GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 91 N". Datum. Uur. i Aantal. Gemiddelde Eng. Standkaarsen 1 Dec. 4 45—6.45 7 16.4 2 2 4 45—6.30 8 16.6 3 3 4.45—6 45 7 16.8 4 4 4.45—6.45 8 16.8 5 5 4 45—6 30 7 16.6 6 6 4.45—6 45 8 16.8 7 7 4.45—6.45 8 16.4 f 23663 20. N°. INGEKOMEN STUKKEN. N®. 305. Leiden, 11 December 1895. Ter vervulling van de vacaturen in onze commissie ontstaan, ten gevolge van de periodieke aftreding der heeren Pera, Uriessen, Leendertz en Kroon hebben wij de eer aan Uwe Vergadering de volgende dub beltallen aan te bieden: I. a. W. Pera, fabrikant en lid van den Gemeenteraad. b. J. C. Kluyver, hoogleeraar. II. a. F. H. A. Dricssen, fabrikant. b. Dr. P. H. Damslé, leeraar aan het Gymnasium. III. a. C. J. Leendertz, leeraar aan de H. B. school voor Jongens. b. Dr. W. De Jong, arts. IV. a. Dr. A. W. Kroon, lid van den Gemeenteraad. b. Dr. H. Van Gelder. Aan den Raad De Plaatselijke Schoolcommissie, der gemeente Leiden. M. J. De Goeje. Voorzitter. C. Hesseling, Secretaris. N®. 310. LICHTSTERKTE. Resultaten der waarnemingen aan de Gasfabriek te Leiden van 17 December 1895. ^0 30?, Leiden, 27 December 1895. Wij hebben de eer mede te deelen dat het bestek voor de op richting van het Krankzinnigengesticht op het buitengoed Endegcesl ^Het is opgemaakt na overleg met de Commissie van Fabricage en de Raadscommissie in zake het Krankzinnigengesticht overeenkom- slig de goedgekeurde plannen en zal alsnu aan de goedkeuring van de Gedeputeerde Staten moeten worden onderworpen. In het bestek is niet opgenomen de verwarming en ventilatie. Daar voor zijn afzonderlijke voorwaarden opgemaakt en aan verschillende belanghebbenden toegezonden met uitnoodiging aanbiedingen daarom trent in te zenden. Na onderzoek van de ingekomen plannen is de voorkeur toegekend aan het plan van J. L. Bacon te Elberfeld. vertegenwoordigd dooi den Ingenieur Vermette, waarbij elk paviljoen afzonderlijk wordt ver warmd door middel van stoom met lagen druk. Behoudens de beslissing van Uwe Vergadering en de goedkeuring van Gedeputeerde Stalen is door ons alsnu met den heer Bacon voornoemd voorloopig overeengekomen hem de verwarming en ventilatie van het Krankzinnigengesticht op te dragen voor een bedrag van Onder mededeeling dat de voorloopige overeenkomst in de Lees kamer ter inzage van de leden is nedergelegd geven wij Uwe Ver gadering alsnu in overweging te besluiten dat de inrichting van de verwarming en ventilatie van het Krankzinnigengesticht wordt opge dragen aan J. L. Bacon te Elberfeld, in deze vertegenwoordigd door den Ingenieur Vermette op de voorgestelde voorwaarden, zullende alsdan dat besluit met het bestek voor de oprichting van het Krank zinnigengesticht aan de goedkeuring van de Gedeputeerde Staten worden onderworpen. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N*. 308. Leiden, 23 December 1895. Na ingesteld onderzoek is het ons gebleken dat het verzoek van de Naamlooze Vennootschap Rutten's Stoorabierbrouwerij te Maastricht om den boom voor het perceel Stationsweg n®. 7/9 te doen wegnemen gegrond is, omdat de wortels van dien boom hinderlijk zijn voor het te maken werk. Wij geven Uwe Vergadering mitsdien in overweging tot de rooiing van bedoelde boom te besluiten onder bepaling dat dit van gemeente wege zal geschieden voor rekening van adressant. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan Burg. en Weth. der gemeente Leiden. EdelAchtbare Heeren! f> Namens de naamlooze Vennootschap »Rutten s Stoombierbrouwerij te Maastricht, als eigenaresse van het in aanbouw zijnde Volksbierhuis aan den Stationsweg n°. 7 en 9 te Leiden, neem ik beleefdelijk de vrijheid U te verzoeken, om den boom, slaande vóór voormelde per- ceelen te willen ontruimen, aangezien het niet wel mogelijk is om hel trottoir of de stoep op behoorlijke wijze te maken, daar bedoelde boom en de wortels het leggen der fundeering en stoepband verhin deren. Redenen waarom dit verzoek aan U wordt gericht. Met de meeste Hoogachting, Uw dw. dienaar, Leiden, 18 December 1895. W. F. Van der Heijden. m* 309 LICHTSTERKTE. Resultaten der waarnemingen aan de Gasfabriek te Leiden 2430 November 1895. N®. 311. Leiden, 12 December 1895. Naar aanleiding van art. 3 van het Besluit regelende de heffing van schoolgeld voor de leerlingen der Gemeentelijke Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen, geven wij Uwe Vergadering in over weging geheelc of gedeeltelijke vrijstelling tc verleenen van school geld voor de volgende leerlingen der Kweekschool, niet wonende in de gemeente; als aan: Casper Brussee Ie Noordwyk, Adain Bervaes te Noordwijk en Maria Van Vrijberghe de Coningh te Lisse, geheele vrijstelling en het schoolgeld voor P II Snijders te Voorscholen vast te stellen op 2 per vak; voor Dina Maria Verhoog wonende onder Zoelerwoude (Vreewijk) op ƒ2.75 per vak en voor Jacobus Smink te 'sGravenbage op 2 per vak. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Datum. Uur. Aantal 1 2 3 4 5 6 7 Nov. 24 25 26 27 28 29 30 4:45—6 45 4.45—6.30 4.43—6.45 4 45—6.45 4.45—6.30 4.45—6 45 4.45—6.45 16.6 16.4 16.6 16.4 16.8 16.6 16.8 N®. 313. Leiden, 16 December 1895. Door Z. Van der Mey is bij nevensgaand adres verzocht een ge deelte grond aan den Mare Singel Sectie A, n®. 1072 groot ongeveer 6 centiaren, in eigendom te mogen bekomen aangezien gebleken is dat een door bein gekochte schuur op dat strookje is gebouwd welke grond aan de gemeente behoort. Na overleg met de Commissie van Fabricage geven wij Uwe Ver gadering in overweging op het verzoek gunstig te beschikken en alzoo te besluiten dal aan Z Van der Mey in eigendom wordt afge staan een strookje gemeentegrond gelegen aan den Maresingel hekend bij het kadaster onder Sectie A, n'. 1072, tegen betaling van een koopprijs van 10 per centiare en de kosten van overdracht en onder bepaling dat op kosten van adressant eene opmeting zal geschieden door een landmeter van hel kadaster, waaruit de juiste grootte van den over te dragen grond blijkt. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan EdelAchtb. HH. Burg. en Weth. der gemeente Leiden. Geeft met verschuldigden eerbied te kennen de ondergeteekende Z. Van der Meij te Leiden, dat hij aan den Maresingel een erf met schuur gekocht heeft van den heer I. I. Planjer alhier. Dat hij 't voornemen heeft aldaar twee pakhuizen te bouwen volgens ingeleverde teekening en situalieplan; Dat hem gebleken is dat genoemde schuur op een gedeelte ge meentegrond staat groot 6 M1; dat hij daarom genoemde 6 MJ wenscht te koopen op nader vast tc stellen voorwaarden. 't Welk doende enz., Leiden, 25 November 1895. Z. Van der Meij. Gemiddelde Eng. Standkaarsen. N®. 313. Leiden, 16 December 1895. Naar aanleiding van nevensgaand verzoek van C. Van Hensbergen, geven wij Uwe Vergadering in overweging aan adressant wegens vertrek uit de gemeente met 1 November jl. terugbetaling te ver leenen van schoolgeld voor een zoon, leerling van de Jongensschool 2e klasse, laagste afdeeling, over de maanden November en December, tot een bedrag van f 2 66. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan den Raad der gemeente Leiden. De ondergeteekende Cornelia Van Hensbergen Stationsweg 29 thans te Haarlem Molstraat 20; dat hij den Ie November Uwe gemeente heeft verlaten en dat zijn zoontje Jolian Van Hensbergen leerling op het gemeenteschool van' den heer Van Wijk te Leiden, maar ééne week van het laatste kwar taal genoemde school heeft bezocht. Waarom hij zich tot UEdelAchtb. wendt met het eerbiedig verzoek restitutie van hem betaalde schoolgeld te verleenen over 2^|hiaanden. 't Welk doende, Haarlem, 10 December 1895. C. Van Hensbergen. N®. 314. Leiden, 15 December 1895. De levering van het gedrukt Verslag der Handelingen van den Gemeenteraad is laatstelijk in het openbaar aanbesteed voor den tijd van 5 jaren aanvangende 15 April 1891 en eindigende mitsdien met 15 April 1896. W(j achten het wenschelijk dat wederom eene openbare aanbe steding plaats hebbe onder gewijzigde voorwaarden waarvan een concept hiernevens wordt aangeboden De duur van de levering is daarbij gesteld op twee jaren en 8j maand op grond dat de levering van het druk- en bindwerk is aan-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1895 | | pagina 1