VRIJDAG 2 JULI 1897. G1 Kitting van Vrijdag 2 Juli 1S97, geopend des namiddags te twee uren. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1°. Benoeming van drie Bestuurders der Stedelijke Werk inrichting. (145) 2°. Idem van een Commissaris der Bank van Leening. (148) 3°. Idem van eene leerares in de Nederlandsche taal- en letterkunde aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes. (149) 4°. Idem van een Wethouder. (150) 5°. Idem van inwoners der gemeente, tevens kiezers in het kiesdistrict, voor den tijd van twaalf maanden tot leden of plaatsvervangende leden in de stembureaus voor de verkiezing van leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal, Provinciale Staten en den Gemeenteraad. (165) G°. Aanwijzing van een lid van den Gemeenteraad om, zoo noodigals plaatsvervanger' op te treden voor den Bur gemeester, als Voorzitter in het Hoofdstembureau van het Eerste Kiesdistrictvoor de eventueele stemming voor de benoeming van leden van den Gemeenteraad op 9 Juli a. s. (165) 7°. Benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden in het Iloofdstembureau van het Eerste kiesdistrict voor de benoeming van leden van den Gemeenteraad en van de voorzitters, leden en plaatsvervangende leden in de overige stembureaux. (165) 8°. Voorstel tot het verleenen van afschrijving of terugbetaling van plaatselijke directe belasting, dienst 1896. (141) 9°. Idem omtrent de verlenging van de overeenkomst met het Rijk, betreffende de verpleging van stads zieke armen in het Ziekenhuis der Rijks-Universiteit. (142) 10°. Idem tot afstand van grond der Brandewijnsgracht aan Mej. W. Hagemans. (143 en 146) 11°. idem tot regeling van het onderhoud en de bediening van de stadsklokken enz. (147) 12°. Suppletoire staat van begrooting, dienst 1897, ad ƒ45000. (aankoop van grond van de erven Gevers van Endegeest) (151 en 155) 13°. Verzoek van J. M. Van Baak, om terugbetaling van school geld, lager onderwijs. (152) 14°. Idem als voren van de Wed. A. M. Hesper-Schmitt. (156) 15°. Idem van de Wed. Dr. Paul HartingA. G. Schuurman, Hoogere Burgerschool voor Meisjes. (157) 16°. Staat Model A op de begrooting, dienst 1897, ad ƒ442.19", (uitkeering aan de Bank van Leening). (153 en 164). 17°. Staat van af- en overschrijving op de begrooting der Bank van Leening, 1896. (161) 18ü. Staat van af- en overschrijving op de begrooting voor 1897 ad ƒ4000.Kosten van de kiezerslijsten enz. (158 en 159) 19°. Rekening van de Kamer van Koophandel en Fabrieken over 1896. (154) 20°. Idem als voren van de Bank van Leening. (160) 21°. Idem als voren van de Stedelijke Gasfabriek. (162) 22°. Kohier der Plaatselijke Directe Belasting, dienst 1897. (163) Tegenwoordig zijn 22 leden, als de heeren: Kaiser, Van Kempen, Van Hoeken, StadhouderVerster van Wulverhorst, Korevaar, Kerstens, Pera, Van Lidth de Jeude, Van Rhijn, Fockema Andrese, Zillesen, Dekhuyzen, Hasselbach, Egbert De Vries, De Goeje, Driessen, Cock, Van Hamel, Verheij van Wijk, Drucker, Juta, alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig: de heeren Siegenbeek van HeukelomKroon, De Sturler, Zaaijer en Van Dissel. De Notulen van het verhandelde ih de vorige vergadering van 10 Juni worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen: 1°. Dispositie van de Ged. Staten van Zuid-Holland, dd. 8/11 Juni j.l. B. N°. 1667 (3e afd.) G. S. n°. 72, ten geleide van het goedgekeurd raadsbesluit van '13 Mei j.l. tot het ver leenen van rentegarantie aan het Bestuur der vereeniging tot bevordering van den bouw van werkmanswoningen. 2°. Idem als voren, dd. 8/11 Juni jlA., B. N°. 1665 (3e aid.) G. S. n°. 81/1, ten geleide van het goedgekeurd raadsbesluit van 29 Mei j.l. tot voldoening van een bedrag van ƒ300 uit den post: «Onvoorziene Uitgaven" voor het onderzoek naar het beheer in de Stads-bank van Leening. 3°. Idem als voren, dd. 8/12 Juni jl. B. N°. 1476 (3e afd) G. S. n°. '119/4 ten geleide van het goedgekeurd raadsbesluit van 13 Mei jl. tot aankoop van een stuk land in den Stads- polder voor de oprichting van een 5e school van de 3e klasse. 4°. Missive van de Ged. Staten van Zuid-Holland, dd. 8/12 Juni j.l. B. N°. 2094 (le afd.) G. S. n°. 119), ten geleide van een exemplaar van het goedgekeurd raadsbesluit tot aanwijzing van de plaats voor de oprichting van een 5e school van de 3e klasse. 5°. Missive van Mejuffr. B. De Jongh te Groningen, houdende dankbetuiging voor de benoeming tot Stads vroed vrouw. 6°. Dispositie van de Ged. Staten van Zuid-Holland, ten geleide van de goedgekeurde raadsbesluiten van 10 Juni j.l. tot verhooging der begrooting, dienst 1897, in ontvangst en uitgaaf met ƒ50000.(Geldleening ter voorziening in de be hoefte aan kasgeld) en met ƒ7100 (verhooging van te laag geraamde begrootingsposten, dienst 1896). 7°. Missive van de Ged.Staten van Zuid-Holland, dd. 22/29 Juni jl. B. N°. 431 (2e afd.) G. S. n°. 55, ten geleide van de goed-, gekeurde rekening van de dd. Schutterij dezer gemeente, over het jaar 1896. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: Adres van den heer H. Paul, houdende verzoek om eervol ontslag uit de betrekking van Gemeente- architect tegen 1 No vember a. s. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. De Voorzitter deelt alsnog mede: 1°. dat op den 21 Juni j.l. heeft plaats gehad de opneming der boeken en kas van den Gemeenteontvanger, waarvan proces verbaal is opgemaaktdat in de Leeskamer ter inzage van de leden is nedergelegd en in afschrift is gezonden aan de Gedep. Staten van Zuid-Holland. 2°. Besluit van de Ged. Staten van Zuid-Holland van den 14en Juni j.l. n°. 38 (Prov. blad n°. 31), waarbij wordt mede gedeeld dat met ingang van 1 Juli 1897 opnieuw tot school opziener in het arrondissement Leiden wordt benoemd de heer Jhr. Mr. J. Beelaerts van Blokland te 's Hage. 3°. dat aan J. A. Du Calavon, eervol ontslagen bewaarder van de Stadstimmerwerfuit hoofde van ziekelijke gesteldheid of gebreken niet meer in staat om zijne betrekking waar te nemen (art. 2 n°. IV der Verordening van 4 December 1884) een pensioen is verleend van ƒ456.875 per jaar, berekend naar eene jaarwedde van 850 en 32 jaren en 3 maanden dienst en zulks met ingang van 1 Juni Ïb97. 4°. dat nog ƒ50.000 bij de Rijnlandsche Bank is opgenomen ter voorziening in de behoefte aan kasgeld. Aan de orde is: I. Benoeming van drie bestuurders der Stedelijke Werkin richting. (Zie Ing. St. n°. 145). De Voorzitter. Mag ik de heeren Pera, Van Lidth de Jeude en Van Rhijn verzoeken met mij het stembureau uit te maken? Achtereenvolgens worden benoemd de Heeren: Or. De Loos met algemeene (22) stemmen; Dr. J. G. Van der Sluijs met 21 stemmen; de heer Drucker verkreeg 1 stem. F. De stoppelaar met 21 stemmen: Mej. Nassau Noordewier verkreeg 1 stem. II. Idem van een Commissaris der Bank van Leening. (Zie Ing. St. n°. 148). Benoemd wordt met 21 stemmen de heer Mr. H. L. Drucker. de heer Van Litdh de Jeude bekwam 1 stem. De heer Drucker verklaart zich bereid de benoeming aan te nemen. III. Idem van een leerares in de Nederlandsche taal- en letterkunde aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes. (Zie Ing. St. n°. 149). Met 22 stemmen wordt benoemd Mej. A. Nassau Noordewier. IV. Idem van een Wethouder. (Zie ing. St. n°. 150). De Voorzitter. Mijne heerenAlvorens over te gaan tot de benöeming van een Wethouder, wensch ik een woord van hulde te brengen aan den aftredenden Wethouder, den heer De Sturler, die gedurende verscheidene jaren, van 1891 af, met ijver en bekwaamhèid deze betrekking heeft behartigd. Nu de heer De Sturler door verandering in zijn werkkring, zich in den laatsten tijd niet meer zoo aan zijne betrekking als Wethouder heeft kunnen wijden als hij vroeger heeft ge daan ziet hij zich genoodzaakt deze betrekking neder te leggen. Hoewel wij onder de gegeven omstandigheden dit besluit vol komen kunnen billijken, mag ik toch niet verzwijgen, dat het College van Dag. Best. den heer De Sturler met leed wezen ziet heengaan. Zijne adviezen werden in ons College altijd op hoogen prijs gesteld, en de omgang met hem heeft altijd het meest vriendschappelijke karakter gedragen. Namens het College van Dag. Best. en ik geloof in deze mijne heeren, ook namens u allen te mogen spreken meende ik hier een woord van dank te moeten brengen aan den heer

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1897 | | pagina 1