GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 9 IN GEKOMEN STUKKEN. N°. 35. Leiden, 25 Februari 1897. Zooals aan Uwe Vergadering werd medegedeeldvervalt met 1 Mei a. s. de pacht van de opbrengst van het buffet in de Gehoorzaal, voor den tijd van driejaren, gepacht door de Neder- landsche Buffetmaatschappij te Amsterdam voor 8500 per jaar. Vermits door Uwe Vergadering het verlangen is te kennen gegeven tot eene openbare verpachting over te gaan, en wel, evenals in 1894 is geschied, tweeledig, als van de bediening van de buffetten, zooals thans de Gehoorzaal is verpacht, en in de tweede plaats van de geheele exploitatie van de Gehoor zaal en bloc, hebben wij de bestaande voorwaarden van ver pachting van de bediening van de buffetten en de in 1894 opgemaakte voorwaarden voor eene verpachting en bloc eenigs- zins herzien, wordende de concept voorwaarden hierbij aan geboden- Enkele wijzigingen zijn aangebracht. Krachtens de bestaande voorwaarden geschiedt het witten der plafonds, zoomede het maandelijks boenen van den parketvloer in den Foyer voor rekening van den pachter. Het witten van de plafonds is thans opgenomen in het onderhoudswerk der gebouwen,dat voor drie jaren is aanbesteed. Bovendien komt het ons voor, dat het brengen van de kosten van deze werken ten laste van den pachter, de pachtvoor- waarden te zeer bezwaart, en dat die kosten meer eigenaardig ten laste van de gemeente moeten komen. De tijd van verpachting wordt thans voorgesteld op vijfjaren, hetgeen meer gewenscht wordt geacht dan een drie-jarige ver pachting, met het oog op de uitgaven van den pachter ter zake van eene behoorlijke inrichting der exploitatie. In de tarieven zijn eenige veranderingen aangebracht. Vooreerst in het gewoonlijk toegepast of het lage tarief, op grond dat de huur van de bovenzaal en van de receptiekamers, onzes inziens, voor vergaderingen en andere bijeenkomsten, in verhouding tot de huur van andere lokalen in de gemeente nog te hoog moet worden geacht. De huur van de bovenzaal zonder foyer, tot 's namiddags 5 uren, is gesteld van ƒ3 op ƒ2.50. Van 's namiddags 5| uur van 5 op ƒ3, den geheelen dag van 6 op ƒ5. De huur van de beide receptiekamers is verlaagd tot 5 uren van 2.50 op ƒ2; van 's namiddags 5i uur van 4 op ƒ3, den geheelen dag van 5 op ƒ4. De huur van een van de receptiekamers is verlaagd tot 's namiddags 5 uren van ƒ1.50 op ƒ1. Van 's namiddags 5£ uur van ƒ2 op ƒ1.50 en den geheelen dag van 3 op ƒ2. De bevoegdheid van abonnement voor minstens 20 dagen of avonden te nemen met eene reductie van 25 percent, is, met het oog op bovengenoemde verlaging, vervallen, met uitzon dering voor den pachter, wat betreft voorstellingen of uitvoe ringen, voor zijne rekening te geven. Tot dusverre werd, behalve door den pachter, alleen een abonnement voor het gebruik van de bovenzaal genomen voor de repetitiën van de Zangvereeniging van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst. Verder is weggelaten de bepaling dat de receptiekamers niet worden verhuurd voor partijen of diners, van welke ver bodsbepaling de noodzakelijkheid niet wordt ingezien. Voor klei nere partijen toch kan de foyer somwijlen te groot worden geacht. Wat het in de voorwaarden van verpachting opgenomen hoog tarief betreft, zijnde het. tarief vastgesteld bij raadsbesluit van li Januari 1892, wordt het wenschelijk geacht eenige verhooging aan te brengen, met het oog op het gebruik van de Gehoorzaal door groote Maatschappijen met tal van leden, ten behoeve van welke de verbouwing van de Gehoorzaal op zoo ruime schaal heeft plaats gehad. Bovendien komen de kosten van verwarming en brandwacht geheel ten laste van de gemeente, zoodat de zaalhuur in dergelijke gevallen zonder bezwaar eenige verhooging kan ondergaan. Het maximum is thans gesteld voor de groote zaal zonder foyer tot 's voormiddags 5 uren van ƒ25 tot ƒ50, van 's na middags 5J- uur van 50 tot ƒ100, den geheelen dag van 60 tot ƒ120. De groote zaal zonder foyer tot 's namiddags 5 uren van ƒ20 tot ƒ40, van 's namiddags 5£ uur van 40 tot 80, den geheelen dag van 50 tot 100. De bovenzaal met foyer tot 's namiddags 5 uren van ƒ12 tot 20, van 's namiddags 5| uur van 24 tot 40, den geheelen dag van ƒ30 tot 50. De bovenzaal zonder foyer tot 's namiddags 5 uren van 5 tot 10, van 's namiddags 5f uur van 8 tot ƒ16, den geheelen dag van ƒ10 tot ƒ.20. De foyer tot 's namiddags 5 uren van 10 tot 20, van 's na middags uur van 20 tot ƒ40, den geheelen dag van ƒ25 tot 50. Wat de voorwaarden der verpachting voor de exploitatie der Gehoorzaal en bloc betreft, hierin zijn mede eenige wijzi gingen aangebracht. Het wordt n.l. gewenscht geacht het geheele beheer der verwarming en ventilatie van gemeentewege te doen geschie den en de kosten daarvan voor rekening van de gemeente te doen blijven, zooals ook thans bij de exploitatie van de be diening der buffetten het geval is. Ook meenen wij de kosten van de brandwacht niet ten laste te moeten brengen van den pachter. In de vroeger opgemaakte voorwaarden voor de ver pachting en bloc was voor de belooning van de brandwacht een tarief vastgesteld per man en per uur, met bepaling dat die belooningen door den pachter moesten worden betaald. Door zoodanige bepalingen wordt de pachtsom onnoodig bezwaard en de inschrijving wellicht eenigermate bemoeilijkt. Verder is het voor de verpachting van de bediening van de buffetten vastgesteld hooge tarief als maximum opgenomen in die voorwaardenzullende de pachter bevoegd zijn wel een lagerendoch geen hoogeren huurprijs van de gebruikers der zalen te vorderen. Wij geven Uwe Vergadering alsnu in overweging de beide voorwaarden van verpachting vast te stellen en ons te mach tigen tot eene openbare, tweeledige verpachting van de Gehoor zaal over te gaan, zoowel van de exploitatie van de buffetten in de Gehoorzaal als van de exploitatie der Gehoorzaal en bloc. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. VO OR WAARDEN der verpachting van de buffetten in de Gehoorzaal te Leiden. Art. 1. De voordeelen die onder de verpachting zijn bedoeld bestaan in: a. het kosteloos bewonen der vertrekkenvoor den pachter en zijn gezin ingericht en het gebruik van het kantoor. b. het exploiteeren van de koffiekamer als zoodanig, en de buffetkamer van den foyer, alsmede het gebruik van de aanrechtkamerkeukens-, wijn-, bier- en brandstof kelders, lift, provisiekamer, enz. Mocht de pachter wenschen tooneelbenoodigdheden aan te schaffen, dan zal hem een gedeelte van het sousterrein tot berging daarvan worden aangewezen. c. Het leveren van ververschingen en verdere benoodigd- heden bij het gebruik der lokalen, behoudens hetgeen in het Tarief van verhuring der lokalen omtrent het geven van partijen en diners bepaald wordt. Art. 2. De pachter is verplicht: a. het gebouw zelf te bewonendoch is bevoegdna be komen goedkeuring van Burg. en Weth.in zijne plaats een ander te stellenwelke persoon alsdan aan dezelfde ver plichtingen zal onderworpen zijn als de pachter, op wien echter de geheele verantwoordelijkheid blijft rusten; b. de koffiekamer van een doelmatig ameublement, de toiletkamers van handdoekenzeep en closetpapier en de buffetkamer bij den foyer en het buffet in de koffiekamer van een voldoenden buffetinventaris te voorzien; voorts in den foyer een los buffet en een toonbank te plaatsen in harmonie met het lokaal, alles ten genoege van Burg. en Weth. c. steeds voorhanden te hebben de benoodigde ververschingen en zich in de berekening der prijzen stiptelijk te houden aan het daarvor door Burg. en Weth. goedgekeurd tarief; d. zorg te dragen voor het behoorlijk bewagensluiten luchten, schoonhouden en in orde brengen der lokalen en en van de portalengangenvloerentrappenbalustraden en glasruiten, zoomede van de jaarlijksche schoonmaak, alles ten genoege van de verpachters. Het schoonmaken van de geschilderde plafonds en het witten van de muren, zoomede de wit- en stukadoorwerken van de pachterswoning geschieden vanwege en voor rekening van de gemeente, zoo dikwijls de verpachters zulks noodig achten. De parketvloer in den foyer zal iedere maand minstens eenmaal vanwege en voor rekening van de gemeente worden geboend e. te vergoeden alle kosten van beschadiging der lokalen, portalen, gangen, trappen enz., voor zooverre zulks aan ge brek van voorzorg, aan onachtzaamheid of nalatigheid van den pachter is te wijtenter beoordeeling van Burg. en Weth. het beschadigde zal van gemeentewege worden hersteld; te zorgen voor eene voldoende bedieningter beoordeeling van Burg. en Weth.; g. over te nemen de goederen en inrichtingen, door den tegenwoordigen pachter ten behoeve van de exploitatie in de Gehoorzaal aangebracht, en voorkomende op de door hem in geleverde lijst, alles volgens taxatie en in den toestand, waarin het zich op 30 April 1897 zal bevinden. De taxatie zal ge- ft

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1897 | | pagina 13