81 N*. 373. Leiden, 9 November 1895. De Commissie van Financiën heeft gcene bedenkingen tegen den suppletoiren slaat van begrooting van bet H. G. Weesbuis voor hel dienstjaar 1895, strekkende tol belegging van het batig saldo der rekening van 1894, noch tegen de begrooting van het Gereformeerd Minne- of Arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis voor het jaar 1896 en adviseert beide begrootingen goed te keuren. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N\ 373. LICHTSTERKTE. Resultaten der waarnemingen aan de Gasfabriek te Leiden van 27 October2 November 1895. N\ Datum. Uur. Aantal. Gemiddelde Eng. Standkaarsen. 1 October 27 5.45—7.30 7 16.8 2 28 5.45—7.45 8 16.8 3 29 5.45—7.45 7 16.6 4 30 5.45—7.30 8 16.8 5 31 5.45—7.45 7 16.6 6 Nov. 1 5.45—7.30 8 16.4 7 2 545—7.45 8 16.4 N*. 374. Leiden, 11 November 1895. Naar aanleiding van art. 3 van het Besluit regelende de heffing van schoolgeld voor de leerlingen der Gemeentelijke Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen, geven wjj Uwe Vergadering in overweging geheelc of gedeeltelijke vrijstelling te verleenen van schoolgeld voor de volgende leerlingen der Kweekschool, niet wo nende in de gemeente, als aan: Lucrelia Van der Kloes onder Zoeter- woude geheele vrijstelling, aan Grietje Bloeinendaal te Hillegom ge- heele vrijstelling en het schoolgeld voor Pieter Stassen te Hillegom vast te stellen op vier gulden per kwartaal. Verder kunnen wij in verband met het verhandelde in de Raads- zitting van 28 Octoberjl. omtrent ons voorstel van 7 October jl. (Ing. Stukken n'. 252) mededeelen dat de daarbij bedoelde leerlinge der Kweekschool Anna Catharina Cramer, inwonende bij Mej. W. M. Gebhardt onder Zoeterwoude, niet valt in de termen van geheele of gedeeltelijke vrijstelling, zoodat het volle schoolgeld verschuldigd is. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N1. 375. Leiden, 11 November 1895. Naar aanleiding van nevensgaand verzoek van Braaksma, hebben wjj de eer U mede te deelen dat krachlens hel besluit tot beffing van schoolgeld voor hel Gymnasium en de Hoogere Burgerscholen de Gemeenteraad in bijzondere gevallen kan bepalen dat het schoolgeld eerst zal ingaan met het begin van het kwartaal waarin de toelating of slechts verschuldigd zal zijn lol het einde van het kwartaal waarin het vertrek van den leerling plaats heeft. Vermits nu de zoon van adressant bij de opening der lessen van de Hoogere Burgerschool voor Jongens op Dinsdag 3 September tegen woordig was en eerst op 6 September de school weder heeft verlaten, kan aan het verzoek om geheele ontheffing van de betaling van schoolgeld, onzes inziens, niet worden voldaan. Wjj geven Uwe Vergadering echter in overweging aan adressant vrjjslelling of terugbetaling van schoolgeld te verleenen voor zijn zoon die de Hoogere Burgerschool voor Jongens in September heeft ver laten, over de laatste drie kwartalen van den cursus 1895/96. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Welli. van Leiden. Aan den Raad van de gemeente Leiden. Geeft met vcrschuldigden eerbied te kennen de ondergeteekende D. Braaksma, Keurmeester van visch en ooft alhier; dat zijn zoon Dirk 6 September 1835, voor goed de Hoogere Burger school voor Jongens heeft verlaten; dal hij per abuis vier dagen in het kwartaal heeft school gegaan. Weshalve hij, op grond van het bovenstaande genoemden Raad be leefd verzoekt, om geheele ontheffing van het aangeslagen schoolgeld ten bedrage van zestig gulden. 't Welk doende enz., Leiden, 6 November 1895. D. Braaksma. Heerengracht n'. 64. Te Leiden ter Boekdrukkerij van Gebroeders Moré

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1895 | | pagina 14