°. Voorstel tot het aanbrengen van eenige verbeteringen in enkele singelwegen. (191) 9°. Voorstel in zake de verlichting van de Korenbeurs bij gelegenheid van den verjaardag van U. M. de Koningin. (192) 10°. Suppletoire staten van begrooting en staten van af- en overschrijving op de begrooting voor R. K. armen en het R. K. Wees- en Oudeliedenhuis, dienst 1896. (194) 11°. Verzoek van Mej. M. A Coolsma, om het gebruik van schoollokalen voor hare Zondagsschool. (197) 12°. Suppletoire staat van begrooting dienst 1897 ad 4465. oprichting van twee politie-wachthuisjes. (199 en 202) 13°. Staten van af- en overschrijving op de begrooting, dienst 1897, ad ƒ5700.— tot verhooging van enkele artikelen dier begrooting. (198 en 203) 14° Rekening van de ontvanasten en uitgaven der gemeente over 1896. (183, 184 en 200). 15°. Rekening dienst 1896 van de Stedelijke Werkinrichting. (178) Tegenwoordig zijn 21 leden, als de heeren: Van Lidth de Jeude, Zillesen, Korevaar, Pera, Van Kempen, Verster van Wulverhorst, Verheij van Wijk, Van Hamel, Van Hoeken, llasselbach, De Goeje, Van RhijnStadhouder, Egbert de Vries, Driessen, Kroon, Dekhuyzcn, Drucker, Siegenbeek van Heu- kelom, Kerstens, alsmede de waarn. Burgemeester, Voorzitter. Afwezig zijn de heeren: Cock, Van Dissel, Kaiser, Fockema Andrese en Zaaijer. De Notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 29 Juli worden gelezen en goedgekeurd. (De heer Siegenbeek van Heukelom komt ter vergadering). De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen: 1°. Missive van de Gedep. Staten van Zuid-Holland, d.d. 3/10 Augustus jl.B. N°. 2229 (3e afdG. S. n°. 71/2, ten geleide van de beschikking op ingediende bezwaarschriften tegen aanslagen in de plaatselijke directe belasting, dienst 1896. 2". Dispositie van de Ged. Staten van Zuid-Holland, d.d. 10/12 Aug. jl., B. No. 2351 (3e afd.) G. S. no. 35/3, ten geleide van de goedgekeurde raadsbesluiten van 29 Juli j.l., tot ver hooging van de begrooting dienst 1897 in ontvangst en uit gaaf met ƒ50 000.— (verhooging tijdelijke geldleening voor kasgeld) en met ƒ262 50 (splitsing van klassen aan de Kweek school voor onderwijzers). 3°. Dispositie van de Ged. Staten van Zuid-Holland, d.d. 10/12 Augustus jl., B. N°. 2351 (3e afd G. S. 35/2, ten geleide van het goedgekeurde raadsbesluit van 29 Juli j.l., tot het doen van af- en overschrijving op de begrooting dienst 1897 tot een bedrag van ƒ262.50 voor de splitsing van klassen aan de Kweekschool voor onderwijzers. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Rekening dienst 1896 van het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis. Wordt gesteld in handen van de Commissie van Financiën. 2°. Verzoeken van J. J. Lecker, L. D. Keus en Mej. G. M. Stuart, om restitutie van betaalde plaats, dir. belasting. 3°. Verzoek van Mejuffr. M. A. P. Montagne, om eervol ontslag uit de betrekking van derde onderwijzeres aan de Meisjesschool le klasse tegen 1 October a. s. 4°. Adres van de Schippers van den dagelijkschen pakschui- tendienst van Leiden op Amsterdam, houdende verzoek pm wijziging van de verordening op de keuring van vee en vleesch, voor zooveel betreft den voorgeschreven weg voor het vervoer van vleesch naar het keuringslokaal. 5°. Verzoek van W. R. J. Hackfoort, om restitutie van school geld lagei' onderwijs, over de maanden Augustus en September. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 6°. Idem van L. W. W. Vogelesang, om toelating van zijne dochter tot de Hoogere Burgerschool voor Jongens. Wordt gesteld in handen van Burg en Weth. ter beschikking. 7°. Verzoek van J. P. Hemerik, om restitutie van school geld, lager onderwijs, over de maand September 1897. 8°. Bezwaarschriften van verschillende personen tegen hun nen aanslag in de plaats, directe belasting 1897. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 9°. Adres van de Leidsche Katoen maatschappijhoudende verzoek om den eigendom van den door haar ge vraagden grond van de Waardstraat tegen den prijs van ƒ5.per M.2 in plaats van 10.— per M.2, zooals door Burg. en Weth. wordt voorgesteld Aan den Raad der Gemeente Leiden. Geeft met verschuldigden eerbied te kennende Leidsche Katoenmaatschappij, voorheen De Heyder Co., Fabrikante alhier; dat zij in d.d. 23 Juli 1897 aan TJwen Raad verzocht een stukje grond van de gemeente te mogen overnemen van20.62 M.2 en gelegen in de Nieuwe Waardstraat; dat zij met bevreemding gezien heeft, dat Burgemeester en Wethouders Uwen Raad adviseeren dat stukje aan haar af te staan tegen betaling van ƒ10.— per M.2; dat zij in 1893 een stukje grond van 15 M.2 aan het thans aangevraagde grenzende, van de gemeente mocht overnemen (volgens raadsbesluit van 5 September 1893), waarvoor zij toen moest betalen eeno koopsom van ƒ5.per M.2; redenen waarom zij U verzoekt het thans aangevraagde terrein eveneens tegen eene koopsom van ƒ5.— per M.2 te mogen overnemen. 't welk doende, De Leidsche Katoenmaatschappij voorheen De Bevoer Co. Leiden, 24 Augustus 1897. Te behandelen bij punt 6 der agenda. - 10°. Begrooting van de inkomsten en uitgaven der gemeente voor den dienst 1898, bedragende in ontvangst en uitgaaf 1.080.499.-. De Voorzitter deelt alsnog mede: 1°. dat een bedrag van ƒ50.006.voor tijdelijk kasgeld bij de Rijnlandsche Bankvereeniging is opgenomen, zoodat thans is opgenomen ƒ150.000; 2°. dat aan den eervol ontslagen stadsuurwerkmaker H. Van Leeuwen, geb. 23 October 1829, een pensioen is toegekend van 379 92 per jaar, berekend naar eene jaarwedde van 700.— en 32 jaren, 6 maanden en 23 dagen dienst, ingegaan 1 Juli 1897, en aan den met ingang van 22 Juli 1897 eervol ontslagen agent van politie J. Lardee een pensioen van 224.70 'sjaars, uithoofde van ziekelijke gesteldheid of gebreken, waar door hij niet meer in staat is zijne betrekking waar te nemen, berekend naar 21 dienstjaren en eene jaarwedde van ƒ642.— ingegaan 22 Juli 1897. Aan de orde is: I. Onderzoek van de geloofsbrieven van de benoemde leden van den Gemeenteraad. De Voorzitter. Mag ik de heeren De Vries, Van Hamel en Pera uitnoodigen zich onledig te houden met het onderzoek der geloofsbrieven? De Vergadering wordt voor eenige oogenblikken geschorst. (De heer Kerstens komt ter Vergadering). Na heropening der Vergadering brengt de heer De Vries het volgende verslag uit: M. d. V.In de eerste plaats heeft de Commissie onderzocht de geloofsbrieven van den heer Drucker. Deze zijn door de Commissie in orde bevonden. De heer Drucker is bij volstrekte meerderheid van stemmen gekozen; hij heeft de benoeming aangenomen, heeft gedurende den tijd, door de wet gevorderd, zijne woonplaats binnen de gemeente Leiden gehad en bekleedt geene openbare betrekkingen, onvereenigbaar met het lidmaat schap van den Raad. Eene gelijke verklaring, wat het in orde bevinden der stukken aangaat, kan de Commissie afleggen ten aanzien van de heeren Kroon, Dekhuyzen, De Goeje, Siegenbeek van Heukelom, P. L. C. Driessen J. P. J. Driessen en A. J. Van Hoeken JJz., zoodat uwe Commissie adviseert bovengenoemde heeren toe te laten als leden van den Gemeenteraad.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1897 | | pagina 1