MAANDAG 28 OCTOBER 1895. 85 Ue Volgnrs. 2542 worden achtereenvolgens zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming goedgekeurd. De Voorzitter. Volgnr. 43: Bijdrage van het Rijk in de Kosten van het hooger onderwijs Gymnasiumƒ9632 moet worden verhoogd met 197 en alzoo gebracht op 9829. Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming goedgekeurd. De Voorzitter. Volgnr. 44: Bijdrage van het Rijk overeenkomstig art. 12 der wet van 17 Augustus 1878 Staatsblad n". 127) in de kosten van de Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen f 5067 moet worden verhoogd met 112 en alzoo gebracht op ƒ5179. De Volgnrs. 4449 worden achtereenvolgens zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming goedgekeurd. Beraadslaging over Volgn. 50, luidende: Aflossing op hypotheken en obligatiën f 16515. De heer Drogeer. M. d. V.! Ik zal over de zaak van de aflossing der aan de gasfabriek verstrekte kapitalen nu niet spreken. Ik her baal, wat ik in de afdeelingen heb gezegd, dat ik te gelegener tijd een voorstel bij den Raad zal indienen. Thans heb ik alleen hel woord gevraagd omdat ik te zijner ijjd niet gaarne gehouden zoude worden aan hetgeen in het verslag is opgenomen als door een lid gezegd. Het is eene ingewikkelde quaestie; en is het zeer wel mo gelijk, dat ik in de afdeelingen want ik ben het lid waarvan sprake is mij niet duidelijk genoeg heb uitgedrukt. De Voorzitter. Burg. en Weth. zjjn natuurlijk niet verantwoor delijk voor het verslag van de afdeelingen, dat door de Commissie van rapporteurs is opgemaakt, maar uwe denkbeelden en bedoeling blijken duidelijk uit de discussie, bij de behandeling van de vorige begrooting over deze quaestie gevoerd. Volgn. 50 wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. De Volgnrs. 51—55 worden achtereenvolgens zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming goedgekeurd. De Vergadering wordt voor eenige oogenblikken geschorst, daarna hervat. De Voorzitter. Tengevolge van de aangebrachte wijzigingen zijn de uilgaven vermeerderd met f 3883. Burg. en Weth. stellen voor Volgnr. 6: Plaatselijke directe belasting te verhoogen met 4000 en alzoo te brengen op 161000 en verder Volgnr. 176: Onvoorziene uit gaven te vermeerderen met 117. Daartoe wordt besloten. De Volgnrs. 6 en 176 wordt zonder hoofdelijke stemming goed gekeurd. De Voorzitter. De begrooting bedraagt alsnu in ontvangst en uitgaaf f 832971. De begrooling in ontvangsten wordt met algemeene stemmen goed gekeurd. De begrooting in uitgaven wordt met algemeene stemmen goed gekeurd. De begrooting in haar geheel wordt mede goedgekeurd. Niemand verder het woord verlangende gesloten. Te Leiden ter Boekdrukkerij van Gebroeders Moré. met algemeene stemmen wordt de Vergadering

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1895 | | pagina 11