ZATERDAG,29 MEI 1897. 57 Zitting van Zaterdag SO Mei 1S97, geopend des namiddags te drie uren. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1°. Benoeming van een Tweeden Geneesheer van het Krank zinnigengesticht «Endegeest". (123) 2°. Voorstel tot het verleenen van eene geldelijke vergoeding aan de leden der Commissie, belast geweest met het in stellen van een onderzoek in de Bank van Leening. (124) 3°. Voorstel tot vaststelling van eene Concept-indeeling der gemeente in drie kiesdistricten voor de verkiezing van leden van den Gemeenteraad. (122) Tegenwoordig zijn 14 leden, als de heeren: Verster van Wulverhorst, Stadhouder, De Goeje, Dekhuyzen, Zillesen, .luta, Korevaar, Verheij van Wijk, Van Dissel, Siegenbeek van Ileukelom,, Drucker, Kerstens, Cock en Fockema Andrea*. Afwezig de heeren: Driessen, Kaiser, HasselbachDe Vries, Van Kempen, Van Hoeken, Kroon, Van Rhijn, Pera, Van Hamel, Van Lidth de Jende, Zaaijer- en De Slurler. De notulen van het verhandelde in de vergadering van 20 Mei j.l. worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen: 1°. Missive van de Ged. Staten van Zuid-Hollanddd. 17/21 Mei j.l., houdende mededeeüng dat bij Koninkl. Besluit van 8 Mei jl. n°. 43, vergunning is verleend om op de openbare lagere school der 3e klasse n°. 3 tot 1 Juli 1898 meer dan 600 leerlingen gelijktijdig toe te laten. 2°. Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken dd. 25 Mei j.l. N°. 3234 1 afd. O, houdende mededeeüng dat voor 1897 ten behoeve van het Gymnasium een rijkssubsidie van f 9325 is verleend. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Verzoek van Mevrouw Schotel geb. Broese van Groenou, om vrijstelling van de betaling van Schoolgeld, Middelb. Onder wijs, over het laatste kwartaal van den cursus 1896/'97. 2°. Idem van P. W. Bosboomom restitutie van betaald schoolgeld, Lager onderwijs, over de maand April jl. 3°. Idem van Prof. II. Kamerlingh Onnes, om vrijstelling van de betaling van schoolgeld, Middelbaar Onderwijs, voor den leerling M. J. Lafeber, over het laatste kwartaal van den cursus 1897/'98. Worden gesteld in handen van Burg en Weth. 4°. Verzoek van C. II. Bernard, om benoemd te worden tot Stadsuurwerkmaker. 5°. Idem van M. Van Klinken, om varkens te houden en te mesten in het perceel Lage Rijndijk N°. 10 Worden gerenvoveerd aan Burg. en Weth. ter afdoening. 6°. Idem van P. Koning, om vrijstelling van de betaling van schoolgeld voor zijn zoon, die met April het Gymnasium heeft verlaten, over het laatste kwartaal van den cursus 1896,'97. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. De Voorzitter. In de vorige vergadering is benoemd tot tweede lid van het hoofd-stembureau de heer Van Kempen, lid van den gemeenteraaddie mij heeft verzocht om ditmaal van die functie te worden ontheven. Ik geloof, dat daartegen geen bezwaar zal bestaan, en stel daarom voor, nu wij toe vallig zitting hebben, den heer Van Kempen van de functie te ontheffen en alsnog wijziging te brengen in de samenstel ling van het hoofdstembureaudoor de benoeming van een tweede lid in dat bureau. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt tot de dadelijke behandeling besloten. De Voorzitter. Ik rioodig de heeren Zillesen, Siegenbeek van Heukelom en Cock uit met mij het stembureau uit te maken. Achtereenvolgens worden nu benoemd: 1°. Tot tweede lid in het hoofd-stembureau de heer Dr. P. J. Kaiser, met algemeene stemmen; 2°. tot plaatsvervangend lid in datzelfde stembureau, waarin door de benoeming sub 1° eene vacature is ontstaande heer J. Korevaar P.Azn.. met algemeene stemmen 3°. tot plaatsvervangend lid in het tweede stemdistrict, waarin de heer Korevaar zitting had, de heer S. Thors, met alge meene stemmen. Aan de orde is: I. Benoeming van een Tweeden Geneesheer van het Krank zinnigengesticht «Endegeest". (Zie lng. St. n°. 123). Benoemd wordt de heer J. Van der Kolk met 13 stemmen; 1 stem is uitgebracht op den heer H. Burgerhout. De Voorzitter. Ik dank de heeren voor hunne welwillende medewerking. II. Voorstel tot het verleenen van eene geldelijke vergoeding aan de leden der Commissie, belast geweest met het instellen van een onderzoek in de Bank van Leening. (Zie lng. St. n°. 124). III. Voorstel tot vaststelling van eene Concept-indeeling der gemeente in drie kiesdistricten voor de verkiezing van leden van den Gemeenteraad. (Zie lng. St. n". 122). Beide voorstellen worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten. Te Leiden, ter Boekdrukkerij van J. J. Groen Zoon.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1897 | | pagina 1