DONDERDAG 26 SEPTEMBER 1805. 69 Zitting van Donderdag 26 September 1895. geopend 's namiddags le twee uren. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1». Benoeming van eene derde onderwijzeres aan de school 4de klasse n®. 1. (224) 2®. Idem van twee Curatoren van het Gymnasium. (238) 3». Idem van een lid der Commissie van Fabricage. 4°! Voorstel tot regeling van de jaarwedde van den te benoemen Geneesheer-Directeur van het Krankzinnigengesticht. (239) 5®. Benoeming van een Geneesheer-Directeur van het Krankzinnigen gesticht. (239) G9. Verzoek van D. Stigter, om continuatie als stads-genees- en heel kundige. (241) 7®. Voorstel omtrent de verzekering tegen brandschade van gemeente eigendommen. (201) 8'. Suppletoire staat van begrooting en staat van af- en overschrijving, begrooting 1893 ad 75.Kosten van het onderwijs in het schrijven aan de Kweekschool voor onderwijzers (225 en 235) 9°. Voorstel tot verlenging van de concessie voor den aanleg en de exploitatie van den Telefoon en de overbrenging van het Centraal- bureau naar de Waag. (157 en 226, alsmede zittingsverslag van 11 Juli). 10®. Staal van af- en overschrijving op de begrooting 1895, ad f 34. (kosten parallelklassen). (227 en 236) 11». Voorstel tot het opnemen in het Pensioenfonds van den Eersten Keurmeester van vee en vleesch en van de Controleurs van Politie. (228 en 242) 12®. Staat van af- en overschrijving op de begrooting 1895 ad f 160. Herstelling van Gobelin-behangsel. (229 en 236) 13°. Voorstel omtrent de aanstelling van een adsistent in de Scheikunde aan de lloogere Burgerschool voor Jongens en splitsing van klassen, met slaat van af- en overschrijving ad f 167.—. (231 en 240) 14®. Staten van af- en overschrijving op de begrooting 1895, ad 911.— Aandeel in de kwade posten en ad 281.—. Grondlasten enz. (232 en 240) 15®. Voorstel tol uitbreiding van het personeel aan de Jongensschool 2de klasse met één derden onderwijzer. (237) 16®. Staal van af- en overschrijving op de begrooting, 1895, ad ƒ250.— Toelage aan de Vereeniging Kennis is Macht. (234 en 236) Tegenwoordig waren 24 leden, als de heeren: Zaaijer, Kaiser, Driesscn, Van Kempen, Stadhouder, Kerslens, Fockeraa Andreae. Van Lidth de Jeude, Drucker, Oekhuyzen, Siegenbeek van Hcukelom, De Goeie. De Vries, Verhey van Wijk, Van Hoeken, Van Dissel, llassel- bacii, Juta, De Slurler, Kroon, Van Hamel, Van Rhijn, Verster van Wulverhorst en Pera, alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig met kennisgeving de heeren: Cock, Zillesen en Du Rieu. De Notulen van het verhandelde in de vorige Vergadering van 3 September worden gelezen en goedgekeurd. (De heer VaD Hoeken komt ter Vergadering.) De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1® Missive van den heer Dr. A. W. Kroon Jr. dd. 9 September jl. houdende mededeeling dat hij de benoeming tot lid der Commissie van Fabricage niet kan aannemen. 2° Missive van Mevr. de Wed. L. M. De Laat de Kanter geb. De Kanter, houdende mededeeling dat zij de benoeming tot regentes van het H. G. of Arme Wees- en Kinderhuis aanneemt. 3® Missive van de Gedep. Staten van Zuid-Holland dd. 10/13 Sep tember jl.. B, n». 2964, (3e afd.) G. S., n». 109, ten geleide van het goedgekeurd le suppletoir kohier der plaats, directe belasting, dienst 1*95. 4® Dispositie van de Gedep. Staten van Zuid-Holland dd. 10/16 September jl., B, n®. 2622, (3e afd.) G. S., n®. 86/3, ten geleide van het goedgekeurd Raadsbesluit van 3 September jl. tot afstand van grond gelegen aan de Kaarsenmakersstraat, aan G. H. Langezaal en A. A. Van Schie. 5® Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken dd. 21 Sep tember iln®. 3670, afd. M. P., ten geleide van het Koninkl. besluit van 16 September jl., n®. 21, waarbij vergunning wordt verleend op het landgoed Endegeest", gemeente Oegstgeest een gesticht voor krankzinnigen op te richten, onder de gestelde voorwaarden. 6® Dispositie van de Ged. Staten van Zuid-Holland dd. 16/20 Sep tember jl. B, n°. 3001, (3e afd.) G. S„ n®. 89/3, ten geleide van de goed gekeurde Raadsbesluiten van 22 Aug. en 3 Sept.jl. tot verhooging der begrooting, dienst 1895 ad 1478.48® (voldoening onbetaald gebleven posten dienst 1894), ad 20000 (meerder op te nemen gelden ter voorziening in de behoefte aan kasgeld), ad 4000 (kosten voorberei dende maatregelen voor de op- en inrichting van een krankzinni gengesticht en ad 44734.90 belegging van lot kapilaliseenng bestemde ontvangsten, dienst 1894.) 7®. Dispositie als voren dd. 16/20 Sept.jl. B, n®. 3001, (3c afd.) G. S., n®. 89/1, ten geleide van het goedgekeurd Raadsbesluit van 22 Augustus il. tot voldoening van een bedrag van 1478.48® uit den post voor Onvoorziene Uitgaven, dienst lfc95 (onbetaald gebleven posten over den dienst 1895.) 8®. Dispositie van de Ged. Staten van Zuid-Holland, dd. 16/20 September jl. B. n®. 3001, (3e afd.) G. S n». 89/2, ten geleide van het goedgekeurd Raadsbesluit van 3 September jl tot al- en over schrijving op de begrooting dienst 1895 ad 1000 (rente voor meer opgenomen kasgeld). 9®. Besluit van de God. Staten van Zuid-Holland dd. 24 September jl. B. n®. 2861, (3e afd.) G. S„ n'. 11, waarbij de gemeente-rekening, dienst 1894, wordt goedgekeurd. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1®. Adres van Commissarissen van den Schouwburg, houdende verzoek om toekenning van het gewone subsidie ad f 1500 voor het jaar 1896, onder overlegging der rekening en verantwoording over het speelzeisoeu, 1894/95. Te behandelen bij de begrooting voor 1896. 2®. Verzoek van E. H. Ph. Boschloo en J. Ten Bruggekate te Broek in Waterland, om afschrijving van plaats, dir. belasting 1895. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. 3®. Begrooting, dienst 1896, van de Plaatselijke Schoolcommissie. 4®. Begrooting, dienst 1896, van den Schuttersraad der dd. Schutterij dezer gemeente. Worden gesteld in handen van de Commissie van Financien. 5®. Voorstel van Commissarissen der Stedelijke Gasfabriek lot in voering van den zoogenaarnden muntgasmeter, onder de aangegeven voorwaarden. 6®. Bezwaarschriften van verschillende personen tegen hunnen aan slag in de plaats, dir. belasting 1895. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 7®. Voordracht van het Bestuur der Praktische Ambachtsschool voor de benoeming van drie leden van hel Bestuur. Wordt in de Leeskamer nedergelegd. Nog wordt medegedeeld: 1'. Dat aan den met ingang van 1 October a. s. eervol ontslagen rooimeester der gemeente J. C. Rijk een pensioen is toegekend van 366.67, berekend naar 40 dienstjaren en eene jaarwedde van f 550. in le gaan 1 October 1895. 2®. Dat op den 25en September jl. heeft plaats gehad de opneming der boeken en kas van den Gemeente-Ontvanger, waarvan proces-verbaal is opgemaakt dat in afschrift is gezonden aan de Ged. Staten van Zuid-Holland en ter inzage van de leden in de leeskamer is neder gelegd. Worden voor kennisgeving aangenomen: Aan de orde is: I. Benoeming van eene derde onderwijzeres aan de school 4de klasse n®. 1. (Zie Ing. St. n®. 224.) De Voorzitter. Mag ik de heeren Siegenbeek van Heukelom, Dekhuyzcn en De Sturler verzoeken met mij het stembureau uit te maken Benoemu wordt met 23 stemmen Mej. J. Key, 1 briefje was in blanco. II. Idem van twee Curatoren van het Gymnasium. (Zie Ing. St. n®. 238.) Achtereenvolgens worden benoemd de heeren: Prof. Dr. J. E. Van Iterson met algemeene stemmen, Dr. A. W. Kroon Jr. met 23 stemmen, 1 stem was uitgebracht op den heer Yan Lidth de Jeude. Dc heer Kroon verklaart zich bereid de benoeming aan te nemen. III. Idem van een lid der Commissie van Fabricage. Benoemd wordt met 14 stemmen de heer Stadhouder. Verder waren uitgebracht op de heeren: Van Lidth de Jeude 5 stemmen, Pera, Van Kempen, Van Hoeken, Verhey van Wijk en De Vries ieder 1 stem. De heer Stadhouder verklaart zich bereid de benoeming aan te nemen. IV. Voorstel tot regeling van, de jaarwedde van den te benoemen Geneesheer-Directeur van het Krankzinnigengesticht. (Zie Ing. St. n®. 239.) Op verzoek van den heer Van Hamel wordt de openbare Vergadering door den Voorzitter veranderd in eene vergadering met gesloten deuren. Na heropening van de openbare Vergadering wordt het voorstel zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming aangenomen. V. Benoeming van een Geneesheer-Directeur van het Krankzinnigen gesticht. (Zie Ing. St. n'. 239.) Benoemd wordt met 17 stemmen de heer Dr. J. L. Dobberke. De heer W. H. Cox verkreeg 6 stemmen, 1 briefje was in blanco. VI. Verzoek van D. Stigter, om continuatie als stads-genees- en heelkundige. (Zie Ing. St. n®. 241.) Wordt als zoodanig met algemeene stemmen herbenoemd. De Voorzitter. Ik dank de heeren stemopnemers voor de ver leende medewerking. VII. Voorstel omtrent de verzekering tegen brandschade van gemeente- eigendommen. (Zie Ing. St. n®. 201.) Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming aangeaomél^

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1895 | | pagina 1