88 N". Datuin. Uur. Aantal. Gemiddelde Eng. Standkaarsen 1 Nov. 17 5.7.— 115 16.8 2 18 5.6.45 115* 16.6 3 19 5.7.— 116 16.4 4 20 5.7.— 115 16.8 5 21 5.6.45 115' 16.6 6 22 5.7.— 115 16.8 7 23 5.7.— 115 16.8 treffende liet bewonen van gebouwen, welke, als schadelijk voor de openbare gezondheid, voor bewoning ongeschikt zijn, aan eene Com missie als daarbij bedoeld is opgedragen een onderzoek in te stellen aangaande de pcrccelcn 1, 2 en 3 gelegen in de Sehagenpoort, waarvan de bewoning door ons vermoed werd nadcclig te zijn voor de open bare gezondheid. Hel door die Commissie uitgebracht rapport blijkens welk de be doelde pcrceelen onbewoonbaar worden geacht, is ter kennis van den eigenaar gebracht, zijnde door hem gcene schriftelijke bezwaren binnen den gestelden termijn ingediend. Wij geven Owe Vcrgadring uit dien hoofde onder overlegging van de betrekkelijke stukken, in overweging ingevolge art 7 der aange haalde verordening eene Commissie van drie Raadsleden te benoemen, met uitnoodiging de zaak te onderzoeken en omtrent hare bevinding een met redenen omkleed verslag aan den Raad in te dienen en bare conclusie in eene aoncept-Raadsbcsluil samen te vallen. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Welh. van Leiden. N°. 295. Leiden, 5 December 1895. Naar aanleiding van nevensgaand verzoek van R. Burg, geboren Scott, hebben wij de eer O mede te dcelcn dal de zoon van adressante de lloogcre Burgerschool voor Jongens met 1 December jl. heeft ver laten ten einde zich in den Hortus voor te bereiden voor zijne aan slaande betrekking in Ncd.-Indië. Wij geven U alzoo in overweging aan adressante vrijstelling of terugbetaling te verleenen van schoolgeld voor haar zoon, vroeger leerling der Hoogerc Burgerschool voor Jongens over de laatste drie kwartalen van den cursus 1895/96. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Wetli. van Leiden. Aan den Gemeenteraad van Leiden. De ondergeteekende Mevrouw de Wed. R. Burg. geb. Scott, heeft de eer U kennis te geven, dat haar zoon, leerling der Burgerschool voor Jongens, de school vóór 1 December zal verlaten wegens veran dering zijner aanstaande loopbaan en dat zij U mitsdien verzoekt baar vrijstelling te willen verleenen van bet betalen van schoolgeld over de laatste drie kwartalen van den loopenden cursus. 't Welk doende enz. Leiden, 27 November 1895. Mevr. de Wed. R. BuhgSuott. N'. 296. Leiden, den 5 December 1895. Wij hebben de eer hiernevens aan te bieden eene voordracht ter benoeming van een derden onderwijzer aan de Jongensschool 2e klasse in de plaats van J. P. Bouma, aan wien met ingang van 7 December a. s. eervol ontslag is verleend. De voordracht is opgemaakt in overleg met den Arrondissements- Schoolopziener, na ingewonnen bericht van het Hoofd der school en luidt als volgt: 1*. A. Tuk, onderwijzer te Strijen; 2°. M. J. Van Driel, onderwijzer te Watergraafsmeer; en 3°. H. W. Schmelling, onderwijzer te Huizen. Under mcdedeeling dat de verschillende stukken en rapporten ter inzage in de Leeskamer zijn nedergelegd, verzoeken wij U tot eene benoeming over te gaan. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weill, van Leiden. N*. 29?. Leiden, 5 December 1895. De Commissie van Financiën heeft de eer U mede te deelen dat zij geene bedenkingen heeft tegen de door Burg. en Welh. voorge stelde verhoogingen van sommige artikelen der begrooting en stelt U voor die goed te keuren door vaststelling van den overgelegdcn staat van af- en overschrijving en van de suppleloire begrooting. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N®. 298. Leiden, 5 December 1895. Wij hebben de eer U bierbij ter vaststelling over te leggen 2 lijsten van aangcslagcncn in de plaatselijke directe belasting, die in den loop van dit jaar de gemeente hebben verlaten of overleden zijn. Wij stellen U voor op die aanslagen afschrijving te verleenen voor de bedragen vermeld in koloin 11 van die lijsten. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N». 299. LICHTSTERKTE. Resultaten der waarnemingen aan de Gasfabriek te Leiden van 1723 November 1895. B B B B B B Te Leiden ter Boekdrukkerij van Gebroeders Muré.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1895 | | pagina 4