DONDERDAG 14 JANUARI 1897. 1 Zitting van Donderdag 14 Januari 1HHF. geopend 's namiddags te 2 uren. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1°. Benoeming van eene tweede onderwijzeres aan de Meisjes school 2e klasse. (306) 2°. Idem van een derden onderwijzer aan de school 3e klasse n°. 3. (308) 3°. Idem van een lid der Commissie van het Oud-Archief ter vervulling van de vacature, ontstaan ten gevolge van het overlijden van Dr. W. N. Du Rieu. 4°. Voorstel tot onderhandsche verhuring van de perceelen II en IV van het Raamland aan den Hoogen Rijndijk. (301) 5°. Verzoek van A. W. Alsdorf, om vrijstelling van de be taling van schoolgeld, Hoogere Burgerschool voor Jongens. (307) 6°. Verzoek van den Directeur van den 's Gravenhaagschen stoombootdienst te 's Gravenhage, ter bekoming in huur of eigendom van een strook grond aan den Zijlweg nabij de Spanjaardsbrug. (309) 7°. Idem van I. P. L. Gelpke, om vrijstelling van de betaling van schoolgeldHoogere Burgerschool voor Jongens. (310) 8°. Idem als voren van Dr. P. L. Muller, Gymnasium. (3) 9°. Voorstel omtrent het doen instellen van een onderzoek in zake de oprichting van een abattoir. (4) 10°. Idem omtrent de regeling van de recognitiën voor het gebruik van grond gelegen langs den Haarlemmertrek- weg. (305) 11°. Nader verzoek van D. Fortuin te Sassenheimleerling der Kweekschool voor onderwijzersom vrijstelling van de be taling van schoolgeld. (1) 12°. Begrooting voor 1897 van het College van Vrouwen- Kraam moeders. (2) 13°. Voorstel tot verhuring van het woonhuis naast het gebouw aan den Heerensingel. (5) Tegenwoordig zijn 24 leden, als de heeren: Dekhuijzen, Juta, Hasselbach, Verster van Wulverhorst, Stadhouder, Kaiser, Van Kempen, Kroon, Kerstens, De Goeje, Driessen, De Vries, Van Dissel, Pera, Van Lidth de Jeude, Verheij van Wijk, Drucker, Zillesen, De Sturler, Van Hoeken, Fockema Andreae, Cock, Van Hamel, Van Rhijn en de Voorzitter. Afwezig met kennisgeving de heeren: Zaaijer enSiegenbeek van Heukelom. De notulen der vorige Vergadering van 24 December worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter. Mijne heeren! In de eerste vergadering van het nieuwe jaar bied ik IJ mijne hartelijke gelukwenschen aan. Moge het jaar 1897 voor de gemeente en voor ons allen een in alle opzichten gelukkig jaar zijn. Het is mijn oprechte wensch, dat gij voorspoed zult onder vinden in uwen maatschappelijken werkkring; gezondheid en geluk in uw gezinlust en opgewektheid om krachtig mede te werken aan het bestuur van deze gemeente. Mogen onze werkzaamheden en onze beraadslagingen bij de vele en gewichtige zakenwelke ons ook in dit jaar wachten, strekken tot bevordering van den bloei van onze dierbare gemeente! (Applaus). De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen: 1°. Missive van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dd. 21/28 December j.l.B N°. 4173 (3e afd.) G. S. N°. 34, ten geleide van het goedgekeurd 3de suppletoir kohier der Plaats, directe belasting, dienst 1896. 2°. Missive van den heer J. A. Van Hamel, houdende kennis geving dat hij de benoeming tot lid der Plaatselijke School commissie aanneemt. 3°. Missive van het Bestuur der Onderofficiers Gymnastiek- en Schermvereeniging »Minerva" houdende uitnoodiging tot bijwoning van de feestviering bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan der vereeniging op 23 Januari a. s. in de Gehoorzaal. 4°. Missive van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dd. 5/8 Januari jl. B. N°. 3861 (le afd.) G. S. N°. 77, waarbij wordt medegedeeld dat het raadsbesluit tot wijziging der verordening regelende het onderwijs in handteekenen en gym nastiek voor kennisgeving is aangenomen. 5°. Dispositie van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dd. 5/9 Januari j. 1. B. N°. 15 (3e afd.) G. S. N°. 41 ten ge leide van het goedgekeurd raadsbesluit van 24 December j. 1. tot onderhandsche opdracht van het reinhouden der gedeelten van de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude die door de grens verandering aan Leiden zijn gekomen. 6°. Idem als voren dd. 5/9 Januari j.l. B. N°. 19 (3e aid.) G. S. 42/3, tot yerhooging der gemeentebegrooting dienst 1896 in ontvang en uitgaaf met ƒ17361.615 tot aanvulling van eenige te laag geraamde posten. 7°. Missives van de Ged. Staten van Zuid-Holland dd. 11/12 Jan. j.l. B. N°. 52 en 53 (3e afd.) G. S. n°. 3 en 4 ten geleide van de Koninkl. besluiten van 31 December j. 1. n°. 58 en 59, houdende goedkeuring van de raadsbesluiten, regelende de heffing eener belasting onder den naam van bruggeld en van keurloon van vee en vleesch en van visch te Leiden. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Adres van het Bestuur der Studenten Gymnastiek- en Schermvereeniging: Arena Studiosorumhoudende verzoek om vermindering van den huurprijs voor het gebruik van de Gymnastiekschoel aan de Pieterskerkgracht. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. ter afdoening. 2°. Bezwaarschriften van verschillende personen tegen hunnen aanslag in de plaatsel. dir. belasting dienst 1896, bij supplet. kohier. 3°. Verzoek van L. Van Grasstek, om restitutie van betaalde plaats, dir. belasting dienst 1896. 4°. Idem als voren van Prof. G J. P. J. Bolland. 5°. Verzoek van Mej. C. M. Van der Heijde, om eervol ont slag uit de betrekking van 3e onderwijzeres aan de school der 3e klasse n°. 2 met ingang van 1 Maart a. s. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. 6°. Verzoek van II. M. Biesiot, om afschrijving van recog nitie voor een regenput vóór het perceel Janvossensteeg 69, waarvan geen gebruik meer wordt gemaakt. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. ter afdoening. Verder deelt de Voorzitter mede: dat in de stembureaux ter verkiezing van een lid van den Gemeenteraad op Dinsdag 26 Januari en bij eventueele her stemming op Dinsdag 9 Februari a. s. zitting hebben: in het Hoofdbureau op het raadhuis de Burgemeester, voorzitter, en de Heeren: Dr. T. Zaaijer en Dr. P. J. Kaiser, leden; in het onderbureau aan den Burg de Heer H. C. Juta, voor zitter, en de Heeren P. Zillesen en A. E. Van Kempen, leden; en in het onderbureau aan de Mare de Heer Dr. A. Van Rhijn, voorzitter, en de Heeren Mr. S. J. Fockema Andreae en N. Stadhouder, leden; dat thans nog in prolongatie is belegd een bedrag van ƒ100.000. Nog is ingekomen: Rapport van de Commissie van Finantiën blijkens welke geen bezwaar bestaat tégen het voorstel van B. en Ws. van 6 Augustus j.l. in zake verstrekking van ƒ62000.aan de Stedelijke Gasfabriek. De Voorzitter. Ik stel voor dit punt nog heden, na afloop van de aan de orde gestelde onderwerpen, af te doen. Daartoe wordt besloten. Aan de orde is alsnu I. Benoeming van een tweede onderwijzeres aan de meisjes school 1ste klasse. (Zie Ing. St. n°. 306). De Voorzitter. Mag ik de heeren Kroon, De Vries en Van Hoeken verzoeken met mij het stembureau te willen uitmaken'? De uitslag der stemming is, dat met 20 stemmen wordt benoemd Mej. II. M. Poelman; 2 briefjes waren in blanco. (De heer Van Hamel komt ter Vergadering.) II. Idem voor een derden onderwijzer aan de school 3de klasse n°. 3. (Zie Ing. St. n°. 308.) Wordt met 22 stemmen benoemd de heer J. F. Rinkema; 1 briefje was in blanco. (De heer Van Rhijn komt ter Vergadering). III. Idem van een lid der Commissie voor het Oud-Archief ter vervulling van de vacature, ontstaan ten gevolge van het overlijden van Dr. W. N. Du Rieu. Wordt benoemd met 19 stemmen de heer Van Dissel. Verder waren uitgebracht op de heerenDrucker, De Goeje, Cock en Van Lidth de Jeude ieder 1 stem, terwijl 1 blanco briefje werd ingeleverd. De heer Van Dissel verklaart zich bereid de benoeming aan te nemen. De Voorzitter. Ik dank de heeren stemopnemers voor hunne welwillende medewerking.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1897 | | pagina 1