DONDERDAG '20 MEI 1897. 55 Zitting van Donderdag 20 Mei 1897, geopend des namiddags te drie uren. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1°. Benoeming van inwoners der gemeente, tevens kiezers in het kiesdistrict, voor den tijd van twaalf maanden tot leden of plaatsvervangende leden van de stembureaux (118). 2°. Aanwijzing van een lid van den Gemeenteraad om, zoo noodig, als plaatsvervanger op te treden van den Burge meester als Voorzitter van het Hoofdbureau voor de eventueele stemming en herstemming voor de benoeming van een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op den 15den en 25sten Juni a. s. 3°. Benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden in het Hoofdstembureau en van de voorzitters, leden en plaatsvervangende leden in de zeven overige stembureaux voor de stemmingen bedoeld sub. 2. 4°. Verzoek van de Wed. C. H. F. Jeltes—Buvn, om vrijstelling van schoolgeld, Hoogere Burgerschool voor Meisjes. (113). 5°. Idem van Dr. F. Pijper, om terugbetaling van schoolgeld, lager onderwijs. (114). 0°. Idem van Mej. C. C. J. Boer, om ontslag als derde onder wijzeres aan de Meisjesschool 2,lfi Klasse (115). 7°. Voorstel omtrent het gebruik van de Gehoorzaal voor de tentoonstelling van teekeningen en de eindexamens der Hoogere Burgerschool voor Jongens (117). 8°. Verzoek van P. Werkman, om vrijstelling van schoolgeld, Hoogere Burgerschool voor Jongens. (120). 9°. Voorstel tot vaststelling van het bedrag van het school geld voor V. Hvmans, leerlinge der Kweekschool voor onderwijzers. (121). Tegenwoordig zijn 17 leden, als de heeren: Zillesen, Verheij van Wijk, Van Lidth de Jeude, Verster van Wulverhorst, Van Dissel, Dekhuijzen, Fockema Andreae, Korevaar, Van Rhijn, De Vries, Kaiser, Juta, Zaaijer, Kroon, Stadhouder, De Goeje, Drucker, alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig de heeren: Siegenbeek van Heukelom, Driessen, ITasselbach, Van Kempen, Van Hoeken, Cock, Pera, Van Hamel, Kerstens en De Sturler. De Notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 13 Mei worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat is ingekomen: Missive van S. A. Schoevers en J. G. Den Tonkelaar, hou dende dankbetuiging voor de hun bij raadsbesluit van 13 Mei j.l. toegekende gratificatie van f 100, wegens bewezen buiten gewone diensten als beambten in de Stads-bank van leening. EdelAchtb. Heeren! De ondergeteekenden S. A. Schoevers en J. G. Den Tonke laar, beambten bij de Stedelijke Bank van Eeening zegden Uwen Raad beleefd dank voor de aan hen verleende gratifi catie bij besluit van 13 dezer. Met verschuldigden eerbied U.E.Achtb. Dw. Dienaren S. A. Schoevers, Leiden, 18 Mei 1897. J. G. Den Tonkelaar. Aan den Gemeenteraad. Wordt voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Verzoek van L. G. Baron van Boetzelaar, om afschrijving van plaats, directe belasting, dienst 1897, wegens woonplaats verandering. 2°. Verzoek van de wed. A. J. B. OhlmannRaat te Voor schoten, om restitutie en vrijstelling van de betaling van schoolgeld voor haren zoon, die sedert 23 Februari j.l. de lessen aan het Gymnasium niet meer heeft bijgewoond. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. Aan de orde is: I. Benoeming van inwoners der gemeente, tevens kiezers in het kiesdistrict, voor den tijd van twaalf maanden tot leden of plaatsvervangende leden van de stembureaux. (Zie Ing. St. n°. 118). De Voorzitter. Gelijk de heeren misschien reeds hebben opgemerkt, komt in voordracht 118 een drukfout voor, n. 1. »2°." moet staan voor »zoo noodig" enz. Deze inwoners worden benoemd voor twaalf maanden. Het zou evenwel kunnen zijn, dat geen stemming voor de Tweede Kamer noodig was, dus moet »2°." aan de aangeduide zinsnede voorafgaan. In de tweede plaats wensch ik voor te stellenhierbij toe te passen de bepaling van het reglement van orde, dat de benoeming van leden voor de stembureaux kan plaats hebben zonder de personen een voor een te benoemen, welke bepa ling ik meen, dat hierbij ook van toepassing is. Dus stel ik voor op één biljet alle namen in te vullen. Aldus wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stem ming besloten. De Voorzitter. Ik noodig de heeren Verheij van Wijk, Fockema Andreae en Kaiser uit met mij het stembureau uit te maken Benoemd worden met algemeene stemmen de heeren A. J. Van Achterberg. G. F. Alsche. H. Van Andel. A. Van Asperen. Mr. P. M. Von Baumhauer. B. Blankenberg. A. Boekwijt. P. J. M. Boonekamp. J. 11. Van der Burg. P. J. Burgersdijk. H. L. A. Van Campen. L. J. Cohen. A. Corts. C. Th. Driessen. M. .1. Eigeman. P. Fontein Jr. C. Goekoop. Mr. J. H. Goudsmit. J. M. P. De Graaf. Mr. II. B. Greven. E. Groen. G. Groen. J. A M. A. Grondhout. D. Hartevelt Hz. F. F. W. Heintz. Dr. D. C. Hesseling. J. J. Van Hoeken. 11. J. Jesse. Mr. C. II. P. Klaverwijden. J. R Koopmans van Boekeren. C. H. Kouw. J. J. Ter Laag. Mr. R. B. Ledeboer. W. C. Lenderink. Mr. J. C. Van der Lip. J. J. V anMasij k I luyser v. Reenen. W. C. Mulder. Dr. J. W. Muller. L. E. Nieuwenhuizen. H. J. Van Nouhuijs. C. G. Van Oerle. Mr. J. Oppenheim. C. D. Van Paddenburg. A. Parmentier. C. H. Pleyte. N. F. Reijst. T. Ritman. Dr. P. H. Roessingh. C. R. Van Ruvven. A. P. W. Sanders. B. H. J. Schmier. K. L. Van Schouwenburg. A. D. D. Schretlen. C. A. Simonis. Mr. M. P. Sipkes. Mr. O. W. Sipkes. W. Splinter. L. Spruyt. S. Thors. C. C. Tieleman. Mr. J. G. J. Toutenhoofd. G. De Vink. A. N. Visser. Mr. H. Vos. C. Wassenaar. M. H. Van Waveren. .T. Weeder. F. G. De Wilde. .T. H. Van den Worm. J. C. Zaalberg. J. B. Zuurdeeg. W. C. Zuurdeeg. II. Aanwijzing van een lid van den Gemeenteraad om, zoo noodig, als plaatsvervanger op te treden van den Burgemeester als Voorzitter van het Hoofdbureau voor de eventueele stem ming en herstemming voor de benoeming van een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op den '15'ien en 25sten Juni a. s. Benoemd wordt met algemeene stemmen de heer II. C. Juta. III. Benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden in het Hoofdstembureau en van de voorzitters, leden en plaatsvervangende leden in de zeven overige stembureaux voor de stemmingen bedoeld sub. 2. De Voorzitter. Ik merk hier bij opj dat weder het be doelde art. van ons reglement van orde kan worden toege past met dien verstande evenweldat voor alle stembureaux het eerste lid, wiens naam op dien van den voorzitter volgt zal worden geacht te zijn het eerstbenoemde lid, omdat vol gens de kieswet het eerstbenoemde lid van het stembureau den voorzitter moet vervangen. Bij de benoeming der plaatsvervangers is die volgorde niet in acht te nemen. Benoemd worden achtereenvolgens: a. In Stemdistrict I. (Hoofdstembureau) Raadhuis: tot leden, de heeren 1°. Prof. Dr. T. Zaayer, met 16 stemmen, terwijl een stem is uitgebracht op den heer Mr. H. L. Drucker; 2°. A. E. Van Kempen, met algemeene stemmen; tot plaats vervangende leden,,de heeren P. L. C. Driessen, F. A. Ver ster van Wulverhorst en Dr. P. J. Kaiserallen met algemeene stemmen. b. In Stemdistrict II. (School aan de Heerenstraat): tot voorzitter, de heer Prof. Dr. M. J. De Goeje, en tot leden, de heeren: 1°. Dr. A. Van Rhijn, 2°. Mr. R. B. Ledeboer, allen met algemeene stemmentot plaatsvervangende leden de heeren J. Korevaar P.Az., Mr. C. H. P. Klaverwijden, beiden met algemeene stemmen, en de heer A. J. Van Achterberg, met 15 stemmen, terwijl 2 stemmen zijn uitgebracht op den heer P. J. Burgersdijk. c. In Stemdistrict III. (School aan de Gortestraat): tot voorzitter, de heer Dr. M. C. Dekhuyzentot leden, de heeren

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1897 | | pagina 1