DONDERDAG 4 FEBRUARI 1897. 7 Zitting van Donderdag 4 Februari 189r, geopend 's namiddags te 3 uren. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1°. Onderzoek van de geloofsbrieven van den heer J. Kore- vaar PAz., benoemd lid van den Gemeenteraad. 2°. Verzoek van Mej. M. Van der Hoeven—Fraai, om con tinuatie als Stadsvroedvrouw (15). 3°. Voorstel tot aankoop van boomen en het beplantingsrecht op den berm van den straatweg langs Endegeest. (9). 4°. Verzoek van Mej. 0. M. Van der Heyde, om ontslag als derde onderwijzeres aan de school 3de klasse n°. 2. (11). 5°. Idem van L. J. M. Van Velzen, om vrijstelling van de betaling van schoolgeld, Hoogere Burgerschool voor Jongens. (13). 6°. Voorstel tot vaststelling van het schoolgeld voor de Kweekschool voor onderwijzers van A. Van Dam, teAar- landerveen. (15). 7°. Idem als voren van G. Muil. (21). 8°. Verzoek van A. Parmentier, om terugbetaling van school geld, Lager onderwijs. (16). 9°. Suppletoire staat van begrooting, dienst 1897, ad f 1724, (Belegging van het legaat van wijlen D. Hartevelt ten behoeve van het Stedelijk Museum). (17 en 19). 10°. Vooi'stel omtrent versterking van de stoelen in de Gehoor zaal. (18). 11°. Verzoek van den Directeur van den 's Gravenhaagschen stoombootdienst te 's Gravenhage, ter bekoming in huur of eigendom van eene strook grond aan den Zijlweg voorbij de Spanjaardsbrug. (309 van 1896). 12°. Staat van af- en overschrijving op de begrooting dienst 1896, van het Gereformeerd Minne- of Arme Oude Mannen en Vrouwenhuis. (22). 13°. Voorstel omtrent het gebruik van een gedeelte van het Gobelinbehang afkomstig van het kasteel Endegeest. (24). 14°. Rekening over 1896 van de Plaatselijke Schoolcom missie. (23). 15°. Voorstel tot het verleenen van een crediet voor sneeuw- opruiming. (25). 16°. Bezwaarschrift van M. Hartogh Heys, wed. J. Moll van Charante, tegen den aanslag op het Suppletoir Kohier der Plaatselijke Directe Belasting, dienst 1896. (10). Tegenwoordig zijn 26 leden, als de heeren: Driessen, Van Dissel, De Sturler, Dekhuijzen, Kaiser, Van Kempen, Stad houder, Pera, Verster van Wulverhorst, De Goeje, Kerstens, Kroon, Van Lidth de Jeude, Zillesen, Drucker, Zaaijer, Verheij van Wijle, Juta, Van Hoeken, Van Hamel, Fockema Andreae, Hasselbach, Van Rhijn, Siegenbeek van Heukelom, Cock, De Vries. De Notulen der vorige vergadering van 14 Januari worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen: 1°. Missive van het bestuur der werklieden zangvereeni- ging »Kunst na arbeid", houdende dankbetuiging voor de verleende vergunning tot het gebruik van het Gymnastieklokaal van de school 3e klasse N°. 2, voor het houden van repetitiën 2°. Dispositie van de Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland, dd. 26/29 Januari jl. B. N<>. 189 (3e afd.) G. S. No.40/5, ten geleide van het goedgekeurd raadsbesluit van 14 Januari jl. tot verhooging der begrooting dienst 1897 in ontvangsten uitgaaf met f 62000, tot vermeerdering van het uitbreidings- en vernieuwingsfonds en het bedrijfskapitaal der Stedelijke Gasfabriek. 3°. Dispositie als voren dd. 26/29 Januari jl. B. N°. 191 (3e afd. G. S. n°. 39/1, ten geleide van het goedgekeurd raadsbesluit tot onderhandsche verhuring van de perceelen II en IV van het Raamland aan de Gebr, Van Ulden en J. Ter Reehorst. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Bezwaarschriften van verschillende personen tegen hunnen aanslag in de plaatselijke directe belasting, dienst 1896, bij suppletoir kohier. 2°. Verzoek van C. H G. Van den Bergh, om vrijstelling van de betaling van schoolgeld, Middelbaar Onderwijs, over de laatste twee kwartalen van den cursus 1896/97. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. ter afdoening. 3°. Concept-Verordening op de straatpolitieontworpen door de Commissie voor de Strafverordeningen. De Voorzitter. Mijne heeren! Het is mijn voornemen om de behandeling van deze concept-verordening aan de orde te stellen, in eene Vergadering over 4 of 5 weken te houden. Ik noodig de leden beleefd uit om, zoo zij na ontvangst van de gedrukte concept-verordening, amendementen wenschen in te dienen, deze binnen 14 dagen na die ontvangst in te zenden bij mij als Voorzitter van de Commissie voor de Strafver ordeningen, om zoodoende die Commissie in de gelegenheid te stellen, vooraf de amendementen te overwegen en hare meening daaromtrent bij de discussie te kunnen mededeelen. Ik behoef zeker niet aan te toonen, hoe wenschelijk het is, dat voorgedragen amendementen eerst vooraf goed worden overwogen en overzien door de Commissie, al blijft het natuurlijk ieder lid vrijstaan om ook later, tijdens de behandeling in openbare vergadering, nog amendementen in te dienen. 4°. Voorstel Commissie van het Krankzinnigengesticht omtrent de aanstelling van een tweeden Geneesheer aan het Krankzinnigengesticht »Endegeest", op een jaarwedde van f 1000 a f 1500, vrij kost. inwoning en bewassching. Leiden, 4 Februari 1897. Door de Commissie van Beheer over het Krankzinnigen gesticht »Endegeest" werd in hare gisteren gehouden ver gadering de vraag overwogen, of het niet wenschelijk moest geacht worden binnen korten tijd tot de aanstelling van een 2en geneesheer ten behoeve van het gesticht over te gaan. Niet alleen toch, dat de Geneesheer-Directeur zoolang hij geen andere medische hulp naast zich heeft, geen enkel oogenbik het gestichtsterrein zal kunnen verlaten, wat een vrij onhoud bare toestand kan worden geacht, maar bovendien doet zich de vraag voor of door den Geneesheer-Directeur alléén be hoorlijk in den geneeskundigen dienst zal kunnen worden voor zien, nu half Februari reeds een aantal van ten minste 77 patiënten op Endegeest zullen worden verpleegd, terwijl tevens een niet onaanzienlijk gedeelte van zijnen tijd door administratieve bezigheden wordt in beslag genomen. Met het oog nu op de artt. 8 en 9 van de Verordening van den 9den Januari 1896, «houdende Reglement op het beheer en bestuur van het Krankzinnigengesticht Endegeest", waarvan het eerste luidt, dat de geneesheeren door den Raad uit een door B. en W., na raadpleging der Commissie, opge maakte voordracht van 2 personen, worden benoemd, terwijl art. 9 zegt, dat hunne jaarwedde door den Raad, op een daartoe door B. en W., na raadpleging der Commissie, te doen voorstel wordt vastgesteld, neemt onze Commissie bescheiden de vrijheid uw College in overweging te geven bij den Gemeenteraad zoo spoedig mogelijk het voorstel tot de aanstelling van een 2en geneesheer te willen indienen. Zijne jaarwedde zou, naar wij meenen, behooren te worden bepaald op f 1000,— a f 1500,benevens het genot van vrije inwo ning, kost, vuur, licht en bewassching, terwijl de dag zijner indiensttreding zou kunnen worden bepaald op 1 April 1897, wanneer de voor hem bestemde vertrekken in het administratie gebouw gereed zullen moeten zijn. De vaststelling van het salaris op f 1000,— a f '1500,zou der Commissie de zeer gewenschte gelegenheid bieden om met de omstandigheden rekening te houden bij de bepaling van de aanvankelijke wedde, terwijl zij, indien deze minder dan f 1500,zal kunnen bedragen, het tevens in hare macht zal hebben, haar bij getrouwe plichtsbetrachting periodiek te verhoogen, totdat het maximum zal zijn bereikt. Onmiddellijk, nadat de Raad eene gunstige beslissing in deze zal hebben genomen, zal dan tevens tot een oproeping van sollicitanten kunnen worden overgegaan. De Commissie van Beheer van het Krank zinnigengesticht «Endegeest", F. Was, Voorzitter M. C. De Vries van Heijst, Secretaris. Aan Burg. en Weth. van Leiden. De Voorzitter. Aangezien er eenige haast bij deze zaak is, hebben B. en W. haar reeds dezen morgen overwogen en iri over eenstemming met het advies van de Commissie van beheer, be sloten aan den Raad voor te stellen, tot de benoeming van een tweeden geneesheer aan het Krankzinnigengesticht Endegeest te besluiten, en de jaarwedde te bepalen op/1000,af 1500, met vrije kost, inwoning, bewassching, vuur en licht. In het administratiegebouw worden op de le verdieping kamers voor den 2en Geneesheer ingericht en deze zullen vóór 1 April a. s. gereed komen. Zooals de Commissie van beheer schrijft, acht zij het zeer wenschelijk, dat de Directeur niet dan voor zeer korten tijd alleen als Geneesheer tegenwoordig is, en zij acht derhalve, ook met het oog op den tijd, die nog voor de oproeping van sollicitanten moet verstrijken, eene behandeling van haar voorstel reeds in deze Vergadering zeer gewenscht. Heeft niemand bezwaar om het voorstel nu dadelijk te behandelen? Zoo niet, verlangt iemand het woord over het voorstel zelf? (De heer Cock komt ter Vergadering).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1897 | | pagina 1