i DONDERDAG 11 JULI 1895. 49 Kitting fan Donderdag 11 Juli 1895. geopend 's namiddags le twee uren. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1". Verzoek van R. Jesse Rz., om continuatie als Gemeente-apotheker. (1S5) Benoeming van een leeraar in het Nederlandsch en Duitsch aan de Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen. (158) 3». Verzoek van C. Winkler Prins, om ontslag als stadsgenees- en heelkundige. (161) 4®. Voorstel tot opdracht van de heelkundige armenpraktijk aan Dr. J. M. W. Kramer. (163) 3*. Benoeming van een stadsgenees- en heelkundige. (163) 6*. Idem van een derden onderwijzer aan de school 3e klasse n®. 4. (164) 7®. Idem van drie Bestuurders der Stedelgke Werkinrichting. (165) 8®. Verzoek van Dr. W. De Jong, om continuatie als stadsgenees-en heelkundige. (167) 9®. Idem als voren van Dr. G. M. Kruimel. (169) 40'. Benoeming van een Commissaris der Bank van Leening. (171) 14®. Idem van eene Regentes van het H. G. of Arme Wees- en Kin derhuis. (172) 42®. Voorstel tot wijziging van de heffing van marktgeld wat vee markten betreft. (126 en 147) 13®. Idem tot het verleenen van eene toelage aan den secretaris van het college van zetters. (137 en 162) 14®. Verzoek van het Bestuur der Practischa Ambachtsschool, omver- hooging van het subsidie uit de gemeentekas. (154) 45®. Idem van M. Koese, om vrijstelling van de betaling van schoolgeld voor de Kweekschool voor onderwijzers. (156) 16®. Voorstel tot verlenging van de concessie voor den aanleg en de exploitatie van de Telefoon en de overbrenging van het Centraal- bureau naar de Waag. (157) 17®. Verzoek van het Hoofdbestuur der Schippersvereniging Schutte- vaer, omtrent de plaatsing van een licht aan het einde van de Zijl. (160) L 18®. Voorstel omtrent de herstelling van eenige bruggen. (166) 49®. Verzoek van J. Lokker, om ontslag als derde onderwijzer aan de school 3e klasse n'. 1. (168) 20®. Idem van T. A. O. De Ridder, om vrijstelling van de betaling van schoolgeld, Hoogere Burgerschool voor Meisjes. (170) 21®. Idem als voren van J. M. Van Houten. (170) 22®. Idem van H. A. J. Krüger, om een stoep te leggen aan de Mare. (174) 23®. Idem van de Directie der Broodfabriek Ceres, om ontheffing van de bepaling van art. 221 der Algemeene Politieverordening. (176) 24®. Voorstel lot wijziging van de in de zitting van 10 Juni 1895 vastgestelde Verordening op het bouwen en sloopen. (177) 25®. Idem tot het verleenen van afschrijving of terugbetaling van plaatselijke directe belasting, dienst 1894. (178) 26®. Idem tot heli uitgeven van permissien voor het jagen op water wild langs de Vroonwateren. (179) 27®. Suppletoire Slaat van begrooling dienst 1895 van het Gerelor- meerd Minne- of Arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis. (180) 28®. Verzoek van C. R. Van Ruyven, om terugbetaling van school geld, Lager onderwijs. (181) 29®. Verzoek van B. E. Spijker, om een stoep te leggen voor perceel Garenmarkt n°. 12. (182) Tegenwoordig waren 25 leden, als de lieeren: Juta, De Sturler, Dekhuyzen, Kaiser, De Goeje, Van Dissel, Van Kempen, Stadhouder. Siegenbeek van Heukelora, Du Rieu, Drucker, Zaaijer, Verhey van Wijk, Pera, Le Poole, Fockema Andreae, Cock, Kroon, Verster van Wulv'erhorst, Van Hoeken, Hasselbach, Zillesen, Van Hamel, Kerstens en Van Lidlh de Jeude, alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig met kennisgeving de heeren: Driesscn, en De Vries. De Notulen van het verhandelde in de vorige Vergadering van 13 Juni worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1® Missive van den directeur der Koninkl. Nederl. Grofsmederij dd 44 Juni, houdende mededeeling dat de grond afgestaan bij Raadsbesluit van 6 Juni jl. onder de vastgestelde voorwaarden wordt aanvaard. 2® Dispositie van de Ged. Staten van Zuid-Holland dd. 25/26 Juni jl., B n®. 2020, (3e afd.) G. S. n®. 1/2 ten geleide van het goedgekeurd Raadsbesluit van 6 Juni jl. tot het doen van af- en overschrijving op de begrooting, dienst 1894, tot een bedrag van 9479, tot dekking van verschillende tekorten. 3®. Dispositie als voren dd. 25/26 Junijl., B, n®. 2020, (3e afdG. S„ 1/1 ten geleide van het goedgekeurd Raadsbesluit van 6 Juni jl., tot voldoening van een bedrag van../ 442.19' uit den post voor Onvoor ziene Urt&aven, begrooting, dienst 1894, tot dekking van het nadechg saldo der rekening van de Bank van Leening. 4® Missive van de Ged. Staten van Zuid-Holland dd. 25/27 Juni jl., B, n®. 488, (4e afd.) G. S., n°. 59/1, ten geleide van hét goedgekeurd Raadsbesluit van 9 Meijl. houdende aanwijzing van de plaatsen, dagen en uren voor de verschillende markten binnen de gemeente. 5°. Dispositie van de Ged. Staten van Zuid-Holland, dd. 25/29 Juni jl., B, n®. 2012, (3e afd.) G. S„ n®. 87, ten geleide van de goedgekeurde Raadsbesluiten van 6 Junijl. tot afstand van grond aan de Koninkl. Nederl. Grofsmederij en van grond en water bij de Bor6telbrug aan E. J. De Bruyn. 6'. Missive van de Ged. Staten van Zuid-Holland dd. 17/21 Junijl, G. S., n®. 71, ten geleide van hun voorstel aan de Provinciale Staten omtrent de oprichting van een krankzinnigengesticht op het buitengoed »Endegeest." Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1®. Verzoek van G. II. Sijthofï, om terugbetaling van schoolgeld, voor zijne dochter Johanna die den 15en December des vorigen jaars de meisjesschool le klasse heeft verlaten, over de laatste 2 kwartalen van den cursus 1894/95. 2°. Verzoek van H. J. Van Nouhuys, om eervol ontslag als ijker van het botervaatwerk, tegen 1 October a. s. 3®. Verzoek van A. W. De Jonge Van der Halen, om restitutie van betaald schoolgeld voor zijn zoon, die na 4 Januari dezes jaars tot de Hoogere Burgerschool is toegelaten, over het le kwartaal van den cursus 1894/95. 4°. Verzoek van A. T. Hopman, om vergunning tot het doen leggen van een hardsteenen stoep vóór den achteruitgang van het perceel Kort Rapenburg 18 in de Kabeljouwsteeg. 5®. Verzoek van den heer K. Martin, om terugbetaling van school geld voor zijne dochter Alida, die sedert 10 April jl. de Hoogere Burger school voor Meisjes niet meer bezoekt, over het laatste kwartaal van den cursus 1894/95. 6®. Verzoek van de firma Jan Zuurdeeg Zoon, om vergunning tot het leggen van een aanvoerbuis voor bet perceel Oude Singel 176 en het leggen van eene stoep voor de perceelen Oude Singel 174178. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 7®. Adres van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in zake de uitbreiding en verbetering van de veemarkt in verband met de door Burg. en Weth. ingediende voordracht tot verhooging van het marktgeld. Te behandelen bij punt 12 der agenda. 8°. Bezwaarschriften van verschillende personen tegen hunnen aanslag in de plaats, dir. belasting, dienst 1895. 9®. Verzoek van N. Brummelkamp, om vergunning tot het doen aansluiten van het privaatriool van het in aanbouw zijnd perceel Wielmakerssteeg 9, aan het gemeenteriool aldaar. Worden gesteld in handen van Burg, en Weth. ter afdoening. Nog wordt medegedeeld: 4®. Dat op Zaterdag 29 Juni jl. heeft plaats gehad de opneming van de boeken en kas van den Gemeente-Ontvanger, waarvan proces-verbaal is opgemaakt, dat in afschrift is gezonden aan de Gedep. Staten van Zuid-Holland en ter inzage van de leden in de Leeskamer nedergelegd. 2®. Dat aan J. Kroon, eervol ontslagen agent van politie der derde klasse, een pensioen van 410 is toegekend, wegens tengevolge van I de uitoefening zijner functie bekomen ziekte, waardoor hij voor den gemeentedienst ongeschikt is geworde-j, met toepassing van art. 2 -® III der Verordening op het pensionneeren vallf gèmeeriteambte- naren en bedienden (Gemeenteblad n®. 5 van 188Ï), berekend naar eene jaarwedde van ƒ615 en zulks met ingang van 15 Mei 1895. Worden voor kennisgeving aangenomen. (De heeren Van Hamel en Kerstens komen ter Vergadering.) Aan de orde is: I. Verzoek van R7 Jesse Rz„ om continuatie als Gemeente-apotheker. (Zif Ing. St. n®. 155.) - De Voorzitter. Mag ik heeren Fockema Andreae, Van Hoeken en Hasselbach verzoeken met mij het stembureau uit te makgh? v Beflöemd wórdt met 24 stemmen de R. Jesse Rz., 4 firïefje was in blanco. II. Benoeming van een leeraar in het Nederlandsch en Duitsch aafi - de JWÜekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen. (^fc»,Ing. St. n®. 158.) De uitslag der stemming is dat met 23 stemmen wordt benoemd M. J. Van der Meer. De heer S. Hoogstra verkreeg 2 stemmen) III. Verzoek van C. Winkler Prins, om ontslag als stads-geneès- en heelkundige. Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming een eervol ontslag verleend. IV. Voorstel tot opdracht van de heelkundige armenpraktijk aan Dr. J. M. W. Kramer. (Ée Ing. St n®. 163.) Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming aangenomen. V. Benoeming van een stads-genees- en heelkundige. (Zje Ing. St. n°. 463.) Wordt benoemd met algemeene (25) stemmen de heer Dr. A. G. Hartêvelt. Idem van een derden onderwijzer aan de school 3de klasse 164.) AVordt benoemd met 24 stemmen de heer A. Meerburg; 4 briefje w%s in. bla^cói, 'Vil. Idem $ïn drie Bestuurders der Stedelijke Werkinrichting. JZie In£ SL n®. 165.) r, „sJC Ii:j n0 K non 4 Ki'pptpnrl nnnP Jjr-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1895 | | pagina 1