DONDERDAG 10 JUNI 1897. 59 Zitting van Donderdag ÏO «Juni 189?% geopend 's namiddags te 3 uren. Voorzitter: de beer Mr. F. WAS, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen 1°. Benoeming van eene derde onderwijzeres aan de school Heerenstraat. (131) 2°. Idem van eene derde onderwijzeres aan de Meisjesschool 2de klasse. (137) 3°. Idem van eene stadsvroedvrouw. (138) 4°. Verzoek van de Wed. A. J. B. Ohlmann-Raat, om vrij stelling van schoolgeld, Gymnasium. (125) 5°. Idem van P. W. Bosboomom terugbetaling van school-, geldlager onderwijs. (120) 6°. Voorstel tot vermeerdering van het onderwijzend per soneel aan de Meisjesschool 1ste klasse, met ééne derde onderwijzeres. (127) 7°. Verzoek van P. Koning, om vrijstelling van schoolgeld, Gymnasium. (136) 8°. Idem van Dr. H. Kamerlingh-ünnes, om vrijstelling van schoolgeld voor M. J. Lafeber, Hoogere Burgerschool voor Jongens. (129) 9°. Suppletoire staat van begrooting, dienst '1896, ten be drage van f7100.(128 en 140). 10°. Suppletoire staat van begrooting en staat van af-en over schrijving, dienst 1896, van de Stedelijke Werkinrich ting. (135) '11°. Rekening dienst 1896, van het Gereformeerd Minne- of Arm- Oude Mannen- en Vrouwenhuis. (133) 12°. Rekening, dienst 1890, van de dienstdoende Schutterij. (134) 13°. Verzoek van Mej. A. M. J. Cambier, om ontslag als leerares in de Nederlandsche taal aan de Hoogere Bur gerschool voor Meisjes. ('132) 14°. Concept-Verordening tot verdeeling van de drie kies districten, voor de verkiezing van leden van den Ge meenteraad in stemdistricten. (139) 15°. Bepaling bij loting van de kiesdistricten waarin de zitting hebbende leden van den Gemeenteraad geacht worden gekozen te zijn. (139) 16°. Verzoek van C. SchotelBroese van Groenou, om vrij stelling van schoolgeldHoogere Burgerschool voor meisjes. (130) 17°. Kohier der plaatselijke directe belasting, dienst 1897, (Tweede gedeelte). Tegenwoordig zijn 19 leden, als de beeren: Van Dissel, Van Kempen, Pera, Zillesen, Korevaar, Verster van Wulverhorst, Stadhouder, Kerstens, Kaiser, De Goeje, Dekhuyzen, Van Lidth de Jende, Drucker, Juta, Van Hoeken, Fockema Andrem, Van Rhijn, Cock, Driessen alsmede de BurgemeesterVoorzitter. Afwezig de heeren: De Sturler, De Vries, Kroon, Zaaijer, Siegenbeek van Heukelom, Verheij van Wijk, Hasselbach en Van Hamel. De Notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 29 Mei worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen: 1°. Missive van de Gedep. Staten van Zuid-Holland, d.d. 25/31 Mei j.l. B N°. 1942 (le afd.) G. S. n°. 41, ten geleide van het goedgekeurd raadsbesluit van 13 Mei j.l. tot regeling der bezoldiging van het onderwijzend personeel aan de school in de Heerenstraat. 2°. Dispositie van de Ged. Staten van Zuid-Holland d.d. 25/31 Mei j.l B. N°. 1544 (3e afd.) G. S. 48/3, ten geleide van het goedgekeurd raadsbesluit van 13 Mei j.l. tot ver hooging van de begrooting dienst 1897 in ontvang en uitgaaf met f224107.85. (Overbrenging van onbetaald gebleven posten in 1896, op den dienst van 1897.) 3°. Disposite als voren B N°. '1546 (3e afd.) G. S. n°. 47/1 ten geleide van de goedgekeurde raadsbesluiten van 13 Mei j.l. tot overname in eigendom en onderhoud van de straten enz. in Vreewijk en tot onderhandschen afstand van de aard appeltiend te Leiderdorp, volgens taxatie van 2 deskundigen. Worden aangenomen voor kennisgeving. 4°. Besluit van de Ged. Staten van Zuid-Holland d.d. 1/3 Juni j.l. (le afd.) G. S. n°. 19, tot vaststelling van de regeling der verdeeling van de gemeente Leiden in drie kiesdistricten voor de verkiezing van leden van den gemeenteraad. Wordt heden behandeld. Door den Voorzitter worden overgelegd: 1°. Rekening dienst 1896, van de Kamer van Koophandel en fabrieken en het Verslag over dat jaar. Wordt gesteld in handen van de Commissie van Financiën, zullende het Verslag in het Verslag van den toestand der gemeente worden opgenomen. 2°. Balans over 1896 met proefbalans en exploitatierekening van de Leidsche duinwatermaatschappij. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. 3°. Rekening, dienst 1896, van de Stedelijke werkinrichting. Wordt gesteld in handen van de Commissie van Financiën. De Voorzitter deelt alsnog mede Dat de eventueeele stemming ter benoeming van negen leden van den Gemeenteraad wegens periodieke aftreding, zal plaats hebben op Vrijdag 9 Juli a. s. en de eventueele herstemming op Dinsdag 20 Juli a. s. 4°. Suppletoire staat van b'%grooting ad ƒ50000,tijdelijke opneming van gelden voor kasgeld. De Voorzitter Voor dat wij overgaan tot behandeling van de punten op de agenda vermeld, wensch ik mede te deelen, dat in twee stemdistricten door twee leden van het stembureau is kennis gegeven, dat zij op 15 Juni afwezig zullen zijnhet zijn de heeren C. C. Tieleman in het 4de en dr. J. R. Koopmans van Boekeren in het 7de stemdistrict. Hoewel ik het over het algemeen niet wenschelijk vind, dat in het vervolg voor dergelijke redenen plaatsvervangende leden moeten worden benoemd de heeren moeten waneer zij eene benoeming aannemenweten dat zij zich dien dag beschikbaar moeten houden, anders zou de Raad telkens dienen bijeen te komen tot aanvulling van stembureaux, zoo stel ik nu voor, omdat wij ditmaal toch bijeen zijn, om over te gaan tot de benoeming van twee plaatsvervangende leden. Daartoe wordt besloten. De Voorzitter. Mag ik de heeren Kaiser, Van Rhijn en Cock verzoeken met mij het stembureau uit te maken? De uitslag der stemmingen is, dat ter vervanging van den heer Tieleman in het 4de stemdistrict wordt benoemd de heer F. G. De Wilde met 18 stemmen, l briefje was in blanco, en ter vervanging van den heer Dr. Koopmans van Boekeren in het 7de distrect de heer D. Hartevelt 11.Cz. met 18 stem men 1 briefje was in blanco. Aan de orde is alsnu I. Benoeming van eene derde onderwijzeres aan de school Heerenstraat. (Zie lng. St. n°. 131). Benoemd wordt met 16 stemmen Mej. C. M. Friderichs; l stem was uitgebracht op den heer Th. Van Kan en twee briefjes waren in blanco. II. Idem van eene derde onderwijzeres aan de Meisjesschool 2de klasse. (Zie lng. St. n°. 137). Benoemd wordt Mej. S. J. Kïihlman met 16 stemmen; 1 stem was uitgebracht op Mej. G. Zindel en twee briejes waren in blanco. III. Idem van eene stadsvroedvrouw. (Zie lng. St. n«. 138). Benoemd wordt Mej. B. De Jong met 16 stemmen; twee stemmen waren uitgebracht op Mej. A. Zoethout, 1 briefje was in blanco. De Voorzitter. Ik dank de heeren stemopnemers voor hunne welwillende medewerking. IV. Verzoek van de Wed. A. ,1. B. Ohlmann-Raat om vrij stelling van schoolgeld, Gymnasium. (Zie ing. St. n<>. 125). V. Idem van P. W. Bosboomom terugbetaling van school geld, lager onderwijs. (Zie Ing. St. n<>. 126). Op deze verzoeken wordt achtereenvolgens zonder beraad slaging of hoofdelijke stemming conform het voorstel van B. en W. beschikt. VI. Voorstel tot vermeerdering van het onderwijzend per soneel aan de Meisjesschool 1ste klasse, met ééne derde onderwijzeres. (Zie Ing. St. n°. 127.) Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming aan genomen. VII. Verzoek van P. Koning, om vrijstelling van school geld, Gymnasium. (Zie Ing. St n". 136). VIII. Idem van Dr. H. Kamerlingh-Onnes, om vrijstelling van schoolgeld voor M. J. Lafeber, Hoogere Burgerschool voor Jongens. (Zie Ing. St. n°. 129). Op deze verzoeken wordt achtereenvolgens zonder beraad-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1897 | | pagina 1