DINSDAG 8 SEPTEMBER 1895. 65 Zitting van Dinsdag 3 September I89S. geopend 's namiddags te twee uren. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1*. Beëediging en installatie van de toegelaten leden van den Ge meenteraad. 2?. Benoeming van twee Wethouders (aftredende H. C. Juta en A. L. De Sturler). 3#. Idem van drie Ambtenaren van den Burgerlijken Stand, (H. G. Juta, A L. De Sturler en J. A. Van Hamel). 4*. Idem van de leden in de vaste Cominissiën, als: a. Drie leden van de Commissie van Financiën, en uit dezen van den Voorzitter (Mr. H. L. Drucker, Voorzitter; P. L. C. Driessen en W. F. Verhey van Wijk, leden). b. Twee leden van de Commissie voor de Strafverordeningen, (Mr. S. J. Fockema Andreae en Mr. C. Cock). c. Drie leden van de Commissie voor de Huishoudelijke Veror deningen en uit dezen van den Voorzitter, (Mr. C. Cock, Voor zitter; Mr. S. J. Fockema Andreae en Dr. T. Zaaijer, leden). d. Twee leden van de Commissie van Fabricage, (J. J. Hassel- bach en P. J. Van Hoeken). e. Twee leden van de Commissie voor het Oud-Archief, (Dr. W. N. Du Rieu en Mr. S. J. Fockema Andreae). 5#. Idem van een Commissaris van de Stedelijke Gasfabriek. (216) 6'. Idem van een lid van Vrouwen-Kraammoeders. (214) 7*. Verzoek van P. J. Van Hoeken, om eene stoep te leggen Haven kade n'. 3. (215) 8*. Suppletoire staat van begrooting, dienst 1895, ad f 4000. Kosten Krankzinnigengesticht. (218 en 222) 9*. Idem als voren ad 20000.—tijdelijke opneming van kasgeld. (217 en 10*. Staat van af- en overschrijving der begrooting, dienst 1895, ad 1000.—. Rente van de tijdelijke geldleening voor de voorzie ning in de behoefte aan kasgeld. (219 en 222) 11*. Voorstel tot verkoop van grond gelegen aan de Kaarsenmakers- straat aan G. H. Langezaal Mz. en A. Van Schie. (213 en 223) 12*. Eerste Suppletoir Kohier der Plaatselijke Directe Belasting, dienst 1895. (223) 13'. Concept-Verordening voor de Hoogere Burgerschool voor Jon gens. (207) 14*. Verdeeling van den Raad in sectiën. 15*. Rekening van de Stedelijke Werkinrichting, over 1894. (191) Tegenwoordig waren 22 leden, als de heeren: Zaaijer, Kaiser, Driessen,_Van Kempen, Stadhouder, Kerstens, Fockema Andreae, Van Lidth de Jeude, Drucker, Dekhuyzen, Siegenbeek van Heukelom, De Coeje, De Vries, Verhey van Wijk, Van Hoeken, Van Dissel, Hassel- bach, Juta, De Sturler, Zillesen, Van Hamel en Van Rhijn, alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig met kennisgeving de heeren: Kroon, Cock, Verster van Wulverhorst, Pera en Du Rieu. Aan de orde is: I. Beëediging en installatie van de toegelaten leden van den Ge meenteraad. De heeren H. C. Juta, A. L. De Sturler, J. A. Van Hamel, Dr. A. Van Rhijn, P. J. Van Hoeken, Dr. E. F. Van Dissel, J. J. Hasselbach leggen de bij de gemeentewet vereischtc eeden af; de heer P. Zillesen de beloften. De Voorzittér. Ik wensch de nieuw gekozen leden van den Ge meenteraad hartelijk geluk met hetj vertrouwen dat de kiezers voor het eerst of bij herhaling in hen hebben gesteld. Ik hoop en ver trouw dat uwe medewerking, mijne heeren, aan de beraadslagingen en besluiten van den Gemeenteraad zullen strekken tot heil onzer gemeente. (Toejuiching.) De Notulen van het verhandelde in de vorige Vergadering van 22 Augustus worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1*. Missive van de directie van de Leidsche Duinwatermaatschappij dd. 24 Augustus jl., houdende mededeeling dat de levering van duin water ten behoeve van de verschillende gemeente-inrichtingen zal plaats hebben volgens het minimumtarief goedgekeurd in 1892. Wordt voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 2'. Rekening, dienst 1894, van het R. K. Wees en Oudeliedenhuis. Wordt gesteld in handen van de Commissie vap Financien. 3'. Bezwaarschriften van verschillende personen tegen hunnen aan slag in de plaatselijke drecte belasting, dienst 1895. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 4°. Begrooting, dienst 1896, van de Stedelijke Werkinrichting. Wordt gesteld in handen van de Commissie van Financien, II. Benoeming van twee Wethouders (aftredende H. C. Juta en A. L. De Sturler). De Voorzitter. Mag ik de heeren Kerstens, Hasselbach en Juta verzoeken met mjj het stembureau uit te maken? Achtereenvolgens worden benoemd de heeren: H. C. Juta met 20 stemmen, 2 briefjes waren in blanco; A. L. De Sturler met 19 stem men, 1 stem was uitgebraeht op den heer Kroon en 2 briefjes waren in blanco. Beide heeren verklaren zich bereid de benoeming aan te nemen. III. Idem van drie Ambtenaren van den Burgerlijken Stand, (II. C. Juta, A. L. pe Sturler en J. A. Van Hamel). Achtereenvolgens worden benoemd de heeren: Juta met 21 stem men, 1 briefje was in blanco; De Sturler met 21 stemmen; 1 brieje was in blanco; Van Hamel met 21 stemmen, 1 stem was uitgebracht op den heer Kerstens. Alle heeren verklaren zich bereid de benoeming aan te nemen. IV. Idem van de leden in de vaste Coramissien, als: a. Drie leden van de Commissie van Financiën, en uit dezen van den Voorzitter (Mr. 11. L. Drucker, Voorzitter; P. L. C. Driessen en W. F. Verhey van Wijk, leden). Achtereenvolgens worden benoemd de beeren: Drucker, Driessen en Verhey van Wijk met 21 stemmen, terwijl telkens 1 blanco briefje werd gevonden. Als Voorzitter der Commissie wordt benoemd de heer Drucker met 20 stemmen. Op de heeren Fockema Andreae en Drtessen was 1 stem uitgebracht. De benoemden verklaren zich allen bereid hunne benoeming aan te nemen. b. Twee leden van de Commissie voor de Strafverordeningen, (Mr. S. J. Fockema Andreae en Mr. C. Cock). Achtereenvolgens worden benoemd de heeren: Fockema Andreae en Cock met 21 stemmen. Bij beide stemmingen was 1 stem uitge bracht op den heer De Vries. De heer Fockema Andreae verklaart zich bereid de benoeming aan te nemen, terwijl den heer Cock van zijne benoeming zal wor den kennis gegeven. c. Drie leden van de Commissie voor de Huishoudelijke Verorde ningen en uit dezen van den Voorzitter, (Mr. C. Cock, Voorzitter; Mr. S. J. Fockema Andreae en Dr. T. Zaaijer, leden.) Achtereenvolgens worden benoemd de heeren: Cock met 21 stem men, 4 stem was uitgebracht op den heer Van Lidth de Jeude. Fockema Andreae met 21 stemmen, 1 stem was uitgebracht op den heer Siegenbeek van Heukelom) Zaajjer met 21 stemmen, 1 stem was uitgebracht op den heer Drucker. Als voorzitter der Commissie wordt benoemd de heer Cock met 21- stemmen, 1 stem was uitgebracht op den heer Fockema Andreae. De beeren verklaren zich bereid de benoeming aan te nemen; den heer Cock zal van zijne benoeming worden kennis gegeven. d. Twee leden van de Commissie van Fabricage, (J. J. Hasselbach en P. J. Van Hoeken). Benoemd wordt de heer Hasselbach met 21 stemmen, 1 briefje was in blanco. De h.eer Vin Hoeken. M. d. V.! Vóór dat tot eene volgende stem ming wordt overgegaan wensch ik den leden die voornemens mochten zijn hunne stem op mjj uit te brengen, te verzoeken dit niet te doen. Eene eventueele benoeming toch zou ik niet kunnen aannemen, niet om eenige persoonlijke reden, maar omdat ik den noodigen tijd niet beschikbaar heb om het lidmaatschap der Commissie naar behooren waar te nemen. De heer Zillesen. M. d. V.! Vooraf niet wetende dat de heer Van Hoeken deze mededeeling zoude doen, heb ik z(jn naam reeds op mijn biljet ingevuld en in de bus gedaan, wat wellicht met an dere leden ook het geval zal zjjn. De uitslag der stemming is dat zjjn uitgebracht op de heeren: Van Hoeken 11, Van Dissel 8 stemmen, Verhey van Wijk, Zillesen en Stadhouder, ieder 1 stem. Niemand de volstrekte meerderheid verkregen hebbende wordt tot eene nieuwe vrye stemming overgegaan. Daarbjj worden uitgebracht op de heeren: Van Dissel 20 stemmen, Stadhouder en Van Hoeken, ieder 1 stem, zoodat benoemd is de heer Van Dissel. De heer Van Dissel. M. d. V.! Het doet mij erg leed, maar de zelfde reden die den heer Van Hoeken weerhoudt, maakt het ook mij onmogelijk deze benoeming aan te nemen. De Voorzitter. Het spijt mij zeer dat u de betrekking niet kunt aannemen, maar wij moeten natuurlijk de redenen die u daartoe nopen eerbiedigen. Er moet alzoo weder eene nieuwe vrije stem ming plaats hebben. De heer Verhei van Wijk. M. d. V.! Ik zou wel in overweging willen geven om de stemming voor een tweeden lid van de Com missie van Fabricage tot de volgende vergadering uit te stellen. Nu zullen wij de but en blanc op een lid gaan stemmen, op gevaar af dat telkens de benoemde verklaart de benoeming niet te kunnen aannemen. Het is in deze vergadering meer voorgekomen dat op die wjjze een half uur met stemmingen vruchteloos werd doorge bracht. De Voorzitter. Ik aoht uitstel niet wenschelijk. Wanneer zal eene volgende vergadering plaats hebben? De Commissie van Fabri cage is eene Commissie die wekelijks vergadert en tal van gewichtige zaken te behandelen heeft. Het is dus werkelijk van belang dat zjj voltallig is en ik hoop en vertrouw dat degeen die nu benoemd zal worden, de benoeming ook zal willen aannemen, al is het dan slechts tijdelijk. Doet de heer Verhey van Wjjk een bepaald voorstel?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1895 | | pagina 1