GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 39 IET0EK09EE9T STUKKEI. N°. 71. Leiden2 April 1897. Naar aanleiding van nevensgaand verzoek van Air. J. Luijten geven wij Uwe Vergadering in overweging, aan adressant, wegens vertrek uit de gemeente met uit. Aprilvrijstelling of terugbetaling te verleenen van schoolgeld voor zijn dochter, leerlinge der Meisjesschool le klasse, over de maanden Mei en Juni tot een bedrag van f 10. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan den Raad der gemeente Leiden. Geeft met verschuldigden eerbied te kennen ondergeteekende, Mr. J. LuijtenO -I. ambtenaar met verlof, dat zijn dochtertje Carolina wegens vertrek uit Leiden niet langer van het onderwijs aan de school van Mej. Maclaine Pont kan genieten dan tot uit0. April a. s. dat hij daarom gaarne vrijstelling zou verzoeken van de betaling van schoolgeld over Mei en Juni, zoodat hij zou kunnen volstaan met in plaats van over een kwaartaalalleen over de maand April schoolgeld te betalen. Reden waarom hij bescheidenlijk verzoekt hem die wel te willen toestaan. 't Welk doende enz. Leiden31 Maart '1897. N°. 72. Leiden5 April 1897. Wij hebben de eer LT mede te deelen dat door ons bij openbare veiling op 3 April j.l. ten overstaan van den Notaris Mr. J. A. F. Coebergh gehoudenvoor de gemeente voor de som van 8500,— is aangekocht het woonhuis met twee afzonderlijke bovenwoningen en kantoor te Leiden aan de Nieuwe Mare n°. 15 en aan de Lammermarkt n°. 65 en 67, kadastraal bekendsectie B n°. 1906 en 1907 te zamen groot 2 aren en 6 centiaren Wij achten het in het belang van de gemeente dat zij de vrije beschikking erlangt over deze perceelen op grond dat in het perceel gelegen aan de Lammermarkt, zooals Uwe Vergadering bekend is, het Hulpkantoor B der Bank van Leening is gevestigd, zijnde dit voor dat doel gehuurd voor de som van 290,— per jaar, terwijl deze huur in het vol gend jaar afloopt. Dit gedeelte der gemeente is voor hulpkantoor uitnemend gelegenzoodatwanneer het perceel ten gevolge van veran dering van eigenaar niet meer had kunnen worden inge huurd, een nadeelige invloed op de Bank van Leening en de personen die daarvan gebruik moeten maken zoude wor den uitgeoefend. De gekochte perceelen bevinden zich in goeden staat en het perceel n°. 15 Nieuwe Mare zoomede het bovenhuis gelegen aan de Lammermarkt zullen voor een redelijken prijs door de gemeente kunnen worden verhuurd. Tot de veilconditiën behoort dat de kooper, behoudens gestanddoening van de huur, het gekochte kan aanvaarden op '1 Mei 1897, op welk tijdstip de kooppenningen moeten worden betaaldmet uitzondering van het huis aan de Mare n°. 15, hetwelk bij de verkoopster in eigen gebruik is en dat door den kooper eerst in bezit en genot kan worden aanvaard op 1 Augustus 1897terwijl de kooper verplicht is tegelijk met de betaling der kooppenningen te voldoen de som van 24,17 voor huurpenningen van 1 April 1897 tot 1 Mei d. a. v. van het kantoor met bovenwoning onder het veikocht perceel begrepen, zoodat de op 1 Juli a. s. verval lende termijn van 3 maanden geheel door den kooper wordt genoten. De grondlasten bedragen 45,63 en loopen van 1 Mei 1897 af voor rekening van den kooper en worden bij den koopprijs tot ultimo December 1897 voldaan De kosten op den koop vallende, bedragen 8% van den koopprijs ad 8500,dus 680, Wij geven Uwe Vergadering alsnu in overweging: 1°. te besluiten tot aankoop van de bovengenoemde per ceelen gelegen aan de Nieuwe Mare n°. 15 en aan de Lam mermarkt n°. 65 en 67, kadastraal bekendgemeente Leiden, Sectie B n°. 1906 en 1907, te zamen groot 2 aren 6 centiaren voor een koopsom van 8500,— bedragende de kosten 680,—, de gelden te vinden uit de Buitengewone Ontvangsten, Opbrengst van Geldleening; 2°. vast te stellen den hierbij overgelegden suppletoiren staat van begrootingstrekkende tot verhooging van de begroo ting, dienst 1897, in ontvangst en uitgaaf met 9180, Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 73. Leiden, 8 April 1897. Wij hebben de eer Uwe Vergadering in overweging te geven het schoolgeld voor de volgende leerlingen der kweekschool voor onderwijzers, elders woonachtig, vast te stellen op het hierna vermeld bedragCatharina Cornelia Maria Fortgeris te Hazerswoude op 2,per vak per kwartaal, op grond dat de inkomsten van haar vader, A. Fortgens, vallen tusschen 1000.en 2000.en voor Cornelis Quak teNieuwveen, op ƒ1.25 per vak per kwartaal, op grond dat diens inkomsten vallen tusschen 600.— en 1000. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 74. Leiden, 8 April 1897. Wij hebben de eer U mede te deelen dat de krachtens raadsbesluiten van 11 en 25 Maart jl. van de erven Gevers van Endegeest aangekochte perceelen land gelegen onder de gemeente Oegstgeest nabij Endegeest op nevensgaande kaart aangeduid met de nummers 1, 2 en 3, niet zijn verhuurd, terwijl het krachtens raadsbesluit van 25 Maart j. 1. aan gekocht perceel grond op de kaart niet gekleurd en gelegen aan den straatweg is verhuurd tot November aanstaande. Omtrent de verhuring van bovenbedoelde perceelen 1, 2 en 3 zijn door ons onverwijld na de besluiten tot aankoop onderhandelingen aangeknoopt, ten gevolge waarvan Cornelis Leendert Van der Wilk, wonende op Rijngeest onder Oegst geest, zich bereid heeft verklaard die perceelen tot Kerstmis aanstaande te huren voor 1000,- onder bepaling dat de huur met 75,wordt verminderd, wanneer perceel n°. 1 mocht benoodigd wezen ten behoeve van het Krankzinnigen gesticht. Wij achten dit aanbod aannemelijk, terwijl 'alsdan tegen den afloop van die huur, alle perceelen gezamenlijk te huur zullen kunnen worden aangeboden. Wij geven Uwe Vergadering op grond van het voren staande in overweging te besluiten tot onderhandsche ver huring van de hierna vermelde perceelen aan Cornelis Leen dert Van der Wilk, wonende onder Oegstgeest, tot Kerstmis van dit jaar voor de som van 1000.—, als: 1°. een perceel weiland met daarop gebouwde schuur, gelegen ten Oosten van het gesticht Endegeest in het Buiten water onder de gemeente Oegstgeest, Kadaster Sectie E, n°. 1695 en 1696, te zamen groot l hectare, 20 aren, 95 centiaren 2°. een perceel weiland en bosch, gelegen ten Zuiden en Oosten van het vorige perceel, in het Buitenwater onder de gemeente Oegstgeest, uitkomende aan de Endegeester Wate ring, Kadaster Sectie E, n°. 50 en 1697, gedeeltelijk, te zamen groot ongeveer 7 hectaren, 30 aren, 10 centiaren; 3°. een partij weiland en bosch, gelegen ten Zuid-Oosten van het vorige perceel, in het Buitenwater onder de gemeente Oegstgeest en uitkomende aan de Endegeester Watering, Kadaster Sectie E, n°. 41, 42..43 en 44 gedeeltelijk, tezamen groot 4 hectaren, 60 aren, 66 centiaren, onder bepaling dat de huur met 75,wordt verminderdwanneer mocht worden besloten over perceel n°. 1 te beschikken ten behoeve van het Krankzinnigengesticht Endegeest. Het geheele te verhuren terrein heeft alzoo een grootte van 13.11.71 hectaren, zoodat de huurprijs bedraagt ruim ƒ76. per hectare. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 75. Resultaten der waarnemingen aan de Gasfabriek te Leiden van LICHTSTERKTE. nemingen aan de Gast 16-22 Maart 1897. 1 Maart. 16 6.15-8 - 7 16.2 2 17 6.15-8.15 8 16.2 3 18 6.15-8.15 7 16. 4 19 6.15-8.- 8 16.2 5 20 6.15-8.15 7 16.8 6 21 6.15-8.15 8 16. 7 22 6.15-8.15 8 16. Te Leidenter Boekdrukkerij van J. J. Groen Zoon. jUIJTEN. N°. DATUM. UUR. AANTAL. Gemiddelde Eng. Stand kaarsen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1897 | | pagina 1