DONDERDAG 22 Zitting **B Donderdag 33 Augustus 1995. geopend 's namiddags ie drie uren. Voorzitter: de heer H. C. JUTA, waarn. Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1'. Benoeming van eene derde onderwijzeres aan de Meisjesschool 2e klasse. (195) 2*. Suppletoire staat en staat van af- en overschrijving op de be grooting van het H. G. of Arme Wees- en Kinderhuis, dienst 1894. (192) 3*. Verzoek van G. H. Sijthoff, om terugbetaling van schoolgeld, lager onderwjjs. (193) 4*. Voorstel tot definitieve benoeming van mej. A. S. A. Van Kaat- hoven als leerares in den zang aan de Kweekschool voor onder wijzers en onderwijzeressen. (194) 5'. Verzoek van Ür. K. Martin, om vrijstelling van schoolgeld, Hoogere Burgerschool voor Meisjes. (196) 6°. Suppletoire staten en stalen van af- en overschrijving op de begrooting van het R. K. Wees- en üudeliedenhuis, dienst 1894. 7'. Verzoek van A. W. De Jonge van der Halen, om vrijstelling van schoolgeld, Hoogere Burgerschool voor Jongens. (200) 8'. Idem als voren van de Wed. G. A. E. Neeb, Hoogere Burgerschool voor Meisjes. (205) 9°. Idem als voren van M. J. Van der Hoogt, Gymnasium. (208) 10*. Idem als voren van Mejjer, Hoogere Burgerschool voor Jongens. (212) 11'. Voorstel tot verlenging van de tijdelijke aanstelling van H. H. Breuning als leeraar in het Duitsch aan de Hoogere Burgerschool voor Jongens. (209) 12'. Idem omtrent de opdracht van den ijk op het botervaatwerk aan den Waagmeester G. Van Rjjk. (210) 13'. Rekening van de ontvangsten en uitgaven der gemeente over 1894. (198, 204 en 211) 14'. Onderzoek van de geloofsbrieven van de benoemde leden van den Gemeenteraad. 15'. Rekening van de Stedelijke Werkinrichting over 1894. (191) Tegenwoordig waren 16 leden, alsdeheeren: Van Dissel, De Sturler, Van Hoeken, Verhey van Wijk, Kerstens, Pera, Van Lidth de Jeude, Stadhouder, De Vries, Dekhuyzen, Verster van Wulverhorst, Le Poole, Zillesen, Driessen, Van Hamel en Juta, Voorzitter. Afwezig met kennisgeving de beeren: Was, Van Kempen, Kroon, Zaajjer, Drucker, Fockema Andreae, Cock, Hasselbach, Kaiser, Du Rieu, De Goeje en Siegenbeek van Heukelom. De Notulen van het verhandelde in de vorige Vergadering van 18 Juli worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede: 1'. Dat aan den Burgemeester verlof is verleend om zich van 2 Augustus tot 2 September a. s. buiten de gemeente op te houden, mits zijne functiën door den oudsten Wethouder worden waargenomen. (Zie Ing. St. n°. 197.) 2'. Missive van de Gedep. Staten van Zuid-Holland, dd. 16/20 Juli jl. B, n'. 417, (2e afd.) G. S. n'. 70, houdende ontvangst bericht van de in afschrift medegedeelde verordening van 11 Juli 1895 op het bouwen en sloopen. 3'. Missive van M. J. Van der Meer, houdende dankbetuiging voor zijne benoeming tot leeraar aan de Kweekschool voor onderwijzers. 4'. Missive van de Gedep. Staten van Zuid-Holland, dd. 23/26 Juli jl., B, n'. 626, (4e afd.) G. S., n°. 83, ten geleide van het besluit van de Provinciale Staten in zake de toekenning van een subsidie tot een maximum van f 225000 in de kosten van op- en inrichting van een krankzinnigengesticht op het buitengoed Endegeest, onder de in het besluit gestelde voorwaarden. 5'. Dispositie van de Gedep. Staten van Zuid-Holland, ten geleide van het goedgekeurd Raadsbesluit van 11 Juli jl. tot het doen van af- en overschrijving op de begrooting, dienst 1895, ad f 100. (Toe lage aan den Secretaris van het College van Zetters). 6°. Dispositie als voren dd. 30 Juli/2 Aug.jl., B, n'. 2373 (3e afd.) G. S., n°. 17/3 ten geleide van het goedgekeurd Raadsbesluit van 18 Juli jl. tot verbooging der begrooting, dienst 1895, in ontvang en in uitgaaf met 75000 (Kosten aankoop buitengoed Endegeest.) Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1'. Rekening, dienst 1894, van het H. G. of Arme Wees- en Kin derhuis. Wordt gesteld in handen van de Commissie van Financiën. 2'. Verzoeken van verschillende personen om in aanmerking te komen voor de betrekking van Geneesheer-Directeur van het op te richten krankzinnigengesticht en voor betrekkingen van adrainistra- tieven aard aan die inrichting. 3'. Missive van D. Klinkenberg alhier, vertegenwoordiger der verzekering maatschappij L'ünion ten geleide van eene circulaire, betreffende de verzekering van gemeente-eigendommen by die Maat schappij, zoo niet voor 't geheel dan toch voor een deel. 4'. Verzoeken van J. A. L. Heenk, Mevr. de Wed. Rauwenhoff Tobias en Mevr. Van der Feltz geb, Rauwenhoff, om afschrijving van plaats, dir. belasting, dienst 1895. 5'. Bezwaarschriften van verschillende personen tegen hunnen aan slag in de plaats, directe belasting, dienst 1895. AUGUSTUS 1895. 61 6'. Voordracht ter benoeming van een lid van het college van Vrouwen- Kraammoeders ter vervulling van de vacature Mevr. HulshoffSiddré. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 7*. Een exemplaar van de Kindercantate «Leidens Strijd en Zegepraal" door de heeren W. II. Hasselbach en A. Ljjsen le Middelburg ver vaardigd cn opgedragen aan de gemeente Leiden. Wordt ter inzage van de leden in de leeskamer nedergelegd. Door den Voorzitter wordt medegedeeld, dat de heeren Hasselbach en Ljjsen verzocht hebben hunnen dank aan den Gemeenteraad te willen overbrengen voor de aanvaarding van de opdracht der cantate aan de gemeente. 8'. Begrooting van de inkomsten en uitgaven der gemeente voor het jaar 1896 in ontvangst en in uilgaaf ad f 828086, de plaats, dir. belasting wordt hierbjj geraamd op 157000. Wordt gedrukt en behandeld in de sectiën. Aan de orde is: I. Benoeming van eene derde onderwijzeres aan de Meisjesschool 2de klasse. (Zie Ing. St. n°. 195.) De Voorzitter. Mag ik de beeren Stadhouder, De Vries en Zil lesen verzoeken met mjj het stembureau uit le maken? Benoemd wordt met algemeene (16) stemmen, Mej. G. J. M. Schretlen. De Voorzitter. Ik dank de heeren stemopnemers voor de genomen moeite. II. Suppletoire staat en staat van af- en overschrijving op de be grooting van het H. G. of Arme Wees- en Kinderhuis, dienst 1894. (Zie Ing. St. n'. 192.) Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming goedgekeurd. III. Verzoek van G. H. Sjjthoff, om terugbetaling van schoolgeld, lager onderwijs. (Zie Ing. St. n'. 193.) Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming afwjjzend op beschikt. IV. Voorstel tot definitieve benoeming van Mej. A. S. A. Van Kaat- hoven als leerares in den zang aan de Kweekschool voor onderwij zers en onderwijzeressen. (Zie Ing. St. n*. 194.) Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming aangenomen. De heer Verster van Wulverhorst verklaarde zich buiten stemming te houden. V. Verzoek van Dr. K. Martin, om vrijstelling van schoolgeld, Hoogere Burgerschool voor Meisjes. (Zie Ing. St. n'. 196.) Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming gunstig op beschikt. VI. Suppletoire staten en staten van af- en overschrijving op de begrooting van het R. K. Wees- en Oudeliedenhuis, dienst 1894. (Zie Ing. St. n'. 199.) Worden zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming goedgekeurd. VII. Verzoek van A. W. De Jonge vun der Halen, om vrijstelling van schoolgeld, Hoogere Burgersehool voor Jongens. (Zie Ing. St. n°. 200.) VIII. Idem als voren van de Wed. C, A. E. Neeb, Hoogere Burger school voor Meisjes. (Zie Ing. St. n'. 205.) IX. Idem als voren van M. J. Van der Hoogt, Gymnasium. (Zie Ing. St. n'. 208.) X. Idem als voren van D. Meijer, Hoogere Burgerschool voor Jongens. (Zie Ing. St. n'. 212.) Op deze verzoeken wordt achtereenvolgens zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming gunstig beschikt. XI. Voorstel tot verlenging van de tijdelijke aanstelling van H. II. Breuning ais leeraar in het Duitsch aan de Hoogere Burgerschool voor Jongens. (Zie Ing. St. n'. 209.) Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming aangenomen. XII. Idem omttent de opdracht van den ijk op het botervaatwerk aan den Waagmeester G, Van Rjjk. (Zie Ing. St. n'. 210.) Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming aangenomen. XIII. Rekening van de ontvangsten en uitgaven der gemeente over 1894. (Zie Ing. St. n'. 198, 204 en 211.) De Voorzitter. Ik wensch zelf in de eerste plaats het woord te voeren ter beantwoording van de opmerkingen door de Commissie van Financiën in haar rapport gemaakt. Ten eerste de opmerking dat voor de justificatie van bet batig slot der rekening 1892, zjjnde de eerste ontvangstpost der rekening 1894, een ander stuk had behooren overgelegd dan zich thans in de porte feuille bevindt, cn wel n'. 202 der Ing. Sl. dd. 31 Juli 1893. Te dezen aanzien doe ik opmerken dat bet batig saldo der reke ning 1892 reeds is vastgesteld bjj het opmaken van de rekening over

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1895 | | pagina 1