GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. INGEKOMEN STUKKEN. N°. 64. Leiden, 19 Maart 1897. Door het Bestuur van het Seminarium Hageveld te Voor hout is verzocht de recognitiën door dat Bestuur verschul digd voor het hebben van een plating in de Haarlemmertrekvaart en voor een duiker door den trekweg, waarvoor jaarlijks res pectievelijk /1.05 en ƒ3.— wordt betaaldte mogen af koopen. Tegen afkoop van deze recognitiën bestaan noch bij ons, noch bij de Commissie van Fabricage, bedenkingen, zoodat wij U voorstellen tot dien afkoop te besluiten, onder voor waarde dat als afkoopsom wordt betaald f 100.en het voormelde bestuur of successeuren den weg, bij het doen van herstellingen en vernieuwingen van den duiker, ten genoege van B. en Ws. in orde maken. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. No. 65. Leiden, 22 Maart 1897. Wij hebben de eer U mede te deelendat de heer P. Essers, in de Raadsvergadering van 11 Maart j.l. benoemd tot Con troleur der Stads Bank van Leening, ons heeft bericht dat hij, onder dankbetuiging voor het in hem gestelde vertrouwen, op grond van voor hem aan die betrekking verbonden onover komelijke bezwaren, haar niet kan aanvaarden, weshalve hij beleefd verzoekt zijne benoeming te willen intrekken. Onder overlegging van de op grond daarvan door Commis sarissen tier Bank van Leening ingezonden aangevulde, in alpha- betische volgorde gestelde voordracht, geven wij Uwe Verga dering in overweging, met intrekking van het besluit van 11 Maart jl., tot de benoeming van een Controleur der Stads Bank van Leening over te gaan. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Leiden, den 21 Maart 1897. Van den heer P. Essers, in Uwe Vergadering van den 11 Maai t j.l. benoemd tot Controleur der Stads Bank van Leening vernomen hebbende, dat hij die betrekking niet zal kunnen aanvaarden, hebben wij de eer UEd.Acbtb. te berichten, dat wij op de bij ons schrijven van den 5den Maart jl., aan UEd.Achtb. aangeboden voordracht, den naam van den heer Essers vervangen door dien van den heer J. BOSCHthans werkzaam bij de heeren Van Hartrop en Zoon alhier. De voor dracht luidt dus thans in alphabetische volgorde: J. BOSCH. P. J. C DEE. R. PRONK. Commissarissen der Stads Bank van Leening, H. Van der Hoeven, Voorzitter. G. H. Kokxhoorn, Wd. Secretaris. Aan den Raad der gemeente Leiden. N°. 66. Leiden, 20 Maart 1897. Ons voorstel omtrent de oprichting van een school 3de klasse aan de Heerenstraat werd op verzoek van de Plaatse lijke Schoolcommissie, in de raadszitting van 11 Maart j.l. aangehouden, ten einde de Commissie in de gelegenheid te stellen te antwoorden op eenige bedenkingen in ons betrekkelijk rapport aan den Raad opgenomen. De Schoolcommissie heeft thans aan haar voornemen gevolg gegeven door toezending van haar rapport van heden, hetwelk hierbij wordt overgelegd. Zooals uit dat rapport blijkt is door ons een gewijzigde schoolwijkverdeeling opgemaakt, ten einde zooveel mogelijk aan de tegen de vorige schoolwijkverdeeling, opgenomen in ons rapport van 4 Maart j.l. (Ing. stukken n°. 43) aangevoerde bedenkingen tegemoet te komen. Dat gewijzigd plan werd door ons^ aan de Schoolcommissie toegezonden bij missive van 16 Maart j.l. welke luidt als volgt: «Teneinde zooveel mogelijk tegemoet te komen aan de be denkingen aangevoerd tegen de door ons voorgestelde school - wijk verdeeling, hebben wij eene andere ontworpen welke wij op de hierbij gaande plattegrond der gemeente, met blauwe lijnen hebben getrokken. Daarbij is zooveel mogelijk getracht de kinderen naar dezelfde scholen te zenden welke zij thans bezoeken, doch door de verdeeling der schoolbevolking over 5 in plaats van over 4 scholen, zullen uit den aard der zaak, altijd eenige leerlingen naar andere scholen moeten gezonden worden. «Doordien volgens de nieuwe verdeeling de kinderen wonende ten Westen van de school n°. 3 (Wuyster) naar deze school zullen gaan en aldaar het Galgewater en de Nieuwe Vaart de grens is dier school wijk, zal het bezwaar worden opge heven dat de kinderen de Blauwpoortsbrug en de Baarden- steeg zouden moeten passeeren. «Volgens deze verdeeling en blijkens nevensgaanden staat zal het aantal leerlingen der school n°. 1 zijn505 2 548 «3»..556 4 517 5 542 2668 «Bij eventueele grootere toename van het aantal leerlingen op de schol n n°. 2 en 3 (Brouwer en Wuyster) zouden eenigen dezer kunnen overgeplaatst worden naar de school n°. 4 (Van der Heyde) welke 517 leerlingen telt, terwijl dit aantal ver moedelijk niet zeer zal toenemenomdat deze school onge veer in het midden der gemeente staat, alwaar geen nieuwe aanbouw van woningen van minder gegoeden te wachten is. «Vertrouwende dat Uw Commissie zich met deze school wijkverdeeling zal kunnen vereenigen, nemen wij de vrijheid U beleefd te verzoeken, daarop bij Uw nadere overwegingen belreffende het schoolbouwplan te willen letten." De gewijzigde schoolwijkverdeeling is de volgende. School N°. t Van der HarstPlantsoen. Kal ver straat 10 Geeregracht 31 Levendaal 95 4e Binnenvestgracht 53 Geerestraat Haverstraat 15 Gortestraat Kraaierstraat, 25 Barbarasteeg Kaardesteeg 3 St. Jorissteeg 14 Vrouwensteeg Ki auwelsteeg 3 Wielmakerssteeg Hooge woerd [Jtrechtsche Veer 5 Wijk VI11 Zuid-Haven 147 De Waard St. Jorissteeg 5 Kaardesteeg 2 Brechtepoort Rijndijkstraat Leiderdorpsche Weg Te zamen 505. School N°. 2 {Brouwer) Van-der- Werfstraat. Van-der-Werfstraat Bakkersteeg Leege Werfsteeg 7 Duizenddraadsteeg 3 Bouwelouwesteeg '18 Lombardsteeg 1 Paradijssteeg 15 Kuipersteeg 2 Voldersgracht 44 Schagensteeg 1 Noord- en Zuid Runderstegen 5 Oude Singel Houtmarkt 9 Brandewijnsgracht 3 6 Oostdwarsgracht 15 VoTmolengracht 8 Langegracht 50 Transporteeren 303 Leerlingen. Leerlingen. n

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1897 | | pagina 1