GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 53 IJfGEKOMEïf STUKKEJT. No 107. Leiden, 7 Mei 1897. In de raadszitting van 15 April j.l. werd in behandeling gebracht het voorstel omtrent de oprichting van eene school 3de klasse aan de Heerenstraat en besloten dat de vijfde school van de 3de klasse niet zal worden opgericht op het terrein van de kleedenklopperij en werden Burgemeester en Wethouders uitgenoodigd efene geschikte plaats aan te wijzen in het Noorden of Noord-Oosten van de stad, tot het stichten van eene nieuwe school. Ter uitvoering van dit besluit zijn door ons onverwijld de noodige onderzoekingen ingesteld en onderhandelingen aan geknoopt met de eigenaren van verschillende perceelenge legen op terreinen die voor de oprichting van de school meer of minder in aanmerking konden komen. De uitslag van het ingestelde onderzoek is u medegedeeld in de zitting met gesloten deuren van 6 Mei j.l. en bij de behandeling van dit punt bleek dat Uwe Vergadering de voorkeur gaf aan het terrein van den heer Jan Filippo Hz., gelegen aan den Marensingel tusschen de Heerenbrug en den verbindingsspoorweg van de Gasfabriekwaarvan ongeveer 1300 centiaren zullen benoodigd zijn voor de oprichting van de school, zijnde het oostelijk deel van het aan den heer Filippo toebehoorend weiland gelegen in den Stadspolder Sectie K ij0. 161. De koopsom bedraagt f 3,50 per centiarealzoo ongeveer f 4550,-. b De verkoop moet ten gevolge van de plaats gehad hebbende onderhandelingen, worden aangegaan onder de volgende voor waarden: dat het terrein dadelijk kan worden aanvaard, de geheele diepte van het terrein, 50 meters, moet worden over genomen, de verkoóper vrij blijft wat betreft de beschikking over het overige hem aldaar toebehoorend terrein, voor reke ning van den kooper een sloot of afscheiding wordt gemaakt, de betaling geschiedt bij de aanvaarding, en de kosten komen voor rekening van den kooper. liet voorloopig opgemaakt plan van schoolbouw betreft een schoolgebouw met verdieping bevattende 12 leerlokalenspeel plaats en een lokaal voor zang- en vrije en orde-oefeningen der gymnastiek, tevens kunnende dienen als speelplaats bij ongunstig weder. De kosten zijn voorloopig geraamd voor het schoolgebouw met speelplaats op f 34000,lokaal voor vrije- en ordeoefe ningen f 2500,—terreinophooging f 500,afrastering van het terrein f 500,=en toegangsbrug over de singelsloot 500,te zamen f 38000,waarbij nog te voegen de kosten van meubilair, geraamd op f 4650, Verder zal de Heerenbrug moeten worden verbeterd en verbreed, doch die uitgave kan niet gerekend worden het gevolg te zullen wezen van schoolbouw ter plaatse, omdat toch reeds het voornemen bestond tot verbetering van deze brug over te gaan. Wij geven Uwe vergadering alsnu in overweging, behoudens de goedkeuring van Gedeputeerde Staten zoowel wat betreft den aankoop van terrein als wat aangaat de bepaling van de plaats waar het schoollokaal zal zijn gevestigd, in gevolge art. 19 der Wet op het Lager Onderwijs, te besluiten: 1°. tot aankoop van den heer Jan Filippo Hz. van een gedeelte weiland, gelegen aan den Maresingel tusschen de Heerenbrug en den verbindingsspoorweg van de Gasfabriek, ter grootte van ongeveer 1300 centiaren, lang ongeveer 26 en diep ongeveer 50 meter, of zooveel meer of minder als voor de stichting van het schoollokaal noodig zal blijken, zijnde het oostelijk deel van het aan den heer Filippo voor noemd toebehoorend weiland, gelegen in den stadspolder, kadastraal bekend Sectie K n°. 161tegen betaling van een koopsom van f 3,50 per centiare bij de aanvaarding en de kosten van overdracht en onder bepaling dat het gekochte dadelijk bij de overdracht wordt aanvaard, dat de verkooper vrij blijft wat betreft de beschikking over het overige aldaar gelegen hem toebehoorend terrein, en dat voor rekèning vah den kooper eene sloot of afscheiding worde gemaakt. 2°. dat op het aangekocht terrein vermeld sub '1de vijfde school voor de derde klasse bestemd voor een 600-tal leerlingen zal worden opgericht. De plannen van den schoolbouw zullen met de voorstellen tot voorziening in de noodige gelden te zijner tijd aan Uwe Vergadering worden aangeboden. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 108. Leiden, 7 Mei 1897. Ten gevolge van de grensverandering waardoor het terrein Vreewijk binnen het gebied van de gemeente Leiden is gekomen, heeft de overneming van de straten met toebehooren in eigendom zijnde bij de eigenaren van Vreewijk, door de gemeente Leiden een punt van overweging uitgemaakt en zijn daaromtrent velerlei onderhandelingen gevoerd met den gemachtigde van bedoelde eigenaren, den heer W. Kok, architect alhier. Door de Commissie van Fabricage is te dier zake een onderzoek ingesteldwaaruit is gebleken dat alle straten hoewel over het algemeen de toestand daarvan niet ongustig is te noemen en het voor den aanleg der straten gebezigd materiaal deugdelijk is, zonder onderscheid zullen moeten worden verstraat en dat op het terrein geen eigenlijke faecaalriolen aanwezig zijn, alleen kolkriolen van verglaasd engelsch aarden buizen, terwijl in den afvoer der faecaliën door cementen beerputten wordt voorzien. Bij de gevoerde onderhandelingen omtrent de vergoeding door de eigenaren van Vreewijk aan de gemeente te betalen voor de overneming der straten, trottoirs en kolkloozingen, heeft uit den aard der zaak op den voorgrond gestaan de overweging dat de gemeente geen finantieel nadeel mag lijden ten gevolge van de ten haren laste komende uitgaven voor het brengen van de straten enz. in voldoenden staat. Wij kunnen U thans mededeelen dat wij met den gemach tigde van de eigenaren van Vreewijk ter zake tot overeen stemming zijn gekomen. Wij hebben n.l. aangeboden de overneming aan den Gemeenteraad voor te stellen wanneer door de eigenaren van Vreewijk voor de overneming door de gemeente loeiden in eigendom en voortdurend onderhoud in eens aan de gemeente Leiden wordt betaald f 1,25 per centiare (de opper vlakte der bestrating bedraagt ongeveer 6500 centiaren) en de eigenaren de verplichting op zich nemen om, wanneer later bij het schoonmaken en verleggensommige kolkriolen mochten blijken in slechten staat te verkeeren, de kosten "van vernieuwing dier kolkriolen te vergoeden. Met dit aanbod hebben de eigenaren van Vreewijk zich over het algemeen kunnen vereenigen. Bij missive van 5 Mei j.l. werd ons door den heer Kokals daartoe door de eigenaren van Vreewijk gemachtigd, medegedeeld dat zij zich met den inhoud van ons laatste schrijven vereenigen, doch zich ver- oorlooven in overweging te geven: 1°. dat de oppervlakte van de te herslraten bestrating vooraf worde bepaald. 2°. dat de betaling van het verschuldigd bedrag zal plaats hebben, ad f 1,25 per centiare, niet in eens, maar in vijf jaarlijksche termijnen. 3°. dat de vernieuwing van sommige kolken en riolen, die in slechten staat mochten blijken te verkeeren, niet zonder voorkennis van den gemachtigde of die hem vervangt, zal geschieden. Wij hebben geen bezwaar ons met dit laatste voorstel te vereenigen, zoodat wij Uwe Vergadering in overweging geven van de eigenaren van Vreewijk in eigendom en voort durend onderhoud over te nemen de straten, trottoirs met de kolkloozingen gelegen in Vreewijk tegen betaling door de eigenaren van Vreewijk aan de gemeente van een bedrag van f 1,25 per centiare ter tegemoetkoming in de kosten voor de verstrating en het in orde brengen van de kolken onder bepaling: 1°. dat de oppervlakte van de over te nemen straten en trottoirs door opmeting vooraf worde bepaald; 2°. dat de vergoeding ad f 1,25 per centiare door de eigenaren van Vreewijk in vijf jaarlijksche termijnen aan de gemeente worde betaaldde eerste termijn op l Juli 1897, de tweede op 1 Juli 1898, de derde op 1 Juli 1899, de vierde op 1 Juli 1900 en de vijfde op 1 Juli 1901; 3°. dat tot zeker heid van de betaling de in Vreewijk gelegen eigendommen van de eigenaren van Vreewijk hypothecair worden verbonden ten behoeve van de gemeente Leiden 4°, dat de eigenaren van Vreewijk de verplichting op zich nemen om, wanneer later bij het schoonmaken en verleggen sommige kolkriolen mochten blijken in slechten staat te ver keeren, de kosten van vernieuwing dier kolkriolen aan de gemeente te vergoeden en dat tot die vernieuwing der kolk riolen door de gemeente niet zal worden overgegaan zonder voorkennis van den gemachtigde der eigenaren van Vreewijk 5°. dat de kosten van overdracht komen voor gemeen schappelijke rekening van kooper en verkooper en de kosten van het hypothecair verband komen ten laste van de eigena ren van Vreewijk. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 109. Leiden, 6 Mei 1897. Onder overlegging van nevensgaande verzoeken geven wij na ingewonnen advies van den Directeur der Kweekschool voor onderwijzers belast met de regeling van het onderwijs in de gymnastiek, in overweging tot wederopzeggens vergun ning te verleenen om de Gymnastiekschool te gebruiken aan G. Ritman c. s. op Dinsdag des avonds van 8 tot 10 uren en

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1897 | | pagina 1