GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 77 met f 30 7.50 3.39 2.25 9.— 13.50 13 80 30.- 1.50 7.50 14.25 54.— 10.80 50.40 30.— 58.80 3.75 6.75 2 25 1.44 2.19 6.09 1 50 1.38 2.88 1.44 6.90 6.75 13.50 Burg. INGEKOMEN STUKKEN. N°. 25G. Leiden, 10 October 1895. Krachtens art. 9 der Verordening van li Januari 1894 (Genrblad n®. 4) kan aan derde onderwijzers en onderwijzeressen indien zij niet in het bezit zijn van den hoofdonderwijzersrang en den leeftijd van dertig jaren bereikt hebben zoodra zij tien jaren in dienst der ge meente of elders zijn werkzaam geweest, door den Gemeenteraad, op voorstel van Burg. en Weill, eene verhooging van f 50 worden toe gestaan en andermaal op vijf en dertigjarigen leeftijd en met vijftien dienstjaren eene gelijke verhooging, omtrent welke verhoogingen het advies der Plaatselijke Schoolcommissie wordt ingewonnen. Wij geven Uwe Vergadering alsnu in overweging overeenkomstig het advies der Plaatselijke Schoolcommissie dat in de Leeskamer ter inzage van de leden is nedergelegd, de navolgende verhoogingen als bovenbedoeld toe te kennen ingaande 1 Januari 1896, als aan H. M. Klaver, derde onderwijzer aan de school 4de klasse n®. 2, ƒ100, Mej. M. A. P. Montagne, 3e onderwijzeres aan de Meisjesschool le klasse 100; Mej. B. A. Greeve, 3de onderwijzeres aan de Meisjesschool 2de klasse 100; Mej. M. M. Vrijhoff, 3de onderwijzeres aan de school 3de klasse n®. 3 100; N. H. Ten Holt, 3den onderwijzer aan de school 4de klasse n®. 1 f 50; en aan Mej. M. M. Duyverman, 3de onder wijzeres aan de school 3de klasse n®. 2 f 50, te zanten uitmakende een bedrag van f 500. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N®. 357. Leiden, 18 October 1895. Wij hebben de eer U hiernevens over te leggen de eerste lijst van reclames tegen het primitief kohier der plaatselpe directe belasting voor 1895. Wij stellen U voor op die reclames te beschikken overeenkomstig ons advies opgenomen in kolom 9 van die lijst en dientengevolge af te wijzen de reclames van: Wed. H. VervoorlZaalberg (No. 2). J. Colpa (No. 4). H. Van Weeren (No. 5). Ch. Verhoog (No. 6). Wed. L. M. Bernard (No. 7). A. Koolloos (No. 8). A. H. Jacobs (No. 9). K. A. Blommendaal (No. 10). P. Pieters (No. 11). G. Jongsraa (No. 14). J. Van Weeren (No. 16). H. Bouter (No. 18). H. v. d. Zeeuw (No. 19). C. P. F. Gourt (No. 20). J. Bey (No. 21). A. C. M. v. Noort (No. 22). P. v. Brussel (No. 23). P. L. Hoeman (No. 24), J. Van Oosten (No. 25). J. Driesens (No. 28). P. Van Beek (No. 29). D. Meyer (No. 30). J. C. Van Hartrop (No. 32). A. II. C. Zaalberg (No. 34). S. A. G. Zaalberg (No. 35). W. Scgaar (No. 36). E- Prins (No. 39). J. P. Creyghton (No. 40). J. P. Sasse (No. 41). Th. Segaar (No. 42). G. N. Wannce (No. 4 5). E. Krijn (No. 47). H. J. Bik (No. 48). A. F. Hopman (No. 51). J. M. C. Boramezijn (No. 59). W. Mathol Be Jong (No. 60). W. F. A. Ueker (No. 61). C. F. Bader (No. 62). W. F. Wijting (No. 68). G. Woliers (No. 69). B. Verrney (No. 72). J. H. Wijnbeek (No. 73). I. Kalkhoven (No. Jk). i, G. lloogevccn (no. 76). A. Regeling (No. 79) W. J. Brugman (No. 80). J. J. Vreeburg (No. 81). A. Hazelhorsl (No. 82), Wed. A. A. Owel (No. 84). C. A. Krcs (No. 86). C. Christiaanse (No. 87). J. G. P. Steenhauer (No. 88). G. Esseling (No. 89). F. Bel Sasso (No. 90). G. J. A. N. Van de Gent (No. 91). J. F. Boekhoud (No. 92). J W. Van llarteveld (No. 93). W. J. Van llarteveld (No. 94). G. Pel (No. 95). W. A. Elshof (No. 96). H. Brummelkamp (No. 97). P. v. d. Kolk (No. 98). J. H. Oldenburg (No. 99) en 0. Jacobs (No. 100). te verminderen de aanslagen van: W. F. Van Wijk (No. 1) J. J. F. Be Baas (No. 3) W. F. Pauw (No. 12) Wed. A. Mizee (No. 15) P. J. Van den Hoek (No. 17) R. Be Wilde Rzn. (No. 26) C. Wijnnobel (No. 27) B. A. Van üldcn (No. 31) A. Gerike (No. 33) P. 11. Pont (No. 37) L. J. Elcnhaas (No. 38) A. Ruygrok (No. 43) G. J. J. v. Izenburg (No. 44) W. L. Christiaanse (No. 46) Wed J. H. EichmanJansen (No. 49) W. F. Kaiser (No. 50) P. Schouten (No. 52) F. Kraneveld (No. 53) H. O Müller (No. 54) J. Verbeek (No. 55) W. J. Batist (No. 56) 11. J. Smit (No. 57) F. W. Kissing (No. 58) M. H. v. N'icuwhof (No. 63) J. Be la Court (No. 67) Wed. J. J. La Lau (No. 70) P. Engelbregt (No. 75) J. J. Zindel (No. 78) P. Planjer (No. 85) en te roieeren de aanslagen van L. J. Sleyser (No. 13). S. Riebeek (No. 64). Wed. F. F. Rauwenhoff (No. 65). J. G. Rauwenhoff (No. 66). Wed. H. J. Carlicr (No. 71). W. Van den Broek (No. 77). A. Hartevelt (No. 83). Aan den Gemeenteraad. en Weth. van Leiden. N®. 258. Leiden, 17 October 1895. De Commissie van Financien heeft geene bedenkingen tegen de begrooting van de Stadsbank van Leening voor 1896 en stelt u voor die goed te keuren, in ontvangst en uitgaaf ad f 11010, waarbij op een door de gemeentekas te dekken nadeelig slot der exploitatie ad 230 is gerekend. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financien. N». 259. Leiden, 17 October 1895. Ook in verband met het bij de behandeling van de begrooting in de sectiën besprokene aangaande de verwarming en de ventilatie van de Raadzaal, is door de Commissie van Fabricage een onderzoek in gesteld in hoeverre daarin verbetering zoude kunnen worden aange bracht. Baaruit is gebleken dat do toestand kari worden verbeterd door de vcrsche lucht verwarmd in het vertrek te doen komen en in het plafond een rooster te maken boven de gaskroon voor ver wijdering van de bedorven lucht. Be kosten voor een en ander worden geraamd op 120, Wij geven alsnu Uwe Vergadering in overweging tot de uitvoering van dit werk te besluiten, zullende te zijner lijd een voorstel worden ingediend tot verhooging, zooveel noódig, van het betrekkelijk artikel der begrooting. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weill, van Leiden. Te Leiden ter Boekdrukkerij van (lEBRUEneRs More

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1895 | | pagina 1