DONDERDAG 13 MEI 1897. 51 Zitting van ]>on<ler<lag 13 Mei 1S97, geopend des namiddags te twee uren. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1°. Voorstel omtrent de regeling der jaarwedde van den Bewaarder der Stadstimmerwerf. (86) 2°. Benoeming van een Bewaarder der Stadstimmerwerf. (86) 3°. Verzoek van Mr. J. M. Meiss, om terugbetaling van school geld, Lager onderwijs. (83) 4°. Idem van J. M. C. Paap, om ontslag als onderwijzer aan de school Heerenstraat (84) 5°. Voorstel tot aanwijzing van stemlokalen voor de verschil lende stembureaux. (97) 6°. Idem tot opneming in het Pensioenfonds van den Genees heer-Directeur van het Krankzinnigengesticht Endegeest en verdere beambten. (85) 7°. Suppletoire staat van begrooting,dienst.l897, ad ƒ224107.85*. Kosten van op- en inrichting van het Krankzinnigenge sticht Endegeest enz. (87 en 92) 8°. Voorstel omtrent de tijdelijke aanstelling van twee amb tenaren ter Secretarie. (89) 9°. Idem van Commissarissen der Bank van Leening tot het verleenen van eene toelage aan twee beambten dier in stelling. (90) 10°. Verzoek van F. De Boer, om vrijstelling van schoolgeld, Hoogere Burgerschool voor Jongens. (91) 11°. Idem als voren van H. F. Hoosemans. (94) '12°. Voorstel omtrent de regeling van de bezoldiging van het onderwijzend personeel der school Heerenstraat. (93) 13°. Voorstel omtrent het leggen van een brug over de sloot langs den Hooger voort weg door C. J. L. Van der Meei. (98) 14°. Idem tot onderhandsche verpachting van de tienden onder Leiderdorp. (96) 15°. Rekening van de Vereeniging tot bevordering van den bouw van werkmanswoningen, over 1896. (110) 16°. Verzoek van de Vereeniging tot bevordering van den bouw van werkmanswoningen, omtrent het stratenplan op het terrein van de voormalige Eendenkooi aan den Heeren singel en het verleenen van rentegarantie voor eene tweede geldleening. (99 en 111) 17°. Idem van J. Van Raven, om terugbetaling van school geld lager onderwijs. (100) 18°. Idem als voren van de weduwe P. M. J. Jeltes, geboren F. Van Daalen (101) 19°. Idem van L. H. De Jongh, omtrent het dempen van een sloot langs den Hoogen Rijndijk. (103) 20°. Voorstel omtrent wijziging van het besluit op de heffing van havengeld. (102) 21°. Idem tot aankoop van terrein aan den Maresingel voor de oprichting van de vijfde school van de derde klasse. ('107 en 116). 22°. Idem omtrent de overneming van de straten enz. van Vreewijk. (108) 23°. Idem omtrent bestrating van een gedeelte van den Haar lemmerweg. (105) 24°. Idem omtrent telefonische aansluiting van de politiepost huisjes. (104) 25°. Verzoek van G. Ritman c. s. om het gebruik van de' Gymnastiekschool voor gymnastische oefeningen. (109) 26°. Idem als voren van de Leidsche Gymnastiek- en Scherm- vereeniging Hercules. (109) 27°. Voorstel tot afstand van eene kaart, zich bevindende in het Archief, voor het Algemeen Rijksarchief te '5 Graven- hage. (106) 28°. Kohier der Plaatselijke Directe Belasting, dienst 1897, (Eerste gedeelte). Tegenwoordig zijn 22 leden, als de heeren: Kaiser, De Goeje, De Vries, Kroon, Van Kempen, Hasselbach, Van Hamel, Van Lidth de Jeude, Pera, Verheij van Wijk, Zaaijer, Drucker, Zillesen, Fockema Andreae, Van Dissel, Cock, Dekhuijzen, Juta, Verster van Wulverhorst, Korevaar, Van Rhijn en Van Hoeken. Afwezig de heeren Driessen, De Sturler, Stadhouder, Siegen- beek van Heukelom en Kerstens. De Notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 15 April worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen: 1°. Missive van de Ged. Staten van Zuid-Holland, dd. 13/16 April j.l. B. N°. 273 (2e afd.) G. S. n°. 54, waarbij de ontvangst wordt bericht van de in afschrift medegedeelde door den Raad op 1 April j.l. vastgestelde verordening op de straatpolitie. 2°. Missive van de wed. Omvlee geb. Van Velzen, houdende dankbetuiging voor de haar toegekende toelage van '100 'sjaars na bekomen eervol ontslag als Stads-vroedvrouw. 3°. Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken dd. 26 April j.l. N°. 2557, houdende mededeeling dat de wijziging der verordeningen regelende het getal der leeraren aan het Gymnasium en de Hoogere Burgerschool voor Jongens en het bedrag hunner jaarwedde wordt goedgekeurd. 4°. Missive van de Ged. Staten van Zuid-Holland, dd. 20/26 April jl. B. N°. 1538 (le afd.) G. S. n°. 21, houdende mededeeling dat bij Koninklijk Besluit van 13 April j.l. ver gunning is verleend om op de openbare school der 3e klasse n°. 2 tot 1 Juli 1898 meer dan 600 kinderen gelijktijdig toe te laten. 5°. Disposifie van de Ged. Staten van Zuid-Holland dd. 27/30 April j.l. B N°. 1228 (3e afdG. S. n°. 84/2 ten geleide van het goedgekeurd raadsbesluit van 15 April j.l tot verhooging der begrooting dienst 1897 in ontvangst en uitgaaf met 9180 voor den aankoop van het huis Lammermarkt hoek Korte Mare met bovenhuizen. 6°. Dispositie als voren dd. 27/29 April j.l. B N°. 1228 (3e afd.) G. S. n°. 84/1 ten geleide van de goedgekeurde raads besluiten van 15 April j. 1. tot onderhaudsche verhuring van het aangekochte land bij Endegeest aan J. Van der Wilk en tot onderhandschen aankoop van het huis met bovenwoning aan de Lammermarkt hoek Korte Mare. 7°. Missive van de Ged. Staten van Zuid-Holland, dd. 4/10 Mei j.l. B. N°. 1289 (3e afd.) G. S. n°. 72, houdende mededeeling dat het bij wijze van voorschot aan deze gemeente uit te betalen subsidie in de kosten van het lager onderwijs voor 1897 nader is bepaald op 41116.78, in verband met de aan Leiden gekomen school in de Heerenstraat. Worden voor kennisgeving aangenomen. Door den Voorzitter worden overgelegd: 1°. Verzoek van H. Moll, om afschrijving van plaatsel. directe belasting, dienst 1897, wegens woonplaatsverandering. 2°. Nader verzoek van W. F. Blom, om vermindering van zijn aanslag in de plaatsel. directe belasting, dienst 1896. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 3°. Verslag van het Bestuur der vereeniging tot bevordering van den bouw van werkmanswoningen over 1896. Wordt opgenomen in het Gemeenteverslag. 4°. Rekeningen, dienst 1896, van de Stedelijke Gasfabriek en van de Bank van Leening met de verslagen omtrent die beide instellingen. De rekeningen worden gesteld in handen van de Commissie van Finantiën en de verslagen op te nemen in het Gemeente verslag. 5°. Staat van af- en overschrijving dienst 1896 van de Sted. Bank van Leening. Wordt gesteld in handen van de Commissie van Financiën. 6°. Verzoek van de wed. C. H. F. Jeltes, geb. Buyn, om vrijstelling van de betaling van schoolgeld, Middelb. Onderw., over het laatste kwartaal van den cursus 1896/97. 7°. Verzoeken van de wed. J. Groll en Mej. A. E. Groll, om afschrijving ven plaatsel. dir. belasting dienst 1896, wegens woonplaatsverandering. 8°. Verzoek van Dr. F. Pijper, om teruggave van betaald schoolgeld, lager onderwijs over de maand April. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 9°. Suppletoire Staat van begrooting en Staat van af- en overschrijving, beide dienst 1896 op de begrooting voor de Stedel. Werkinrichting. Wordt gesteld in handen van de Commissie van Financiën. 10°. Verzoek van P. Werkman, om vrijstelling van de betaling van Schoolgeld Middelb. Onderw. voor zijn pupil Henry Meyer, over het laatste kwartaal cursus 1896/97. 11°. Verzoek van Mej. C. C. J. Boer, om ontslag uit de betrekking van onderwijzeres aan de Meisjesschool 2e klasse tegen 15 Augustus a. s. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 12°. Missive van Commissarissen der Sted. Bank van Leening ten geleide van het rapport uitgebracht door de Commissie, door Commissarissen belast met het onderzoek in de Bank niet alleen naar het aantal, maar ook naar den inhoud en de waarde der panden, zoomede van de boeken, zoowel in de Hoofd- als in de beide Hulpbanken. Wordt ter inzage van de leden in de leeskamer nedergelegd. '13°. Verslag omtrent den toestand der gemeente over 1896. Wordt gedrukt en aan de leden toegezonden. 14°. Adres van G. J. Van Izenburg en andere slagers omtrent aanbesteding van vleesch waren voor het Krankzinnigengesticht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1897 | | pagina 1