DONDERDAG 25 FEBRUARI 1897. 11 Zitting; va it ï>wmler<lag 25 Februari 1H97, geopend 's namiddags te 81 uren. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1°. Beëediging en installatie van den heer J. Korevaar P.Azn. als lid van den Gemeenteraad. 2°. Voorstel tot ontslag van D. De Bruyn als controleur dei- Stads Bank van Leening. Tegenwoordig zijn 47 leden, als de heerenZaaijer, Verster van Wulverhorst, Stadhouder, Van Rhijn, Van Lidth de Jeude, Zillesen, Juta, Driessen, Kaiser, De Goeje, Van Kempen, Pera, De SturlerVerhey van Wijk, Dekhuyzen, Korevaar, Van Hoeken, alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig de heeren: Siegenbeek van Heukelom, Hasselbaeh, De Vries, Van Dissel, Cock, Kroon, Kerstens, Van Hamel, Fockema Andreoe en Drucker. I. De Voorzitter. Mijne heeren! Alvorens de notulen te doen lezen, zullen wij eerst overgaan tot de beëediging en installatie van ons nieuw lid, den heer Korevaar, en verzoek ik den Secretaris daartoe de voorgeschreven eeden te willen voorlezen. De heer Korevaar legt daarna de beide, bij art. 39 der Wet van 29 Juni 4851 (Stbl. n°. 85) gewijzigd bij de Wet van 28 Mei 4S9G (Stbl. n°. 88) voorgeschreven eeden in handen van den Voorzitter af. De Voorzitter. Mijnheer Korevaar, ik heet u welkom in deze vergadering. Ik wensch u hartelijk geluk met het ver trouwen, dat de burgerij in u stelt en hoop, dat uwe werk zaamheden als lid van den Raad zullen strekken tot bevor dering van den bloei onzer gemeente Leiden. {Applaus). De Notulen der vorige Vergadering van 4 Februari worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen: 4°. Missive van de Ged. Staten van Zuid-Holland, dd. 2/9 Februari j.l., B. N°. 326 (3e afd.), G.-S. n°. 822, ten geleide van de beschikkingen op bezwaarschriften tegen aanslagen in de plaats, directe belasting, dienst 1896. 20. Missive alsvoren, dd. 9/13 Februari j.l., B. N°. 624 (le afd.) G.-S. n°. 98, houdende mededeeling, dat bij Koninkl. Besluit van 28 Januari j.l. n°. 14 aan de eervol ontslagen onderwijzeres Mej. W. C. J. Hepp een pensioen is toegekend van 430 'sjaars ten laste van den Staat. 3°. Dispositie van de Ged. Staten van Zuid-Holland, dd. 46/20 Februari j.l., B. N°. 418 (3e afd.), G.-S. n°. 31/3, ten geleide van het goedgekeurd Raadsbesluit van 4 Februari j.l., tot ver hooging der gemeentebegrootingdienst 4897, met ƒ1724 (belegging legaat wijlen D. Hartevelt). 4°. Idem alsvoren, dd. 46/20 Februari j.l., B. N°. 422 (3e afd.) tot den aankoop van de boomen en van alle rechten op den weg en de bermen van den straatweg langs Endegeest, welke aan de erven Gevers mochten toekomen. 5°. Idem als vorendd. 46/20 Februari j.l., B. N°. 422 (3e afd.) G.-S. n°. 30, tot onderhandsche verhuring aan den's Graven- haagschen stoombootdienst te 's Hage van een strook grond, gelegen aan den Zijlweg bij de Spanjaardsbrug. Worden voor kennisgeving aangenomen. (De Heer Van Hoeken komt ter vergadering). De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Verzoek van Mevrouw C. Lichtenbelt, om vrijstelling van de betaling van schoolgeld, Middelbaar en Imager onderwijs, wegens vertrek naar Indië. 2°. Idem als voren van IJ. J. Monad de Froideville, wegens woonplaats verandering. 3°. Bezwaarschriften van verschillende personen tegen hun nen aanslag in de plaats, directe belasting, dienst 1896, bij suppletoir kohier. 4°. Verzoek van A. W. Alsdorf, om vrijstelling van de betaling van schoolgeld. Middelbaar Onderwijs, over de laatste twee kwartalen van den cursus 1896/97. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 5°. Missive van Dr. J. W. Muller, houdende mededeeling, dat. hij genoodzaakt is ontslag te nemen als lid der Plaatsel. Schoolcommissie. De Voorzitter. Van den inhoud dezer missive is kennis gegeven aan de Plaatselijke Schoolcommissie, met verzoek een voordracht aan den Raad in te dienen tot vervanging van den heer Muller. Ik stel u voor te besluiten den heer Muller dank te betuigen voor de door hem in deze betrekking aan de gemeente bewezen diensten. (Applaus). 6°. Aanbeveling van 2 personen ter benoeming van een lid der Commissie voor het Sted Museum ter vervulling vacature Dr. W. N. Du Rieu. 7IJ. erzoek van het Bestuur der Leidsche Katoenmaat schappij om den eigendom van een stukje gemeentegrond van het Waardkerkplein. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 8°. Staat van af- en overschrijving, dienst 1896, van den Schuttersraad der dienstd. Schutterij dezer gemeente. Wordt gesteld in handen van de Commissie van Financiën. 9°. Voordracht van het Bestuur der Vereeniging »de Prac- tische Ambachtsschool" ter benoeming van een lid van het Bestuur wegens periodieke aftreding. 10°. Adres van bewoners van huizen, staande aan het ge deelte van den Witten Singel van den Trekvliet tot aan de Laatste Straat, houdende verzoek om de strook gronds tusschen het trottoir en de naastbij zijnde rij boomen te doen bestraten en voor voldoende afwatering te doen zorgen. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. Verder deelt de Voorzitter mede dat van de in prolongatie belegde gelden, ad 100.000, een bedrag van 25000 is afgelost, zoodat nog in prolongatie be legd blijft eene som van ƒ75000. De Voorzitter. Voorts is nog ingekomen een brief van Gedep. Staten, houdende eene opmerking over het besluit tot onderhandsche verhuur van het huisje aan den Heerensingel aan Secreve. Uit het Raadsbesluit blijkt niet woordelijk, dat de bedoeling is geweest, dat de verhuring per week geschiedt, en Ged. St. willen dat bepaaldelijk uitgedrukt hebben. Heeft geen der leden bezwaar tegen de dadelijke behandeling hiervan Tot de dadelijke behandeling wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming besloten en evenzoo daarna tot aanvulling van het Raadsbesluit met de bepaling dat de ver huring geschiedt per week. De Voorzitter. Het was het voornemen van B. en Ws., om de eerstvolgende Raadsvergadering te doen plaats hebben a. s. Donderdag 4 Maartmaar het is ons geblekendat op dien jdag eene vereenigde vergadering wordt gehouden van Rijnland, zoodat vier raadsleden vermoedelijk niet in de gelegenheid zouden zijn onze Vergadering bij te wonen. B. en Ws. meenen tegenover die geachte leden onzer Vergadering verplicht te wezen de Vergadering eene week later te stellen en te bepalen op 41 Maart a. s. Nu is daar op zichzelf geen bezwaar tegen, maar er zijn twee benoemingen, waarbij haast is en waarvoor de aanbe velingen reeds aan de leden zijn medegedeeldnl. de benoeming van twee onderwijzeressen aan de scholen van Mej. Maclaine Pont en den heer Brouwer. B. en Ws. wenschen dus voor te stellen reeds dadelijk in deze Vergadering tot die benoemingen over te gaan. Ik stel voor dienovereenkomstig te besluiten de stukken zijn rondgedeeld. Bestaat daartegen bezwaar? Bij acclamatie wordt tot de dadelijke behandeling besloten. Ik noodig de heeren Stadhouder, Van Lidth de Jeude en De Goeje uit met mij het stembureau uit te maken. Benoemd worden achtereenvolgens: a. Aan de openb. school 3e klasse ri°. 2 tot derde onder wijzeres mej. J. M, Van der Harst met 46 stemmen; 1 biljet is in blanco. b. Aan de Meisjesschool le klasse tot 3e onderwijzeres mej. C. Japikse met 45 stemmen. Op mej. G. E. v. d. Ileyden is uitgebracht 1 stem; terwijl 4 biljet in blanco is. De Voorzitter. Ik dank de heeren voor hunne medewerking. Aan de orde is II. Voorstel tot ontslag van D. De Bruyn als controleur dei- Stads Bank van Leening. Zonder discussie wordt dit voorstel, in stemming gebracht, aangenomen met 16 stemmen, terwijl de heer Korevaar ver klaart zich buiten stemming te houden. De heer Van Kempen. M. d. V. Ik zou gaarne nog iets willen vragen. Ik zou n.l. wenschen voor te stellen, dat B. en Ws. nader in overweging namen, of thans niet de tijd ge komen is, om tot opheffing van de Stadsbank van Leening over te gaan. Ik doe dat niet, omdat op dit oogenblik eenige informaliteit is gepleegdmaar omdat door die gebeurtenis de zaak toch weder aan de orde is gekomen en wij allen gelegen heid hebben gehad om de bezwaren te overwegendie aan de Stads Bank van J^eening verbonden zijn. De administratie, of liever de controle daarover, is mogelijk; maar wanneer die

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1897 | | pagina 1