MAANDAG 30 SCEMBER 1895. 99 milBg van Maandag 30 December 1995. geopend 's namiddags te drie uren. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, Burgemeester. Te behandelen onderwerp: Voorstel omtrent de onderhandsehe aanbesteding van de verwar ming en de ventilatie van het krankzinnigengesticht. (307) Tegenwoordig waren 22 leden, als de heeren: Driesscn, Van Dissel, Verster van Wulverhorst, Stadhouder, De Vries, De Goeje, Raiser, Van Kempen, Siegenbeek van Heukelom, Van Lidth de Jeude, Van Hamel, Pera, Zanijer, Du Rieu, Dekhuyzen, De Sturler, Jula, Zillesen, Drucker, Cock, Fockema Andreae en Van Rhijn, alsmede de Burge meester, Voorzitter. Afwezig met kennisgeving de heeren: Van Hoeken en Kroon. De Notulen van het verhandelde in de vorige Vergadering van 12 December worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1*. Missive van den heer Mr. H. L. Drucker, houdende kennisgeving dat hij de benoeming tot lid der Raadscommissie in zake onbewoon baarverklaring van perceelen in de Schagenpoort aanneemt. 2®. Missive van den heer C. J. Leendcrtz, houdende mededeeling dat hij de benoeming tot lid der Plaatselijke Schoolcommissie aan neemt. 3°. Missive van het Bestuur der Vcreeniging: «Liefdadigheid naar Vermogen" ten geleide van een afschrift van het adres van instem ming met het door den Raad dezer gemeente aan den Minister van Binnenlandsehe Zaken gezonden adres in zake de reglemeuteering van de Banken van Leening, enz. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1". Verzoek van W. J. Van Voorthuysen om terugbetaling van schoolgeld, voor zijne dochter, die de Meisjesschool le klasse niet meer bezoekt, over de derde drie maanden van het dienstjaar 1895/96. 2®. Verzoek van de Wed. H. Vroom, om vermindering van haren aanslag in de plaatselijke directe belasting, dienst 1895. 3°. Verzoek van L. H. Verhoog, om vrijstelling van de betaling van schoolgeld, Middelbaar Onderwijs, wegens vertrek naar Indië. 4®. Nader adres van de Kon. Nederl. Grofsmederij in zake verlaging van de brug over de Binnenvestgracht. Worden gesteld in handen van Burg. en Welh. Nog wordt door den Voorzitter medegedeeld: 1®.-Dat op 19 December jl. heeft plaats gehad de opneming der boeken en kas van den Gemeente-Ontvanger, waarvan proces-verbaal is opgemaakt dat ter inzage van de leden in de Leeskamer is neder- gelegd en in afschrift gezonden aan de Gedeputeerde Stalen. 2*. Dat thans geen gelden meer op prolongatie zijn belegd en dat een bedrag van 10000 der opgenomen gelden is afgelost, zoodat nog bij de Rijnlandsche Bank ter voorziening in de behoefte aan kasgeld is opgenomen een bedrag van 90000. 3'. Dat een bezoek is gebracht aan de Stedelijke Werkinrichting op 24 December jl. waarbij de administratie enz. tot geene aanmer kingen aanleiding heeft gegeven. Aan de orde is: Voorstel omtrent de onderhandsehe aanbesteding van de verwar ming en de ventilatie van het krankzinnigengesticht. (Zie Ing. St. n®. 307.) De heer Van Kempen. M. d. V.! Ik wensch een enkel woord over dit voorstel in het midden te brengen, om mijn leedwezen uit te drukken dat een bedrag van ruim 23000 weder naar het buiten land zal gaan. Om daartoe te kunnen medewerken zoude het voor mij uitgemaakt zeker moeten zijn dat in ons land geen enkel fabri kant in staat is tot hel in orde brengen van eene behoorlijke ver warming en ventilatie. Wij moeten toch wel bedenken dat wat het fabriekwezen betreft in ons land in den laatsten tijd eene zeer be langrijke verandering heeft plaats gehad. Voor 25 jaren kon men in ons land geen behoorlijke stoommachine vervaardigd krijgen en thans worden zij zoo uitmuntend afgeleverd dat men daarvoor zeker niet naar het buitenland behoeft le gaan. Wij hadden onlangs hier een groote gasreservoir noodig, de Grof smederij heeft dit werk uitnemend geleverd, en zoo zou ik nog vele bewijzen kunnen bijbrengen om aan le toonen dat ons land tamelijk wel aan de behoeften kan voldoen. En daarom komt bij mij de vraag op: is er nu in ons land geen enkel fabrikant te vinden in staat eene inrichting tot verwarming en ventilatie te leveren? Nemen wij dit voorstel van Burg. en Welh. zoo voetstoots aan, dan gaat weder eene groote som naar het buiten land, terwijl er in ons eigen land zooveel behoefte is aan werk. Tenzij mij duidelijk blijke dat er in ons land geen fabrikant is in staat om eene behoorlijke verwarming en ventilatie te bezorgen, kan ik aan dit voorstel mijne stem riiet geven. Nu weet ik wel dat ook Burg. en Wetb. evenals ik gaarne de binnenlandsehe industrie steu nen, maar verschil in inzichten omtrent eene zaak is altijd mogclyk. En juist hierin, in dat verschil van inzicht betgeen ik geloof dat tusschen Burg. en Welh. en mij bestaat, ligt de reden van mijne be denking; het is volstrekt geene aanmerking op het beleid van Burg. en Weth. Maar omdat ik als Nederlander der Nederlandsche industrie een warm hart toedraag en haar gaarne steun, daarom wensch ik dit werk te gunnen aan mijne landgenoolen en de vruchten daarvan niet te doen plukken door buitenlanders. De Voorzitter. Ik kan den heer Van Kempen antwoorden dat verschillende fabrikanten zoowel in het buitenland als ook in Neder land zijn uitgenoodigd om hunne voorwaarden voor eene verwarming en ventilatie van het gesticht in te leveren, en eerst na rijp en ernstig overleg is besloten het werk aan de firma Bacon te gunnen, omdat deze het goedkoopste was en de meeste waarborgen opleverde voor solied en goed werk. De firma Bacon is bovendien nog eene oude bekende van ons, want zij heeft ook de verwarming van de Gehoorzaal tot stand gebracht Ter bevordering van eene goede discussie meen ik evenwel eerst het volgende te moeten doen opmerken, Zooals de heeren weten worden de plannen en voorwaarden van alle bestekken volgens art. 179 Gemeentewet vastgesteld door Burg, en Weth. dus ook de gun ning, tenzij de Raad zich het maken van plannen, voorwaarden en bestekken heeft voorbehouden. Dat deze vergadering is oyeengeroepen vindt zijn grond alleen in het voldoen aan eene formaliteit. Burg. en Weth. waren nl. van oordeel dat over het aangaan eener onderhand sehe aanbesteding behoorde beslist te worden door den Raad. Art. 142 van de Gemeentewet zegt; Hij (de Gemeenteraad) kan zich de vaststelling der plannen en voorwaarden van aanbesteding der werken en leverantien, ten behoeve der gemeente te doen, voor behouden. De aanbesteding geschiedt in het openbaar, behoudens de gevallen, waarin, om bijzondere reden, onderhandsehe aanbesteding in het belang der gemeente ware". En art. 194 bepaalt verder dat aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten worden onderworpen de besluiten van den Raad betreffende hel onderhands aanbesteden van werken of leverantien. De Raad moet dus beslissen of in een gegeven geval onderhand sehe aanbesteding de voorkeur verdient, in afwijking van het alge- meene voorschrift dal publieke aanbesteding voorschrijft. Dit nu alleen wordt thans onderworpen aan het oordeel van den Raad. Het maken van plannen en voorwaarden van eene aanbeste ding behoort aan Burg. en Weth., dus ook de gunning; tenzij daar aan vooraf is gegaan een besluit van den Raad dat hij zich de vast stelling der plannen en voorwaarden voorbehoudt. De Raad heeft dit echter in deze aangelegenheid niet gedaan en het maken van de plannen enz. is derhalve overgelaten aan Burg. en Weth, Bij het bouwen van de Gehoorzaal is de zaak anders behandeld. Toen is de geheele aanbesteding van het werk als een geheel be schouwd, het contract omtrent verwarming en ventilatie als een on derdeel daarvan, dat onderhands toen is opgedragen aan de firma Bacon, door Burg. en Weth. zonder daarin verder den Raad te kennen. Het kwam mij echter voor dat zulk eene handelwijze in strijd was met de Gemeentewet; ik meen dat voor eene onderhand sehe aanbesteding Burg. en Welh. de machtiging behoeven van den Raad. Is deze en de daaropvolgende goedkeuring van Gedeputeerde Staten verkregen, dan is de zaak geheel en règle, en blijft de vast stelling der plannen en voorwaarden aan Burg. en Weth., tenzij de Raad zich dit voorbehoudt waaromtrent dan evenwel eene beslissing moet genomen worden. De heer Van Kempen. M. d. V.l Het doet mij genoegen dat wjj dan toch niet alleen om eene formaliteit te vervullen zijn bijeenge roepen, maar dat wij thans kunnen bepalen of eene onderhandsehe aanbesteding kan plaats hebben. De Voorzitter. De Raad kan nu alleen uitmaken of de verwar ming en ventilatie onderhands zal worden aanbesteed, want daarover hebben Burg. en Welh., naar mijn gevoelen de machtiging van den Raad noodig. De heer Van Kempen. Maar is er nu zoo'n dringende reden om onderhands aan te besteden, dus de concurrentie van ons eigen land builen te sluiten. Op die wijze komt onze industrie geheel niet aan het woord. Werd eene openbare aanbesteding gehouden en bleken dan de kosten bij aanneming door een buitenlander veel minder le zijn, dan wanneer het werk door eene Nederlandsche fabriek werd uitgevoerd, dan zou natuurlijk legen gunning aan het buitenland niet zooveel te zeggen zijn. Doch nu tasten wij in hel duister, de onder handelingen zijn gevoerd zonder dat de Raad weet of de verschillen in prijs tusschen buitenland en binnenland belangrijk zjjn of niet. Dit wordt nu alleen overgelaten aan het inzicht van Burg. en Weth., en over zulk een inzicht kunnen, zooals ik straks reeds zeide, de meeningen verschillen. De Voorzitter. Concurrentie tusschen buiten- en binnenland is volstrekt niet uitgesloten geweest, er is in groote male gelegenheid verschaft om mede te dingen. Maar, zooals ik zeide, over de gun ning hebben nu alleen Burg. en Weth. te beslissen, tenzij de Raad vooraf beslist dat hy zelf de zaak wil behandelen. De heer Verster van Wulverhorst. M. d. V.! Is er groot bezwaar tegen oin alsnog eene openbare aanbesteding te houden? De Voorzitter. Ja, want het is hier bepaald een quacstie van vertrouwen. De inrichting van verwarming en ventilatie is van dien aard dat deze bijna onmogelijk bij openbare aanbesteding kan ge schieden. Dit is het eenparig oordeel van de Commissie voor het Krankzinnigengesticht, van de Inspeteurs en van al de deskundigen die wij daaromtrent gehoord hebben. De heer Siegenbeek van Heukelom. M. d. V.! Mag ik den heer Verster van Wulverhorst nog dit antwoorden, Eene openbare aan besteding kan plaats hebben wanneer er een bestek kan opgemaakt worden dat door diverse personen kan worden uitgevoerd. Maar daarin ligt nu juist de moeielijkheid bij de verwarming. Men heeft bij de inrichting van verwarming en ventilatie te kiezen tusschen verschillende stelsels. Elke firma heeft hjar eigen en decideert

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1895 | | pagina 1