GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 21 INOEKOimir STI K li l'.\. N°. 49. Leiden, 4 Maart 1897. Door het Bestuur der Nederlandsche Vereeniging tot Be scherming van Dieren, gevestigd te 's Gravenhage is onze aandacht gevestigd op de wijze waarop het afmaken van op gevangen honden plaats heeft, hetgeen alhier geschiedt door doodschieten. Aanbevolen wordt het dooden door middel van chloroform, lichtgas of kooloxyde, waardoor eene snelle en weinig smartelijke afmaking in toepassing kan worden gebracht. Op verschillende plaatsen is te dien einde een zoogenaamd asphyxiatietoestel in werking gesteld, waarvan de nadere omschrijving is opgenomen in de ter Leeskamer nedergelegde stukken. In het Verslag van de bovengenoemde Vereeniging over 1893 is n. 1. als Bijlage III opgenomen een rapport van de Commissiebenoemd tot het instellen van een onderzoek over de asphyxiatietoestellen te Brussel en te Londenbij welk rapport een teekening is gevoegd, waarop met letter A is aangeduid een gleuf met water gevuld, gehakt in de hard- steenen zerk tot afsluiting van de klokmet letter K de toe latingsgaskroon en met letter R de rails waarop de ijzeren kooi, gevuld met de af te maken dieren geplaatst wordt. De kooi bezit een los vloertje ter halver hoogte waarop de honden geplaatst worden, omdat zij dan spoediger en zekerder ge plaatst zijn in de met gas gevulde ruimte. Na een door onzen Gemeente-architect te 's Gravenhage ingesteld onderzoek naar de werking van eene dusdanige in richting aldaar, zijn wij tot de overtuiging gekomen, dat die inrichting zeer doelmatig en gewenscht is en het gebruik daarvan verre de voorkeur verdient boven het verdrinken of doodschieten der dieren, waarvan de afmaking noodzakelijk is. De kosten van het toestel met kooi worden geraamd op 275.waarbij nog komt een bedrag van 40.voor den aanleg der gasleiding en de te maken fundee'ring. Wij geven Uwe Vergadering op grond van een en ander alsriu in overweging ons tot het doen oprichten van een asphyxiatietoestel als bovenbedoeld te machtigenzullende alsdan later een voorstel worden ingediend tot verhooging van het betrekkelijk artikel der begrooting. Ten slotte kunnen wij U mededeelen dat in 4896 op de stadstimmerwerf 463 honden zijn doodgeschoten tegenover 93 in 4895. Na de tot stand koming van de grensuitbreiding zijn er 57 honden afgemaakt, waarvan de meeste uit de aan Leiden toegevoegde deelen der drie omliggende gemeenten. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. No. 50. Leiden, 8 Maart 4897. Gelijk aan Uwe Vergadering bekend is, zullen in den loop dezer maand wederom eenige perceelen weiland, onmiddellijk grenzende aan de terreinen van het Krankzinnigengesticht »Endegeest", in het publiek worden verkocht. Onder die perceelen is er één, waarvan de eigendom,naar ons College meent, voor deze gemeente van het grootste belang zoude zijn. Wij bedoelen dat perceel, hetwelk op het u hiernevens overgelegde uittreksel uit het kadastrale plan van de gemeente Oegstgeest met N°. 1 wordt aangegeven. De vraag verdient daarom o. i. alleszins overwegingof het niet op den weg der gemeente zou liggenzich door aankoop den eigen dom daarvan te verwerven; en zij verdient dit te eer, waar wij U tevens kunnen mededeelen, dat de gemeente in de ge legenheid is gesteld bedoeld stuk grond, ter grootte van 1 II. A. 20 A. en 95 c.A. ondershands aan te koopen voor de som van 4000.vrij op naam der gemeente. De redenen, waarom de eigendom van dit perceel ons voorkomt voor onze gemeente, inzonderheid voor het krankzinnigengesticht, van zóó groot belang te zijn, wenschen wij U in het kort te ontvouwen. In de eerste plaats is reeds een enkele oogopslag op de plattegrond van het landgoed »Endegeest" voldoende, om te doen zien, hoe het bedoelde stuk grond juist aan dat gedeelte van het landgoed grenst, waar de beide breedere helften door een zeer smalle strook grond met elkander worden verbonden. Aan de eene zijde toch dier strook ligt de straatweg van 's Gravenhage naar Amsterdam en aan de andere zijde het hier bedoelde perceel. Hoezeer de vrijheid van beweging op het landgoed dientengevolge wordt belemmerd, behoeft, geen betoog en het moet ieder duidelijk zijn, dat het voor het gesticht van het grootste belang is uit dien beknelden toestand te geraken. Dit argument klemt te meer, wanneer men bedenkt hoe geheel onzeker het is, welke bestemming aan dat weiland zal worden gegeven, indien anderen, dan deze gemeente, den eigendom daarvan mochten verwerven. Nu daarom de gelegenheid tot aankoop zich aanbiedt, meenen wij dat de gemeente deze met beide handen behoort aan te grijpen. In de tweede plaats wenschen wij uwe aandacht te ves tigen op het feit, dat, terwijl het gestichtsterrein overal elders door slooten van de aangrenzende eigendommen wordt afgescheiden, juist op deze plaats alléén die grensscheiding ge vormd wordt door een eenvoudige afrastering. Hoe ongewenscht ook deze toestand is, is duidelijk. Niet alleen toch, dat hier door den verpleegden zulk een gemakkelijke gelegenheid wordt geboden om te ontsnappen, maar bovendien is nu, wat zeker niet minder verkeerd is, de toegang tot het ge stichtsterrein voor anderen, die daar niets te maken hebben feitelijk onbelemmerd. Verkrijgt daarentegen de gemeente Leiden den eigendom van dat perceel, dan wordt ook aan die zijde de grensscheiding, gelijk overal elders, door slooten ge vormd. Ten slotte wenschen wij Uwe Vergadering nog te wijzen op het nuttige gebruik, dat voor het gesticht van dat stuk weiland zou kunnen worden gemaakt. Door den Geneesheer- Directeur werd reeds meermalen "er op gewezen hoe wen- schelijk het zou zijn, indien het gesticht althans een paar stuks eigen vee kon houden. Aan dien wensch zou nu kunnen worden voldaanindien uwe Raad tot den hierbedoelden aan koop mocht besluiten. Wordt door het bovenstaande het belang der gemeente bij den koop o. i. voldoende aangetoond, dan blijft nog slechts de vraag over, of het dezerzijds te brengen offer door die te verkrijgen voordeelen voldoende wordt gerechtvaardigd. En nu komt het ons inderdaad voor, dat, alles overwogen, een koopsom van ƒ4000 zonder eenige verdere kosten van over dracht, voor een stuk weiland van ruim 4'/s bunder, onder deze omstandigheden, niet te duur kan worden geacht. Op grond van dit alles geven wij Uwe Vergadering in over weging ons College te machtigen tot den onderhandschen aankoop van het perceel weiland met daarop gebouwde schuur, gelegen ten Oosten van het gesticht Eridegeest, onder de gemeente Oegstgeest, kadaster Sectie E, N°. 4695 en 4696, te zamen groot 1 H. A. 20 A. en 95 c A voor den prijs van ƒ4000, vrij op naam der gemeente. De daarvoor benoodigde gelden zullen behooren te worden gevonden uit de kosten van op- en inrichting van het krankzinnigengesticht »Ende- geest." Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Te Leiden, ter Boekdrukkerij van J. J. Groen Zoon.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1897 | | pagina 1