GEMEENTERAAD VAN LEID EN, 63 INGEKOMEN STUKKEN. N'. 213, Leiden, 26 Augustus 1895. Door G. U. Langezaal Mz. en A. A. Van Schie is vroeger dc eigendom aangevraagd van een strookje grond gelegen aan de Kaarscnmakersslraat bij hen in gebruik legen betaling van eene jaarljjksche recognitie van f 3.50. De strook grond is kadastraal bekend Sectie C n'. 907 als erf groot 1 are 30 centiaren en niet voor den openbaren dienst bestemd. Wij hebben aan adressanten te kennen gegeven dat tegen den afstand van den gevraagden grond in eigendom op zich zelf geen be zwaar zoude beslaan, omdat het bezit van dien grond niet voor de gemeente benoodigd is, doch wij zjjn eerst thans omtrent den eventueel te bepalen koopprijs tot overeenstemming kunnen geraken. W{j meencn dat een koopprijs van 3 per centiare in dit geval voldoende is, met welke som adressanten genoegen nemen. Wjj geven Uwe Vergadering op grond van een en ander in over weging aan G. II. Langezaal Mz. en A. A. Van Schie in eigendom af te staan de strook grond gelegen aan dc Kaarsenmakersstraat op het kadaster der gemeente Leiden bekend onder Sectie C n'. 907, groot 1 are 30 centiaren met den muur dienende tot afscheiding van het erf van de openbare straat, tegen betaling van een koopprijs van drie gulden per centiare en van de kosten van overdracht. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N'. 214. Leiden, 22 Augustus 1895. Onder overlegging van nevensgaande missive van het College van Yrouwenkraammoedcrs geven wij Uwe Vergadering in overweging over te gaan tot de benoeming van een lid van voornoemd College. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan HH. Burg. en Weth. der gemeente Leiden. Tengevolge van het eervol ontslag van Mevr. Wed. N. J. Hulshof!, geb. Siddré, als lid van het College van Vrouwenkraammoeders te Leiden, heeft genoemd College de eer het volgende tweetal aan U voor te dragen, ten einde door U daaruit eene keus gedaan worde, ft'- 1. Mevrouw C. F. Reyst, geb. Krak. ft'. 2. Mevrouw E. S. B. Dingemans, geb. Stemberg Bosch. Het College van Vrouwenkraammoeders, Leiden, 19 Augustus 1895. L. J. BurgersdijkBlanken. Wed. J. M. Couvée—Boucher. N'. 215. Leiden, den 26 Augustus 1895. Uit een ingesteld onderzoek is ons gebleken dat er geen bezwaar bestaat tegen de inwilliging van hel hierby overgelegd verzoek van P. J. Van Hoeken, om een stoep te doen leggen voor het perceel Havenkade ft'. 3, zoodat wij U in overweging geven de gevraagde vergunning te verleenen, onder voorwaarde dat de stoep wordt ge legd in de rooiing en ter hoogte van de stoep liggende voor het perceel Havenkade 2, aan het eind van de stoep eene afsluiting wordt gemaakt ter voorkoming van ongelukken, op aanwijzing van rooi meesters en dat de afkomende klinkers voor rekening van adressant van wege de gemeente zullen worden weggeruimd. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan HH. Burg. en Weth. der gemeente Leiden. Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, Petrus Johannes Van Hoeken, alhier, dat hij voor het perceel Havenkade N', 3 een stoep wenscht te leggen, waartoe hij beleefd de vereischle vergunning verzoekt. v Gaarne zou h{j die, al was het voorloopig, spoedig ontvangen ten einde geen vertraging in de werkzaamheden te ondervinden. 't Welk doende, Leided, 23 Augustus 1895. P. J. Van Hoeken. N'. 310. Leiden, 27 Augustus 1895. Onder overlegging van nevensgaand schrjjven van Commissarissen der Stedelijke Gasfabriekhoudende voordracht voor de benoeming van een lid ter vervulling van de vacature tengevolge van de periodieke aftreding van den heer P. Zillesen hebben w|j de eer U mede te deelen dat ingevolge art. 4 van het Reglement (Gem.blad n'. 17 van 1882) aan het voorgedragen dubbel tal door ons worden toegevoegd de raadsleden W. F. Verhey van Wjjk en W. Pera, met voorstel om alsnu tot eene benoeming over te gaan. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Leiden, 27 Augustus 1895. De ondergeteekenden Commissarissen van de Stedeljjke Gasfabriek hebben de eer U ingevolge art. 2 der verordening van den 14 Mei 1858, houdende reglement op het beheer en bestuur der Stedelijke Gasfabriek te Leiden (Gemeenteblad n'. 2), laatstelijk gewijzigd den 29 December 1887 (Gemeenteblad n'. 2 van 1888) voor eene benoe ming van een Commissaris, in plaats van den heer P. Zillesen (aftre dend) vbor te dragen het volgend dubbeltal de heer P. Zillesen (aftredend), P. L. C. Driessen. Aan den Gemeenteraad. Commissarissen voornoemd, H. C. Juta. P. J. Kaiser. N'. 217. Leiden, 28 Augustus 1895. In de raadszitting van 22 Augustus jl. werd in verband met den aankoop van het Buitengoed Ëndegeest voor de betaling waarvan een bedrag van f 70.000 moest worden opgenomen, machtiging verleend om, zoo noodig, meerdere gelden ter voorziening in dc behoefte aan kasgeld op te nemen dan hel bedrag van 100.000 daarvoor op de begrooling voor dit jaar uitgetrokken. Wjj geven Uwe Vergadering alsnu in overweging de begrooling voor dit jaar dienovereenkomstig te wijzigen door vaststelling van den hierbij ovcrgclegden supplctoiren staat, strekkende tot verhoogiug van de Volgnrs. 50 en 156, Geldleening ter voorziening in de be hoefte aan kasgeld en Aflossing van de tjjdeljjke geldleening, met f 20.000. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N'. 218. Leiden, 28 Augustus 1895. In de Raadsvergadering van 18 Juli 11. werd door Uwe Vergadering ter bestrijding van de kosten benoodigd voor de voorloopige maat regelen in verband met de oprichting van een krankzinnigengesticht, een crediet verleend van 4000. Ten einde deze uitgaven in de begrooling te regelen hebben wjj de eer U hiernevens ter vaststelling aan te bieden een suppleloiren slaat van begrooling, dienst 1895, strekkende tot verhooging van den post geldleening ter voorziening in de kosten van buitengewone werken met f 4000 en den post Volgn. 152a «Kosten van op- en in richting van een krankzinnigengesticht" met hetzelfde bedrag. Hoewel de hieruit te betalen kosten gedeeltelijk door het subsidie uit de provinciale fondsen ter zake van de oprichting van het krankzinnigen gesticht zullen worden gedekt, komt het ons wenscheljjkcr voor deze kosten voorhands geheel op het artikel «geldleening" te brengen, zullende later het werkeljjk te leenen bedrag in verband met het ter zake te ontvangen subsidie worden geregulariseerd. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. ft'. 219. Leiden, 28 Augustus 1895. Tengevolge van de opneming van belangrijk meer kasgeld dan waarop bij de raming van den betrekkeljjken rentepost was gerekend en dc door den Raad verleende machtiging om dat bedrag alsnog met ten hoogste f 20.000 te overschrijden, is het bedrag van 1500 wegens kasgeldrente op dc begrooting uitgetrokken Volgn. 154, on voldoende gebleken. Wjj stellen Uwe Vergadering mitsdien voor laatstgemeld bedrag voorloopig met f 1000 te verhoogen, te vinden door afschrijving van den post voor Onvoorziene Uitgaven, en te dien einde den hierbij overgelcgden staat van af- en overschrijving vast te stellen. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. ft'. 220. Leiden, 29 Augustus 1895. Wjj hebben de eer U hiernevens ter vaststelling over te leggen het le suppletoir kohier der Plaatselijke Directe Belasting, voor den dienst van 1895. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Te Leiden ter Boekdrukkerij van Geirobd*m MokM.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1895 | | pagina 1