STATISTIEK 1894. 65 V. M. V. M. V. M. V. 3 23 23 464 432 53 45 Nederd. Hcrv 28384 Waalsch Herv 521 Anglic. Episc 2 Evang. Luth 976 Hersteld 193 355 562 Christ, afgescheidenen 1524 Roorasch Katholieken. 11082 66 Ned. Israëlieten 397 5 Tot geen der gen. gez. beh. 667 Totaal 44734 N*. 221. INGEKOMEN STUKKEN. Aan den Raad der Gemeente Leiden. Leiden, 30 Augustus 1895. In vervolg op den arbeid van ons geacht vroeger medelid, den heer Rooi, heb ik de eer U hierbij aan te bieden de cijfers waarmede de «Statistiek van Leiden," voor bet jaar 1894 kan worden aangevuld. Hoogachtend heb ik de eer te zijn, Uw Medelid, II. G. JUTA. Blz. 2. Bevolking. Tijdstip Mannen, 31 December 1894. 21186 Vrouwen. 23548 Totaal 44734 Blz. 3. Geboorte. Jaar. 1894. Jaar. Wettig. M. V. 732 689 Onecht. Totaal. M. 68 V. 64 M. 800 V. 753 Niet tol de bevol king hchoorende. M. V. 42 38 Elders geboren. M. V. 2 1 Totaal geborenen tot de bevolking belioorende M. 760 V. 716 Totaal. M. en V. 1476 Geboorte per 1000 inwoners. 33.— Jonge mannen en Weduwnaars en Gescheiden mannen en Totaal Blz 4 Huwelijken. jonge dochters weduwen gesch. vrouwen jonge dochters weduwen geselt, vrouwen, jonge dochters weduwen gesch. vrouwen 1894. 268 3 0 30 20 1 2 0 0 324 Blz. 5. Sterfgevallen. 1894. M 19 Levenloos T Overleden Overledenen niet Jaar. yyettig. Onecht. 0 aa in de gem. tot de bev. beh. V. M. 20 4 Blz. 6. Gezindten. 1894. Elders overl. tot de bev. heb. M. V. 16 5 Totaal overl. tot de bev. bcb. M. V. 427 392 Totaal overleden. M. en V. 819 Sterfte per 1000 inwoners. 18.31 Blz. 7. Kiezers. Blz. 8. Nat. Militie. Schutterij. Eerste ban. Blz. 9. Geldmiddelen. Schulden. Jaar der verkiezingen. 1894. Voor den Gemeenteraad. Aantal. Opgekomen. 2261 1092, 1144 Voor de Prov. Staten. Aantal. Opgekomen. 2265 1264 Voor de Tweede Kamer. Aantal. Opgekomen. 2267 1894. Ingeschreven Aandeel Landmilitie Zeemilitie 396 96 94 2 *)Naar het aantal van dezen wordt het aandeel berekend. Actief721*) Reserve657 Totaal 1378 *)Met inbegrip van 61 man strafmuzikanten en vrijwilligers, die niet in de wettelijke sterkte medetellen. Actief385 Reserve613 Totaal 998 Jaar. Ontvangsten. Uitgaven. Voordeelig saldo. 1894. ƒ831859 34 779794.09' 52065.24'*) Zie omtrent dit voordeelig saldo de mededeeling, voorkomende in de Memorie van Toelichting op Volgn. I der begrooting voor 1896. Van de schuld 10 Nov. 1888 aangegaan werd 1 Juli 1895 afgelost ƒ8000, zoodat de schuld toen bleef ƒ545000.— »19 Feb. 1891 3000, 236000.— Blz. 10. PI. dir. hel. Jaar. 1894. Blz. 12. Opcenten. Belastbare som Di,Bedrag van het Werkelijke ifMt»i,P„rPn ®'eef le Aantal (primitief kohier) c 0 geheele kohier, ontvangsten. verhalen, belastingsch. ƒ5459174— 3.— ƒ181673.19 171551.04 ƒ9626.64 495.51 5986 van het geheele kohier 1894. Op de hoofdsom der belasting op geb. en ongeb. eigendommen 28614,34. Aant, De belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen was 1333665. die der opgebouwde 4950 11 ƒ1338615.11 C7/QA £,ss - van den dienst 1893/94 ƒ22549.04' Op de hoofdsom van het personeel 67490.28' zijnde 1894/95 «44941.24 Uilkeering van 118843.68'. Groente- Wekelijksche Bloem-en Koren- Uitdraag- Fruit- Zeevisch- Aardappelen- Liggeld van Riviervisch Beesten- Totaal ar' markt. markt. boommarkt. markt. sters. v rmis markt. markt. markt. vaartuigen. markt. markt. Blz. 13.- Markten. 1894. ƒ170.25 ƒ506.60 ƒ66.35 ƒ0.40 2761.95 ƒ72.25 117.10 ƒ122.80 ƒ537 a) 83.20 ƒ5888.45 10326.35 a) f S. ligplaatsen der schippers en 529 hout- en turfschippers. Blz. 14. IJkloon op de botervaten 1894 469.89. Opbrengst der bruggelden 2066.60 a) a) Deze som en ƒ568.wegens liggeld van vaartuigen, niet vallende in de marktbeweging van blz. 13 en/576.88 wegene opbrengst van overhaal- schouwen, vormen het bedrag van 3206.43, vermeld in Volgn. 8 der rekening.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1895 | | pagina 1