DONDERDAG 12 DECEMBER 1895. 93 Zitting van Donderdag 12 December 1895. geopend 's namiddags te twee uren. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 4'. Voorstel omtrent de benoeming van eene Raadscommissie in zake eene onbewoonbaarverklaring van perceelen in de Schagenpoort. (294) 2°. Benoeming van de leden der bovengenoemde Commissie. (294) 3°. Idem van twee Bestuurders van de Stedelijke Werkinrichting uit de leden van den Gemeenteraad (11. C. Juta en P. Zillesen). 4°. Idem van vier leden der Plaatselijke Schoolcommissie. (305) 5°. Idem van een derden onderwijzer aan de Jongensschool 2e klasse. (28+) 6°. Idem als voren. (296) 7°. Voorstel van den heer Pera om het voorstel tot het doen instellen van een onderzoek in zake de evenlueele oprichting van een abattoir voorloopig niet in behandeling te neuien, waaromtrent in de vergadering van 21 November jl. de stemmen hebben gestaakt. (269) 8°. Verzoek van de Drie-October vereeniging om verhooging van bet haar toegekend subsidie. (285) 9". Suppletoire staat van begrooling, dienst 1894, van het college Vrouwen Kraammocders. (286) 10'. Rekening over 1894 van hel college Vrouwen Kraammoeders. (290) 11'. Verzoek van het Bestuur van de Bakkersgezellenbond «Verbetering zij ons streven'' omtrent Zondagsrust. (287) 12'. Idem van A. J. Van der GoesVan Loghem, om vrijstelling van schoolgeld voor de Kweekschool voor onderwijzers. (288) 13°. Idem als voren van W. C. Maarleveld (289) 14'. Idem van de Leidsche Katoeninaatschappij omtrent het leggen van eene electrische verbinding. (291) 15°. Staat van af- en overschrijving en suppletoire staat van begrooting, dienst 1895. (292 en 297) 16°. Verzoek van Mej. A. E. M. Bongenaar, om eervol ontslag als tweede onderwijzeres in de handwerken aan de school 3e klasse n». 1. (293) 17°. Idem van R. BurgScott, om vrijstelling van de betaling van schoolgeld, Hoogere Burgerschool voor Jongens. (295) 18'. Voorstel tot afschrijving van plaatselijke directe belasting. (298) 19°. Voorstel omtrent de intrekking van de Algemeene Voorwaarden van aanbesteding (301) 20'. Voorstel omtrent de begrooting van de Schutterij voor 1896. (302) 21'. Verzoek van de Kon. Nederlandsche Grofsmederij, omtrent ver breeding en verlaging van de brug over de Binnenveslgracht enz. (303) 22'. Verzoek van A. Verboog te Leiderdorp, om een brug te leggen over de sloot langs den HaarlemmCrtrekweg. (304) 23°. Bezwaarschriften tegen het Kohier der Plaatselijke Directe Be lasting, dienst 1895. derde en laatste gedeelte. (300) Tegenwoordig waren 23 leden, als de heeren: üekhuyzen, Juta, Kroon, Stadhouder, Van Rhijn, Zillesen, Fockema Andreae, Pera, Du Rieu, Cock, De Vries, Van Hoeken, Verster van Wulverhorst. Hasselbach, Van Hamel, Kerslens, Driesscn, De Goeje, Van Lidlh de Jeude, Zaaijer, Kaiser, De Slurler en Van Dissel, alsmede de Bur gemeester, Voorzitter. Afwezig met kennisgeving de heerenVerliey van Wijk, Van Kempen, Siegenbeek van Hcukelom en Drucker. De Notulen van het verhandelde in de vorige Vergadering van 21 November worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1'. Dat aan den met ingang van 15 December 1895 eervol ont slagen agent van politie der 3e klasse F. Fridsma een pensioen is toegekend van f 125.41 berekend naar eene jaarwedde van f 615 en 12 jaren en 86 dagen dienst en zulks uit hoofde van ziekelijke ge steldheid, waardoor hij niet meer in staat is zijne betrekking waar te nemen, in te gaan 15 December a.s. 2°. Dat op Woensdag 11 December een bezoek is gebracht aan het Ger. Minne- of Arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis, waarbij de administratie lot geene aanmerkingen heeft aanleiding gegeven. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1'. Verzoek van Z. Van der Mey, om den eigendom van 6 M' ge meentegrond aan den Maresingel. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. 2'. Begrooting, dienst 1896, van het H. G. of Arme Wees- en Kinderhuis. Wordt gesteld in handen van de Commissie van Financiën. 3°. Voorstel van het Raadslid P. J. Van Hoeken, tot wijziging van de verordening op de heffing van belasting voor het gebruik van open bare gemeentewerken (Raadsbesluit van 21 Februari 1895.) 4°. Bezwaarschrift van B. W. Colenbrander, tegen den aanslag in de plaatselijke directe belasting, dienst 1895, van zijn zoon. 5°. Voorstel tot benoeming van een lid der Commissie voor de openbare bewaarscholen wegens periodieke aftreding. 6°. Verzoek van het Bestuur der Nederlandsche Weerbaarheidsver- eeniging, afdeeling Leiden, om een lokaal in de fl. Burgerschool voor Jongens en in de Gymnasliekschool te mogen gebruiken. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. (De heer De Vries komt ter Vergadering.) Aan de orde is: I. Voorstel omtrent de benoeming van eene Raadscommissie in zake eene onbewoonbaarverklaring van perceelen in de Schagenpoort. (Zie lng. St. n'. 294.) Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming aangenomen. II. Benoeming van de leden der bovengenoemde Commissie. (Zie lng. St. n°. 294.) De Voorzitter. Mag ik de heeren Driessen, Van Hamel en Van Hoeken uitnoodigen met mij het stembureau uit te maken? Achtereenvolgens worden benoemd de heeren: Drucker met 22 stemmen; de heer Van Lidlh de Jeude verkreeg 1 slem. Van Lidlh de Jeude met 22 stemmen; de heer Siegenbeek van Hcukelom verkreeg 1 stein. Van Rhijn met 22 stemmen; de lieer Siegenbeek van lleukelom verkreeg 1 slem. Aan den heer Drucker zal van zijne benoeming kennis worden ge geven; de beide andere heeren verklaren de benoeming aan te nemen. III. Idem van twee Bestuurders van de Stedelijke Werkinrichting uil de leden van den Gemeenteraad (H. C. Juta en P. Zillesen). Benoemd worden achtereenvolgens de heeren: H. C. Juta, met 21 stemmen, 2 briefjes waren in blanco; P. Zillesen met 20 stemmen, 1 slem was van onwaarde als zijnde uitgebracht op den heer M. M. Kleerkoper, terwijl 2 briefjes in blanco waren. De heeren II. C. Juta en P. Zillesen verklaren de benoeming aan te nemen. IV. Idem van vier leden der Plaatselijke Schoolcommissie. (Zie lng. St. n'. 305.) Achtereenvolgens worden benoemd de heeren: 1°. W. Pera met 20 stemmen; J. C. Kluyver verkreeg 1 stem, 1 briefje was in blanco en 1 van onwaarde, als zijnde uitgebracht op M. M. Kleerkoper; 2°. F. H. A. Driessen met 22 stemmen, 1 briefje was in blanco; 3'. C. J. Leendertz met 22 stemmen, 1 briefje was in blanco; 4'. Dr. A. W. Kroon met 22 stemmen, Dr. H. Van Gelder verkreeg I stem. De heeren Driessen en Kroon verklaren de benoeming aan te nemen, terwijl aan de anderen van hunne benoeming zal worden kennis gegeven. V. Idem van een derden onderwijzer aan de Jongensschool 2e klasse. (Zie lng. St. n'. 284.) Benoemd wordt de heer M. M. Kleerkoper met 21 stemmen; 2 briefjes waren in blanco. VI. Idem als voren. (Zie lng. St. n'. 296.) Benoemd wordt de heer A. Tuk met 21 stemmen; 2 briefjes waren in blanco. De Voorzitter. Ik dank de heeren stemopnemers voor hunne wel willende medewerking. VII. Voorstel van den heer Pera om het voorstel tot het doen in stellen van een onderzoek in zake de evenlueele oprichting van een abattoir voorloopig niet in behandeling te neinen, waaromtrent inde vergadering van 21 November jl. de stemmen hebben gestaakt. (Zie lng. St. n°. 269.) Wordt aangenomen met 12 tegen 11 stemmen. Voor slemden de heeren: Pera, Kerstens, De Goeje, Van Lidlh de Jeude, Zillesen, Zaaijer, Fockema Andreae, Van Hoeken, Hasselbach, Cock, Kaiser en Stadhouder. Tegen stemden de heeren: Van Rhijn, Driessen, Du Rieu, Van Hamel, Dekhuyzen, Juta, Verster van Wulverhorst, De Vries, Van Dissel, De Slurler en Kroon. VIII. Verzoek van de Drie-October vereeniging' om verhooging van het haar toegezegd subsidie. (Zie lng. St. n°. 285.) De heer Van Hoeken. Ik ben er wel voor aan die Commissie een vast subsidie van 800 tot wederopzeggens toe te verleenen, opdat zij in de gelegenheid gesteld worde om daarnaar hare uitgaven in te richten, zonder dat, wanneer er iets van overschiet, dit in minde ring behoeft te worden afgetrokken, maar ik kan mij er niet mede vcrecnigen het subsidie met 200 te verhoogen. Ik ben de meening toegedaan, dat de commissie met gepaste zuinigheid, wel met het tegenwoordige bedrag kan toekomen, en om nu weer f 200 meer op de burgerij te leggen, dan noodig is, daarvan zie ik het nut niet in. De Voorzitter. Ik was het vorige jaar van dezelfde meening als u, mijnheer Van Hoeken, omdat ik toen eigenlijk nog niet bekend was met de werkelijke uitgaven van de Drie-Uclobervereeniging. De Raad zal zich herinneren, dat de hoofdaanlciding tot de regeling met die vereeniging is geweest, dal wij het verkeerd vonden dat mate rieel en personeel van de gemeente rechtstreeks door de vereeniging gebruikt werden. Dit was verderfelijk en dal wilden wij niet con- tinuecren; en daarom was eene nieuwe regeling noodig. Het sprak van zelf dat die vereeniging toen eene hoogere subsidie uit de ge meentekas moest ontvangen en Burg. en Weth. hadden zich toen gewend tot het bestuur om eene opgave te verkrijgen, van hetgeen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1895 | | pagina 1