MAANDAG 28 OCTOBER 1895. 75 Kitting van Maandag 28 October 1895. geopend 's namiddags te één uur. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1*. Benoeming van drie leden van het Bestuur der Praclische Am bachtsschool. (244) 2". Idem van een practicum-assistent voor het onderwijs in de schei kunde aan de Hoogere Burgerschool voor Jongens. (250) 3*. Begrooting voor 1896 van de Stedelijke Werkinrichting. (246) 4'. Rekening over 4894, van het II. G. of Arme Wees-en Kinderhuis. (247) 5°. Voorstel tot onderhandsche verhuring van visscherijcn aan J. G. Spaargaren. (249) 6°. Verzoek van M. Couvée en N. Couvée, om een brug te leggen over de Wiltesingelsloot en eene schoeiing te plaatsen. (251) 7*. Voorstel tot het verieenen van vrijstelling of vermindering van schoolgeld voor de Kweekschool voor onderwijzers aan leerlingen niet wonende in de gemeente. (252) 8'. Rekeningen over 1894 van het R. K. Armbestuur en het R. K. Wees- en Oudclicdenhuis. (253) 9°. Voorstel van Commissarissen der Stedelijke Gasfabriek omtrent de invoering van den muntgasmeter. (254) 10°. Idem tot het verieenen van iractementsverhooging aan derde onder wijzers en onderwijzeressen, niet in het bezit van den hoofdon derwijzersrang. (256) 11*. Begrooting voor 1896, van de Bank van Leening. (258) 42'. Bezwaarschriften tegen het Kohier der Plaatselijke Directe Belas ting, dienst 1895. Eerste gedeelte. (257) 13'. Begrooting vau de inkomsten en uitgaven der gemeente voor 1896. (248) Tegenwoordig waren 23 leden, als de heeren: Verhey van Wijk, Zaaijer, Dekhuyzen, Van Kempen, Drucker, De Sturler, Van Dissel, Kroon, Stadhouder, Van Rhijn, Zillesen, Juta, Fockema Andreae, Pera, Du Rieu, Cock, De Vries, Van Hoeken, Verster van Wulverhorst. Ilasselbach, Van Hamel, Kerslens en Siegenbeek van Heukelom, alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig met kennisgeving de heeren: Driesscn, De Goeje, Kaiser en Van Lidth de Jeude, terwijl de heer Siegenbeek van Heukelom had bericht wellicht tegen 3 uur te komen. De Notulen van het verhandelde in de vorige Vergadering van 26 September worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dal zijn ingekomen: 1'. Dispositie van de Gedep. Stalen van Zuid-Holland dd. 7/11 October jl., B, n'. 3244, (3e aid.) G. S„ n'. 86/3, ten geleide van hel goedgekeurd Raadsbesluit van 26 September jl. lol vet hooging der bcgrooting, dienst 1895, ad f 37.50 en tot het doen van af- en over schrijving tot gelijk bedrag wegens uitbreiding van het onderwjjs in het schrijven aau de Kweekschool voor onderwijzers. 2'. Dispositie als voren dd. 7/11 October jl. B, n'. 3244, (3e afd.) G. S. n'i 86/2, ten geleide van bet goedgekeurd Raadsbesluit van 26 Sep tember jl., tot het doen van af- en overschrijving op de bcgrooting. dienst 1895, ad /250. (Toelage aan de vcreeniging «Kennis is macht." Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1'. Verzoek van den heer II. G. A. De Heus te Rotterdam, om af schrijving van plaats, directe belasting, dienst 1895, voor zyn pupil 11. C. Obreeu, wegens woonplaatsverandering. 2'. Verzoeken van verschillende personen om vermindering van hunnen aanslag in de plaats, dir. belasting, dienst 1895. 3'. Verzoeken van A. Van Eldik, C. H. Romer geb. Dicke, H. D. Slipriaan Luïscius, 11. D. Molenaar en H. J. Van der Wey, om afschrij ving van plaats, dir.'belasting dienst 1895, wegens verhuizing. Worden gesteld in handen van Burg en Weth. 4°. Begrooting, dienst 1896, van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Te behandelen bij de begrooting. 5'. Rapport van Commissarissen van de Sted. Gasfabriek omtrent het al of niet wenschclijke tol invoering van Electrische verlichting in deze gemeente. 6*. Verzoek van H. P. Th. Van Wensen, om vrijstelling van de betaling van schoolgeld voor zijn zoon, die den 20en Sept. jl. het Gymnasium heeft verlaten, over de laatste drie kwartalen van den cursus 1895/96. 7°. Verzoek van W. J. Tilanus, om restitutie van betaald school geld voor twee kinderen, leerlingen van openbare seholen 2e klasse, wegens woonplaalsverandering. 8°. Verzoek van het Bestuur der afd. Leiden van den Algemeenen Ned. Tiinmerliedenbond, om den bouw van hel Krankzinnigengesticht op het landgoed «Endegeest" te doen plaats hebben onder eigen beheer. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. (De heer Cock komt ter Vergadering.) De Voorzitter. Zooals de heeren weten wordt de begrooting op heden, Maandag, behandeld, omdat Donderdag jl. de Commissaris der Koningin een bezoek aan Leiden heeft gebracht. Aan de orde is: I. Benoeming van drie leden van het Bestuur der Praclische Am bachtsschool. (Zie Ing. St. n'. 244.) De Voorzitter. Mag ik de heeren Dekhuyzen, Van Rhijn en Zillesen verzoeken met tnij het stembureau uit te maken? Achtereenvolgens worden benoemd: de heer J. A. Van Dijk met 15 stemmen, de heer Van Hamel verkreeg 1 stem; de heer W. 1'. Van der Heijden met 11 stemmen, de heer 11. J. Jesse verkreeg 5 stemmen. (De lieer De Fries komt ter Vergadering.) (De heer J. Roem .met 15 stemmen, de lieer Buitendijk verkreeg 2 stemmen. II. Idem van een practicum-assistent voor het onderwijs in de schei kunde aan de Hoogere Burgerschool voor Jongens. (Zie Ing. St. n'. 250.) Benoemd wordt met 16 stemmen de heer Dr. E. A. Klobbic; één briefje was in blanco. De Voorzitter. Ik dank de heeren slemopnemers voor hunne wel willende medewerking. De heer Drdcker. M. d. V.! Ik wensch over een van de volgende punten der agenda enkele opmerkingen te maken, welke het meer past in eene besloten zitting te doen. Ik zou u daarom willen ver zoeken, de deuren voor een oogenblik te sluiten. De Voorzitter. Wanneer niemand er bezwaar tegen heeft, stel ik voor de deuren te sluiten. Tevens verzoek ik de leden, wanneer zij over punt 12 der agenda het woord wenschen te voeren, dit te doen in die gesloten Vergadering. De openbare Vergadering wordt veranderd in eene met gesloten deuren en na eenigen tijd heropend. (Inmiddels waren ter vergadering gekomen de heeren Ilasselbach en Van Hamel) III. Begrooting voor 1896 van de Stedelijke Werkinrichting. (Zie Ing. St. n'. 246.) Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming goedgekeurd. IV. Rekening over 1894, van het H. G. of Anne Wees- en Kin derhuis. (Zie Ing. St. n°. 247.) Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming goedgekeurd. V. Voorstel tot onderhandsche verhuring van visscherijen aan J. C. Spaargaren. (Zie Ing. St. n°. 249.) Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming aangenomen. (VI. Verzoek van M. Couvée en N. Couvée, om een brug te leggen over de Wiltesingelsloot en eene schoeiing te plaatsen. (Zie Ing. St. n'. 251.) De heer Fockema Andreae. M. d. V.! Vóór eenigen tijd heb ik er u de aandacht op gevestigd dat bij het graafwerk voor het leggen van bruggen somtijds blijkbaar de wortels der hoornen zeer worden beschadigd. Ik heb toen gevraagd, ik meen ten minste.het gedaan te hebben, of het niet mogelijk was wanneer weder dergelijk verzoek inkwam, om te antwoorden met een afwijzing van het verzoek zooals het daar lag, maar aan te bieden de brug door de gemeente te laten leggen op kosten van den aanvrager, omdat het toezicht van de ge meenteambtenaren moeilijk kan verhinderen het beschadigen van de boomen, die in den regel den eigenaars en den bewoners van de huizen niet zeer lief zijn, maar wel aan de gemeente. Zulk eerie wijze van handelen zou wellicht gewenseht zijn vooral voor den Witten Singel waar de boomen zoo schoon zijn en die de mooiste wandeliug oin de stad is. Zullen dergelijke werken niet inct meer zorg verricht worden door de gemeente op kosten van den verzoeker, in plaats van door den laatste die by het leven der boomen niet veel belang heeft, zij het ook dat in dit laatste geval het werk uitgevoerd wordt onder toezicht van gemeenteambtenaren? Dezen kunnen niet op elk oogenblik er bij staan, wanneer bij de wortels der boomen wordt gegraven. De Voorzitter. Onmogelijk is het niet, maar het zou kunnen zijn, dat het werk der vaste werklieden der gemeente er aanzienlijk door toeneemt. Wanneer de aangelanden vijanden van de boomen zijn, vrees is dat het aangegeven denkbeeld weinig zal helpen. Ik heb daaromtrent echter een anderen indruk gekregen; ik geloof dat de menschen zeer gesteld zijn op de boomen en ze niet weg willen hebben. Ik wil de zaak wel eens met het college van Burg. en Weth. bespreken. Ik herinner mij echter niet dat de heer Fockema Andreae de zaak reeds vroeger ter sprake heeft gebracht. De Wet houder van Fabricage zal op mijn verzoek deze zaak wel in zijne afdeeling te berde brengen. De heer De Sturler. Zeker, M. d. V.! De heer Fockema Andreae. Ik zal mij tegen het voorstel niet ver zetten, maar stem er voor in het vertrouwen, dal den ambtenaren gelast zal worden nauwkeurig toe te zien, dat by hel graafwerk de wortels der hoornen niet beschadigd worden. De Voorzitter. Het zal hnn speciaal opgedragen worden. Op het verzoek wordt zonder hoofdelijke stemming gunstig be schikt. VII. Voorstel tot het verieenen van vrijstelling of vermindering van schoolgeld vosr de Kweekschool voor onderwijzers aan leerlingen nief wonende in de gemeente. (Zie Ing. St. n'. 252.)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1895 | | pagina 1